Filtr

Renovace součástí s lomy a trhlinami – metoda Metallock

Příčiny vzniku trhlin a lomů na součástech, druhy lomů a možnosti jejich oprav byly již uvedeny v minulém čísle. Připomeňme jen, že:  Svařování je vhodné pro opravy trhlin a lomů na ocelových součástech a na součástech z lehkých slitin. V těchto případech se uplatňují stejné technologické zásady postupu a...

Kategorie: Nezařazené

Komplexní služby společnosti Liva

Společnost Liva Předslavice spol s r.o.působí na českém trhu zemědělské techniky již od počátku devadesátých let. Firma se ovšem nezastavila u pouhého prodeje, ale jak nám řekl pan Libor Jungvirt, obchodní ředitel společnosti, svoji činnost dále rozvíjí. Prodej kvalitní zahraniční techniky není jedinou prioritou, v návaznosti následuje i zajištění servisu...

Kategorie: Nezařazené

Technika v ochraně rostlin

Při boji s plevely, živočišnými škùdci či houbovými chorobami kulturních rostlin se u nás prakticky až do pol. 20 stol., upřednostňovaly mechanické zpùsoby ochrany a agrotechnická opatření. Použití chemických přípravkù v porostech polních plodin bylo jen velmi omezené. Chemické přípravky se uplatnily pouze při moření osiva, při ničení ohnice nebo...

Kategorie: Nezařazené

Pneumatické řádkové secí stroje Pöttinger Aerosem

Firma Pöttinger nabízí v současné době na našem trhu řadu pneumatických secích strojů pod označením Aerosem. Jedná se o secí stroje s centrálním zásobníkem a dávkováním osiva. Tyto secí stroje jsou vyvinuty v souladu s požadavky praxe na spolehlivost, provozní nenáročnost a přitom kvalitu výsevu i při nízkém nastaveném výsevku....

Kategorie: Nezařazené

Agrostroj včera a dnes

Agrostroji Pelhřimov zahájil konstrukci a výrobu rozmetadel již v roce 1958, kdy byly koncepčně připravovány typy RmA, RMVA a později také typ RU-5. V osmdesátých létech byl sortiment doplněn o automobilové nástavby RMA-8 a o rozmetadla s užitečným zatížením 8 a 10 tun. Tyto stroje slouží prvovýrobcům dodnes. Není výjimkou...

Kategorie: Nezařazené

PRACOVNÍ POSTUPY HNOJENÍ

Po roce 1990 se intenzita hnojení v celorepublikovém průměru snížila na 60 až 65 kg č.ž. NPK na 1 ha z.p., to odpovídá hladině minimálního hnojení (tab. 1). Tento přístup je neúnosný, neboť při tomto způsobu hospodaření dochází ke snížení hladiny P, K v půdě a ke snížení výnosů. To...

Kategorie: Nezařazené

Recyklace a kompostování na postupu

Levné, organické a pro životní prostředí přátelské kompostování by se mohlo provádět na farmách a vytvářet tak dodatečný hodnotný zdroj živin a zlepšovat ekonomický výsledek farmy. Na toto téma byl na Harper Adams University College uspořádán seminář. Cílem bylo omezit množství biodegradovatelného odpadního materiálu odváženého na zemědělské pozemky nebo skládky...

Kategorie: Nezařazené

Počátky mechanizovaného rozmetání hnojiv

V polovině 19. století byl již vědecky i v praxi spolehlivě prokázán vliv drasla, fosforu, dusíku a dalších prvků, včetně vápnění, na růst výnosů polních plodin. Úhor jako obnovitel úrodnosti půdy rychle ze zemědělství mizel a rolníci poznali výhody střídání plodin a začali používat k hnojení kromě hnoje i...

Kategorie: Nezařazené

Slovenští výrobci zemědělské techniky na veletrhu Agrokomplex 2001

Letos proběhl na výstavním areálu za Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitře již 28. ročník výstavy zemědělských strojů AGROKOMPLEX 2001. Ve dnech 16. až 21. srpna se mohli návštěvníci veletrhu seznámit s nabídkou všech renomovaných firem vyrábějících zemědělskou techniku pro všechny druhy zemědělské a lesnické činnosti. Protože na podobných akcích jsou...

Kategorie: Nezařazené