AGRITECHNICA 2001.

V posledních dnech měsíce května letošního roku se konala ve Frankfutru nad Mohanem tisková konference k přípravě výstavy AGRITECHNICA 2001. Cílem organizátorů bylo seznámit přítomné novináře se současným stavem přípravy této významné světové výstavy, která se bude konat ve dnech 11. - 17. listopadu 2001 v Hannoveru a zejména s odbornými doprovodnými programy, které budou její součástí.

Německá zemědělská společnost (DLG) na základě současných přihlášek předpokládá, že se výstavy zúčastní více než 1.300 vystavovatelů, a že zde budou předvedeny všechny technické novinky nejvýznamějších firem – „HITY zemědělské techniky pro rok 2001“. Je očekáván přibližně stejný počet účastníků jako na téže výstavě v roce1999 (226 tis. z toho 30 tis. ze zahraničí). Velký důraz je kladen na účast návštěvníků zejména ze střední a východní Evropy. Výstaviště v Hannoveru poskytuje pro setkání zemědělské veřejnosti a diskuse o současných problémech i budoucnosti zemědělství optimální podmínky.
Jedním z vybraných témat, důležitých pro všechny zemědělské podniky, na které bude průřezově zaměřena pozornost, jsou možnosti snižování vlastních nákladů zemědělských podniků při zachování kvality produktů a ochraně životního prostředí. Jako jedna z významných cest pro malé i velké podniky se v tomto směru nabízí jejich sdružování s cílem mezipodnikového využití kvalitních strojů. Významným tématem výstavy AGRITECHNICA 2001 bude i komplex otázek, souvisejích s podmínkami ochrany půdního fondu. K tomuto tématu vydá DLG v září 2001 i speciální číslo svého časopisu.
Jako každoročně vyhodnotí mezinárodní komise zemědělských odborníků nejvýznamnější technické novinky a pokroková řešení, které budou oceněny zlatými a stříbrnými medailemi.
Vlastní doprovodný program výstavy má stále více mezinárodní charakter. Od 12. do 16. listopadu se každý den uskuteční setkání odborníků k některému z vybraných témat.
12. listopadu proběhne již 4.evropský sněm podniků služeb k vytýčení základních strategických směrů pro jejich další perspektivu. Zkušenosti podniků služeb v Německu a ostatních evropských zemích jistě mohou přinést řadu nových poznatků i pro podmínky našeho zemědělství. Pořadatelem této akce je Evropský svaz podniků služeb CEETTAR a DLG.
13. listopadu se uskuteční mezinárodní setkání zemědělců, jehož organizátorem bude německý zemědělský svaz ve spolupráci s kluby evropských zemědělců (EAF).
14. listopad bude věnován mezinárodnímu kongresu k problematice osiv a setí. Tentýž den proběhnou rovněž diskuse, organizované ve spolupráci DLG, odborného svazu zemědělské techniky (VDMA) a německo-ruských a německo-ukrajinských kooperačních rad.
15. listopadu bude poprvé v rámci výstavy AGRITECHNICA uskutečněn seminář evropských sdružení uživatelů zemědělských strojů, od něhož se očekává výměna dosavadních zkušeností a diskuze záměrů pro budoucí období.
Program 16.listopadu bude věnován především mladým návštěvníkům. Poprvé se zde uskuteční „Německo-francouzský den studentů zemědělství“, organizovaný DLG ve spolupráci s vysokými školami,který má být věnován perspektiovám zemědělství v těchto zemědělsky nejvýznamějších zemích Evropy. Tentýž den proběhne i setkání mladých německých zemědělců.
Před zahájením vlastní výstavy – ve dnech 9. a 10.listopadu bude uskutečněn mezinárodní seminář, organizovaný společností MAX EYTH AGRARTECHNIK (MEG) společně se svazem německých inženýrů (VDI), který je se zájmem očekáván zejména vědeckými pracovníky, zemědělskými poradci a konstruktéry.
Rozsáhlá je činnost DLG na úseku organizace účasti na výstavě nejen vlastních německých odborníků, ale zejména účastníků ze zahraničí. S 12 zahraničními společnostmi ( u nás je to BVV Brno) jsou na základě dlouholeté spolupráce připravovány propagační akce, zajištění zájezdů, ubytování, odborný doprovod, vstupenky a pod. Jsem přesvědčen, že i řada cestovních kanceláří u nás se zaměří na pořádání zájezdů k návštěvě této velmi zajímavé výstavy.

Antonín Mašek

Návštěva u výrobce

V rámci přípravy výstavy AGRITECHNICA 2001 měli účastníci tiskové konference možnost navštívit firmu KONSKILDE HOWARD GmbH v Michelstadtu, jižně od Frankfurtu a.M. Dnes je podnik Konskillde Industries a.s., který koncem minulého roku převzal skupinu firem Howard/Nordsten, třetím největším seskupením v Evropě, vyrábějícím techniku pro zpracování půdy. Přímo ve výrobním podniku v Michelstadtu v Německu se vyrábějí především rotavátory o záběru 80 – 405 cm, pluhy, secí kombinace a různé komponenty. Byli jsme seznámeni se strategií firmy po převzetí provozů ve Francii, Španělsku a Dánsku a zejména s průnikem do Polska, Finska, Švédska a dále do Pobaltí, Ruska, Ukrajiny, Kanady, USA, Itálie a dalších zemí. Stroje budou nadále prodávány pod původními firemními značkami Konskilde, Howard, Nordten, Overum, Becker, Juko, Tim-Thyregod. V roce 1999 docílila firma obrat 620 mil. dánských korun a zaměstnává celkem 900 pracovníků. Po fúzích v roce 2000 a 2001 je předpoklad zvýšení obratu na více než 900 mil. dánských korun.
U strojů a komponentů pro výrobu strojů v ostatních výrobních podnicích seskupení se klade důraz zejména na kvalitu a přesnost opracování a montáže. Byl představen celý výrobní program podniku – pluhy a nářadí pro zpracování půdy, secí stroje a kombinace, stroje pro sklizeň zeleniny a cukrovky.
Z představených strojů zaujal sběrač kamenů typ SB 4000. Pracovní záběr sběrače je 4000 mm (přepravní šířka 2600 mm), výkon 0,5 – 0,9 ha/hod. Kapacita zásobníku, kam jsou sebrané kameny ukládány je 2,5 m s možností ukládky do výše 2,3 m.
Firma uvádí pracovní hloubku 130 mm a potřebu traktorů od příkonu 60 k. Hmotnost sběrače je 3200 kg, délka 5,2 m. Stroj sbírá kameny o velikosti 3 – 50 mm.
Druhá návštěva se uskutečnila do zkušebny zemědělských strojů a traktorů v Gross-Umstadtu, která je součástí německé zemědělské společnosti DLG. V průběhu roku 2000 provedla zkušebna celkem 563 zkoušek – z toho 464 zkoušek na místě v centrále a 69 zkoušek v pobočce, která se nachází v Potsdam – Bornimu u Berlína. Jedná se o zkoušky traktorů podle
norem OECD a zkoušky strojů pro rostlinnou a živočišnou výrobu, zahradnictví i ovocnářství, včetně problematiky bezpečnosti práce s těmito stroji. Zkušebna vydává zkušební zprávy,
zpracovává přehledy a výsledky ověření novinek a její pracovníci jsou vždy přítomni při všech jednáních a diskuzích o novinkách v oblasti zemědělské techniky.
Zajímavostí v současných zkouškách je ukončená kompletní zkouška dojícího robotu „Astronaut“ holandské firmy Lely a rozsáhlé zkoušky provozních podmínek ve stájích – tzv. „Kuhkomfort“ – hodnocení podmínek pro pohodu zvířat. Hodnocen je např. materiál, použitý pro stání, zařízení pro čištění dojnic a pod.
Zajímavá byla informace představitelů zkušebny o evropském seskupení zkušeben a testovacích institutů pro zemědělskou techniku, které bylo založeno v roce 1997 pod názvem ENTAM (European Network for Testing of Agricultural Machines) – evropská síť pro zkoušení zemědělské techniky. Jejím zakladatelem bylo italské sdružení pro zemědělskou mechanizaci CONAMA (Conzorcio Nazionale delle Mechnizzacione Agricole), DLG
(Deutsche Landwirschafts-Gesellschaft) – Německo a BLT (Bundesanstalt fur Landtechnik) – Rakousko. V roce 1998 se připojil ústav CEMAGREF ve Francii, FAT – Švýcarsko a DIAS – Dánsko. V poslední době došlo k dalšímu rozšíření a to o CMA – Španělsko, CRA – Belgie, EMA – Španělsko, HIAE – Maďarsko, ITCF – Francie, N.AG.RE.F – Řecko, SRI – Anglie a organizaci spojených národů FAO. Z přehledu členských organizací je zřejmé, že spolupracovníky jsou nejen zkušebny zemědělských strojů, ale i instituce, které se zabývají technologiemi pěstování plodin, technologiemi živočišné výroby, kvalitou zemědělských produktů a pod. Hlavním cílem sdružení ENTAM je zavedení systému dobrovolných zkoušek zemědělské techniky a zpracování zpráv, ve kterých by byly poskytnuty rozsáhlé informace o funkčních vlastnostech strojů, včetně stanoviska národního zkušebního institutu, že výrobek odpovídá s hlediska bezpečnosti práce. Zabezpečit, aby zkoušky každého zařízení byly prováděny pouze jednou a jejich výsledky byly s plnou důvěrou přijímány ve všech členských státech ENTAM. Tím bude řešena i otázka snížení nákladů na zkoušky a v členských státech se zkrátí doba pro zavedení techniky do praxe. Podle dohodnuté metodiky budou měřeny a zveřejňovány technické a funkční vlastnosti strojů, tak potřebné i pro obchodní zájmy a záruku kupujícího. V současné době jsou zváni na jednání ENTAM i státy CEFTA (Maďarsko, Polsko, ČR a Slovensko) a pro tyto státy je po vstupu do Evropské unie předpoklad i zapojení a možnost plnohodnotného členství v evropském seskupení ENTAM.

Antonín Mašek, Marie Holečková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *