V Zahořanech chyběly radličky

Nevyzpytatelné počasí a z toho vyplývající stav půd, stejně jako agrotechnické termíny jsou důvodem, proč se stále více zemědělských podniků vybavuje půdozpracujícím nářadím různých konstrukcí. Umožňuje jim to pružně reagovat na měnící se podmínky. Jedním z těchto podniků je i ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o.

Zahořany jsou obec s tisíci obyvateli ležící nedaleko Domažlic. Hospodaří zde společnost ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., která vznikla v roce 1998. Zemědělskou výrobu převzala po bývalém zemědělském družstvu, které skončilo v úpadku. S věřiteli družstva se vypořádala formou postoupení pohledávek od oprávněných osob. „Nebyli jsme tak nástupnickou organizací, ale zcela novým subjektem,“ říká na úvod jednatel společnosti Karel Sloup a pokračuje: „Přebrali jsme podnik, do něhož v devadesátých letech nikdo neinvestoval. Byla tu jedna vazná stáj a jediný silnější traktor musel jezdit ve směnách, abychom vůbec stihli nejnutnější práce.“ Nové společnosti se však podařilo těžké počáteční podmínky ustát a časem přesvědčit i banky, že je plnoprávným partnerem. To bylo důležité, protože bylo třeba začít investovat. A společnost investuje průběžně jak do rostlinné, tak do živočišné výroby. V současné době například začíná výstavba nového teletníku.

Podnik s rostlinnou i živočišnou výrobou

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu českého strakatého plemene s uzavřeným obratem stáda. Ve dvou stájích je v současné době 540 dojnic, v odchovně kolem 560 kusů mladého dobytka a zhruba 550 býků je určeno na výkrm. Většina provozů je stelivová, a tak v Zahořanech produkují nezanedbatelné množství hnoje. Druhou činností v živočišné výrobě je chov prasat. „V současné době nakupujeme prasničky a rozmnožovací chov si děláme sami,“ říká Karel Sloup a dodává: „Pohybujeme se kolem sto šedesáti prasnic, v předvýkrmu je okolo tří set kusů a ve výkrmu zhruba sedm set až osm set kusů. Za rok vykrmíme přibližně dva tisíce prasat.“ V rostlinné výrobě Zahořanští hospodaří na 1660 ha zemědělské půdy, z nichž je 380 hektarů trvalých travních porostů. Za posledních devatenáct let klesla výměra o 300 ha, ale to je problém, s nímž se potýká většina zemědělských podniků. Rostlinná výroba je zaměřena především na zajištění krmivové základny pro živočišnou výrobu. Z obilnin je v osevním postupu vyhrazeno 300 ha pro krmnou pšenici, 180 ha pro ozimý a 90 ha pro jarní ječmen. Na 60 ha v Zahořanech pěstují žito a na 50 ha jarní pšenici. Významnými pěstovanými plodinami jsou dále kukuřice (280 ha) a řepka (260 ha). Pro potřeby chovu pěstuje podnik na 90 ha i pícniny na orné půdě.

Kombinované zpracování půdy

Pozemky společnosti se nacházejí v nadmořské výšce 400 až 520 m. Skladba půd je v okolí Zahořan opravdu různorodá. „Půdy jsou u nás od lehkých přes středně těžké až po těžké jílovité,“ konstatuje vedoucí rostlinné výroby František Kruml. „Půdu jsme původně zpracovávali výhradně s orbou. Potom přišlo období bezorebných secích strojů a technologií, které jsme si vyzkoušeli, stejně jako následné minimalizační technologie,“ vzpomíná Karel Sloup a dodává: „Ale po celou dobu jsme určitou plochu, která se nakonec ustálila na 40 %, orali. Hlavním důvodem bylo co nejlepší zapravení slamnatého hnoje.“ V současné době v Zahořanech zpracovávají půdu kombinovaně. „Pokud to jde, zapravujeme hnůj orbou, ale jsou léta, kdy klimatické a půdní podmínky orbu prakticky znemožňují, a tak musíme mít alternativní řešení,“ pokračuje František Kruml a Karel Sloup jej doplňuje: „Stejně tak je třeba mít možnost volby nářadí pro podmítky. Máme k dispozici talířové podmítače s menšími i většími disky, ale v některých ročních obdobích a na některých půdách je výhodnější nasazení radličkového nářadí.“ V Zahořanech si v uplynulých letech vyzkoušeli prakticky všechny používané technologie zpracování půdy a zjistili, že potřebují takové stroje, které jim umožní přizpůsobit se konkrétním klimatickým a půdním podmínkám. Tedy že k pluhu a talířovým podmítačům potřebují ještě vhodný radličkový kypřič.

Výběr nového stroje

Nový stroj vybírali v Zahořanech co nejzodpovědněji. A podle hesla důvěřuj, ale prověřuj, si samozřejmě chtěli případné kandidáty vyzkoušet. Na pozemcích společnosti postupně proběhly zkoušky strojů tří značek. Dvě neuspěly, tou třetí byl Köckerling. Pro stroj tohoto výrobce hovořily i reference, neboť součástí procesu výběru nového stroje byly i konzultace s okolními farmáři a zemědělskými podniky. V nedalekých Všerubech, stejně jako v Mrákově, mají velmi dobré zkušenosti s radličkovým kypřičem Köckerling Vector. A tak se vedení společnosti rozhodlo zmíněný stroj vyzkoušet na vlastních pozemcích. Poprvé se tak stalo na podzim v roce 2015, kdy firma Newia s. r. o. ze Staňkova, s níž zahořanská společnost spolupracuje, předváděla Vector ve svém regionu. Köckerling Vector odvedl velmi dobrou práci včetně zapravení hnoje (což je pro agronoma důležité), a potvrdil tak zkušenosti stávajících majitelů. K druhému předvedení došlo na jaře loňského roku při jarních pracích a poté ještě na podzim. Vector vedení společnosti opakovaně přesvědčil o svých kvalitách, a tak se již zpět k prodejci nevrátil. Nákup nového stroje si však vyžádal i nákup silnějšího traktoru. „Mysleli jsme si, že traktor o výkonu 360 k bude vyhovovat, ale nedokázal vždy udržet s nářadím optimální rychlost, která se pohybuje nad 10 km/h. A tak jsme si koupili silnější, New Holland T8.420 Auto Command s výkonem 420 k, který je v našich podmínkách pro tento stroj ideální,“ vysvětluje Karel Sloup.

Čtyři řady radliček a osvědčený válec

Vector má pracovní záběr 4,6 m a jeho pracovní orgány tvoří 17 radliček ve čtyřech řadách, urovnávací nivelační lišta, dvojitý STS válec se smykovými deskami mezi válci a zavlačovače. Pracovní orgány mohou tvořit ploché radličky široké 350 mm pro jarní přípravu do hloubky 8 až 10 cm, klasická dlátka s křidélky (pro mělké podmítky s celoplošným podříznutím půdního profilu) nebo bez nich (pro hlubší podmítku) a nebo úzká dlátka (4 cm) pro podzimní zpracování a prokypření půdy do větší hloubky, včetně zapravení hnoje a posklizňových zbytků. K přednostem stroje patří možnost hydraulického nastavování pracovní hloubky za jízdy z kabiny traktoru (například při průjezdu zamokřenou částí pozemku).

Vítaný pomocník

V loňském roce se Vector zčásti zúčastnil podzimních prací, při nichž zpracoval přibližně 200 ha. V běžném roce na něj čeká v Zahořanech řada úkolů. „V současné době nám například ještě chybí vyhnojit 130 ha půd pod kukuřici. Jarní orba je problematická, a tak vítáme, že můžeme hnůj zapravovat radličkovým kypřičem,“ konstatuje František Kruml a pokračuje: „Vector využijeme především pro zapravování hnoje v různých ročních obdobích a s plochými radličkami pro přípravu půdy před setím kukuřice. V některých případech pak může být také alternativou k talířovým podmítačům při podmítce, ale o tom rozhodnou konkrétní podmínky a také ekonomika provozu – náklady na hektar.“ V běžném roce tak Vector zpracuje kolem 600 ha půdy. V Zahořanech jsou v současné době vybaveni technikou v takovém rozsahu, že dokážou volit vhodné nářadí podle konkrétních klimatických a půdních podmínek. A to je z hlediska plánování prací, produktivity práce, ale i kvality zpracování půdy ideální.

Jiří Hruška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *