Možnosti lisování objemných materiálů

Mezi rozšířené technologie sklizně sena, zavadlé píce nebo slámy patří nasazení svinovacích lisů a lisů na hranolové balíky. S ohledem na druh sklízeného materiálu se využívají různé typy konstrukce, které se rovněž liší nabídkou příslušenství.

Na vývoj a výrobu výše uvedené techniky se specializuje většina renomovaných výrobců  lisů a také u nás můžeme setkat s nabídkou klasických lisů na hranolové balíky. Skutečnost, zda zvolíme svinovací nebo hranolovitý lis, závisí na množství sklízeného materiálu, přepravních vzdálenostech, způsobu uskladnění lisovaného materiálu, nebo systému rozdružování balíků a řešení zakládání krmiv a steliv ve stájových provozech.

Kromě lisů je součástí technologií též zajištění svozu balíků, a to včetně dopravy do místa uskladnění. Využívá se zejména různá manipulační technika v kombinaci s plošinovými návěsy a přívěsy, nebo transportní technika umožňující provádění úklidu pozemku díky vlastnímu nakládacímu systému s následnou dopravou balíků do místa skladování a některé z návěsů umožňují také stohování balíků.

Možnosti svozu a manipulace s lisovanými objemnými materiály závisí i na druhu krmiva a steliva. Setkáme se s balíky, které jsou opatřeny základním vázacím materiálem nebo s balíky, které jsou navíc opatřeny různým počtem vrstev strečové fólie, což platí jak pro válcové, tak hranolové balíky. Pro zajištění požadované výkonnosti je nutné zvolit odpovídající manipulační a přepravní kapacitu a optimalizace celé technologie.

Základní modely svinovacích lisů

S ohledem na počet využívaných typů lisů v našich podmínkách dominují svinovací modely, přičemž variabilita v provedení lisů je též záležitostí velikosti zemědělských provozů a struktury sklízených plodin, což v podstatě znamená, že s jinou lisovací technikou se setkáváme v horských a podhorských oblastech a jiné typy lisů převažují v regionech s intenzivní zemědělskou výrobou. Zásadní roli hraje také pořizovací cena vztažená k množství slisovaného materiálu.

Svinovací lisy se využívají pro lisování zavadlé píce, sena a slámy, a to jak v provedení samostatné techniky, tak v kombinaci s různými modely ovíječek. Svinovací modely můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, a to na lisy s pevnou neboli konstantní a variabilní, tedy proměnlivou lisovací komorou. Některé výrobní řady nabízí také tzv. semivariabilní, tedy částečně proměnlivou komoru.

Jak již název napovídá, lisy s pevnou lisovací komorou umožňují lisování balíků s pevně daným průměrem, který zpravidla činí 1200–1300 mm nebo 1500–1600 mm s tím, že některé modely se mohou z pohledu průměrů balíků lišit, avšak řádově se pohybují ve výše uvedených rozsazích. Pro doplnění můžeme uvést, že se setkáme také s modely, jež jsou konstruovány pro lisování balíků s průměrem řádově 500–600 mm, které jsou také určeny pro agregaci s jednoosými kultivačními traktory, avšak tato technika je vyloženě okrajovou záležitostí.

Z pohledu provedení lisovací komory se setkáme de facto se třemi základními typy. První možnost představuje provedení tvořené soustavou lisovacích válců, které obepínají komoru po obvodu. Počet válců závisí na průměru komory a existují rozdíly mezi jednotlivými výrobci, kdy se pro sestavení komory stejného průměru se setkáme s různým počtem válců, které se také liší profilováním.

Druhá možnost lisovací komory je založena na principu laťového dopravníku s tím, že existují v podstatě dvě možnosti. První varianta tohoto řešení je založena na použití laťových dopravníků tvořených ocelovými článkovými řetězy, spojenými příčnými latěmi, druhá možnost pak využívá ocelových latí v kombinaci s pryžovými pásy, které nahrazují výše uvedené řetězy.

Laťové dopravníky se liší jak profilem latí samotných, tak vodicích řetězů nebo pásů a rovněž se můžeme setkat s provedeními se standardními nebo zesílenými komponenty. Někteří výrobci nabízejí konstrukci lisovací komory, kdy část tvoří profilované ocelové válce a část laťový dopravník. K lisům s pevně daným průměrem balíků můžeme dodat, že lisování probíhá zejména po obvodu balíků, a proto také o těchto typech lisů hovoříme jako o modelech vytvářejících balíky s tzv. měkkým jádrem.

Provedení s variabilní komorou využívá pro lisování materiálu soustavu laťových dopravníků obdobné konstrukce jako v případě modelů s komorou konstantní nebo soustavu vyztužených pryžových pásů. Jednotlivé modely se liší zejména počtem těchto pásů z pohledu šířky lisovací komory. Obecně můžeme říci, že se setkáme s průměrem nastavitelným v rozsahu řádově 1000–1500 mm, 1000–1800 mm nebo 1000–2000 mm, ovšem také v této kategorii se setkáme s různými odlišnostmi, které se týkají zejména dolní hranice průměru a řada modelů pak nabízí průměr nastavitelný v rozsahu od 600–800 mm výše a rovněž se může lišit i průměr maximální. Ten činí zpravidla 1600, 1700, 1900 nebo 2100 mm.

Pokud o lisech s pevnou komorou hovoříme jako o modelech lisujících balíky s tzv. měkkým jádrem, v případě variabilních lisů se jedná o balíky s jádrem pevným, kdy je možné díky systému lisování provádět utužování materiálu od středu balíku. Některé typy lisů s variabilním průměrem umožňují pracovat i v režimu měkkého jádra.

Z pohledu principu lisování válcových balíků se setkáme s již uvedenou částečně proměnlivou komorou, která je konstruována s využitím laťového dopravníku s tím, že v takovém případě se mění dráha dopravníku, a je tak možné krokové nastavení průměru balíku v rozsahu 1200–1500 mm, avšak z pohledu utužení materiálu se jedná o válcové balíky odpovídající balíkům lisovaným pevnou komorou.

Z hlediska dalších možností nabízí svinovací lisy, a to bez ohledu na provedení komory, řadu příslušenství, se setkáme s variantami jak v provedení sólo lisů, tak s kombinacemi s ovíječkami různé konstrukce.*

Ing. Filip Javorek

Celý článek v časopise Mechanizace zemědělství 4/2017.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *