Dlátový pluh s hnojením léčí půdu

Zhutnění je na mnohých pozemcích vážnou příčinou podstatného zhoršení úrodnosti a produkční schopnosti půd. Omezuje plné využití genetického potenciálu odrůd a snižuje efektivitu vstupů do produkčního procesu pěstovaných plodin, především organického, ale i minerálního hnojení. Řešení této závažné problematiky zhutnění půd v rostlinné výrobě je mimořádně aktuální. Zemědělské provozy by proto měly tomuto tématu věnovat více pozornosti. Jednou z možností obnovy půdní struktury je hluboké kypření.

Společnost BEDNAR FMT nabízí pro tuto „léčbu“ půdy dlátový pluh Terraland, který umožňuje zemědělcům více než klasický pluh, například možnost profilového hnojení.

Aplikace hnojiva do půdního profilu

Jedním z účinných způsobů, jak udržovat dostatečnou a harmonicky vyrovnanou zásobu živin v půdě nejen v horizontu ornice, ale i v hlubších vrstvách půdního profilu, je systém profilového hnojení. Tento inovativní způsob aplikace hnojiv spojený s hlubokým zpracováním půdy je vhodný nejen z důvodu doplnění deficitních živin v půdě do harmonické úrovně dobré zásoby, ale zároveň pro zlepšení přístupnosti živin rostlinám a také pozitivní vliv na růst kořenové soustavy.

Použití tohoto způsobu aplikace hnojiv a stanovení jednotlivých dávek živin pro hnojení je účelné vždy provést na základě diagnostiky zjištěné zásoby přijatelných živin v půdě, například obsah živin uvádí aktuální půdní rozbory ze systému Agrochemického zkoušení zemědělských půd (obsah živin v půdě ve standardizovaném výluhu Mehlich III).

Vliv profilového hnojení na kořenovou architekturu

Uložení hnojiva do půdního profilu má pozitivní stimulační vliv na vývoj optimální architektury kořenového systému. Optimální a rychlejší prodlužovací růst hlavních primárních kořenů zabezpečí posléze růst druhotných laterálních kořenů a dále bohatě rozprostřené jemné vlášení i v hlubších vrstvách půdy. Při současných výkyvech počasí za vegetace plodin zajistí časněji a optimálně vyvinutá architektura kořenového systému plodin, především vlivem delšího prodlužovacího růstu primárních kořenů, zvýšenou toleranci vůči periodickým výskytům přísušků (vhodné i do oblastí srážkového stínu). Systém profilového hnojení pomáhá v přicházejících extrémních vegetačních sezónách eliminovat dopady zemědělského sucha na rostlinnou produkci. Zároveň aplikace deficitních živin do půdního profilu pro zabezpečení výživy následně pěstovaných plodin zvýší zčásti jejich zásobu v půdě a případně z kationtových forem živin doplní sorpční kapacitu půd (K+, Ca2+, Mg2+), čímž se zvýší a stabilizuje půdní úrodnost pro následné období.

Zapravení hnojiv po jejich plošném rozmetení často vede k promísení hnojiva s půdou s výsledkem mělkého uložení v profilu, a tím se negativně zvyšuje koncentrace živin (solí) v povrchové vrstvě půdy. Tento způsob náhradního uložení hnojiva do profilu před výsevem plodin působí negativně na prodlužovací růst kořenů a nabourává vývoj architektury celé kořenové soustavy, která nevyživuje dostatečně nadzemní část a rostlina je současně pro mělké zakořenění náchylnější k dopadům na svůj růst při výskytu přísušků.

Aplikace hnojiva hlouběji do půdního profilu zabezpečuje při následném použití navazujícího systému uložení hnojiva secím strojem pod lůžko osiva (hnojení pod patu) kontinuální výživu mladých rostlin (kukuřice, řepka, cukrovka), které vykazují zvýšenou osvojovací schopnost pro živiny.

Narušení plužní pánve a utužení

Opakujícím se zpracováním půdního profilu na jednu hloubku, ať už orbou či minimalizací, vzniká takzvaná plužní pánev. V její blízkosti je půdní profil náchylnější na nežádoucí zhutňování pohybem těžké techniky. Ten v interakci se současnými extrémy ve vývoji počasí velmi negativně působí na fyzikální vlastnosti půdy – pórovitost a penetrační odpor.

Zhoršení těchto vlastností má především negativní dopad na rychlost vývoje kořenů i tvorbu kořenového vlášení. V utužených půdách jsou nejvíce postižené plodiny, které vytvářejí výnos podzemními orgány. Například u cukrové řepy se bulvy větví, u brambor se  deformují hlízy. U plodin, které vytvářejí hlavní kůlový kořen – řepka, sója nebo slunečnice, se jeho růst omezuje tím, že kořen neproniká zhutnělou vrstvou v podorničí a deformuje se. Nesmíme opomenout ani ječmen, jenž nemá rád trvalé zamokření, ke kterému vlivem vytvořené plužní pánve dochází.

Pro potřebné obnovení půdní struktury a vodního režimu je nutné tuto plužní pánev narušit. Jedním z řešení může být využití dlátového pluhu Bednar Terraland, kterým lze půdu intenzivně zpracovávat a narušit utužení i ve větších hloubkách půdního profilu. Napravení utužených půd není ovšem otázkou jedné sezóny, ale již po prvním roce lze pozorovat zlepšení v absorpci dešťové vody a zvýšený výnos.

 

Ing. Lešek Podhorský

BEDNAR FMT s. r. o.

 

Foto:

Vliv profilového hnojení na architekturu kořenové soustavy (polní pokus Rychnov nad Kněžnou – řepka olejka). Rostliny na parcele zpracované dlátovým pluhem Terraland s hnojivem aplikovaným do půdního profilu (25 cm) se silným krčkem kulovitého kořene dosahující do hloubky asi 30 cm (vlevo). Kořenový systém rostlin z parcely zpracované orbou vykazoval slabší kořenový krček a architektura soustavy byla mělká se slabším laterálním vlášením (vpravo)

Uložení hnojiva do dvou úrovní (zón) půdního profilu zajistí plodinám kontinuální výživu po celou vegetaci. Hlavní množství dávky hnojiva je uloženo do hlubší vrstvy půdního profilu (podle plodiny a půdních podmínek do hloubky 15 až 25 cm) v předstihu při primárním zpracování půdy. Zbylá část celkové diagnostikované potřebné dávky hnojiva (do maximální dávky u fosforu podle plodin 40–50 kg P2O5/ha) je uložena mělčeji do půdy pod lůžko osiva krátce před setím nebo přesněji přímo při setí (systém uložení hnojiva pod patu osiva)

Plošná aplikace a následné povrchové zapravení granulovaného hnojiva negativně zvyšuje koncentraci živin (solí) v povrchové vrstvě půdy. Tento způsob náhradního uložení hnojiva do profilu před výsevem plodin působí negativně na prodlužovací růst kořenů a nabourává vývoj architektury celé kořenové soustavy

Dlátový pluh Bednar Terraland a čelní zásobník Bednar Ferti-Box – souprava určená k hlubokému zpracování půdy a aplikaci hnojiva do půdního profilu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *