Financování stavby bioplynové stanice

Banky vnímají bioplynové stanice (BPS) jako perspektivní oblast rozvoje a diverzifikace zemědělské výroby. Například GE Money Bank schválila od léta 2007 již 16 úvěrů na stavby tohoto typu: Jejich průměrná výše je 45 milionů Kč a splatnost nejčastěji kolem deseti let. Příjemci úvěru jsou stávající zemědělské podniky i nově založené společnosti.

Mezi projekty BPS financovanými GE Money Bank jsou nejčastěji stanice o výkonu 500 kW, několik má výkon 250 kW a zatím dvě výkon 1 MW.

Hlavní parametry, které banka hodnotí v rámci úvěrové analýzy projektu, jsou dlouhodobá dostupnost vstupů, ekonomická stabilita investora, reference generálního dodavatele a posouzení cash flow.

Dostupnost vstupů

Jedním z hlavních problémů financování BPS je riziko budoucího nedostatku vstupních surovin. GE Money Bank proto sleduje rozlohu obhospodařované půdy a druhy pěstovaných plodin z pohledu reálnosti plánovaného množství vstupů dle studie proveditelnosti BPS. Důležité je i posouzení projektovaných výrobních nákladů na jednotlivé druhy vstupů a vlivu změny osevního plánu na ekonomiku zemědělské společnosti. 

Většina zemědělských podniků a zemědělců hospodaří z velké části na pronajaté půdě, proto se ověřuje délka nájemních smluv a možnost výpovědi. Větší počet pronajímatelů snižuje riziko budoucího nedostatku půdy. Pokud bude podstatná část vstupů dodávána třetí stranou, je nutné předložit smlouvu na dobu úvěru s jasnou cenovou politikou.

Ekonomická stabilita

Součástí úvěrové analýzy a schvalování financování je posouzení historie a ekonomické situace investora. GE Money Bank financuje jak BPS, které jsou součástí zemědělského podniku, tak i samostatné společnosti (obvykle s. r. o.) nově založené za účelem výstavby BPS, kde mateřskou firmou je zemědělský podnik.

Existují i projekty, kdy BPS vlastní více subjektů. V ideálním případě by ale měla být vlastnicky propojena se zemědělským podnikem, který dodává stěžejní část vstupních surovin. Důvodem je větší motivace zemědělské společnosti na dodržení smluvních dodávek do BPS a bezproblémové využití digestátu.

Výběr dodavatele

GE Money Bank doporučuje zemědělcům vybrat generálního dodavatele, který bude i zárukou zajištění funkčnosti BPS.

Generální dodavatel by měl mít dostatečné reference v oblasti výstavby BPS a také zkušenosti s jejich provozem. U domácích stavitelů, kteří tyto zkušenosti zatím nemají, se předpokládá partnerství se zahraničním dodavatelem.

Podmínkou je, aby generální dodavatel byl zavázán stanici nejen dokončit, ale také spustit a dosáhnout plánované parametry výkonu. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis až do doby splacení úvěru.

Banka spolupracuje se zemědělci i v rámci připomínkování a společného doladění Smlouvy o dílo (SOD). Ta by neměla být pro klienta jednostranně nevýhodná, zejména v podmínkách placení a sankcí.

Hodnocení cash flow

Pro hodnocení projektu bioplynové stanice je důležité také využití vyrobeného tepla, protože tím se výrazně vylepšuje celkové hospodaření. Vliv na ekonomiku má i vzdálenost, ze které se dovážejí vstupní suroviny a tedy výše nákladů na dopravu, možnost využití stávajících skladovacích kapacit anebo nutnost výstavby nových skladů, servisní náklady, pojištění a podobně. 

Na podkladě studie proveditelnosti, energetického auditu a dalších informací od klienta připraví GE Money Bank projekci budoucích toků hotovosti (cash flow), která obsahuje detailní rozklad provozních nákladů stanice. 

Pomoc s vyřízením dotací

U ekologických projektů může investor využít dotace ze  strukturálních fondů EU. GE Money Bank ve spolupráci se společností AgroConsult nabízí klientům službu EU Servis, která přístup k finanční podpoře z EU usnadňuje. EU Servis zahrnuje komplexní poradenství při identifikaci dotačního programu, získávání a správě dotací včetně zpracování návrhu struktury financování předkládaných projektů.

Současně s poradenstvím banka nabízí úvěrové programy pro předfinancování a spolufinancování projektů. Nejde tedy jen o pomoc se sepsáním žádosti a výběrem vhodného programu, ale také o finanční podporu v době, kdy by měl podnikatel stavbu financovat z vlastních prostředků.

Parametry financování

Bankovní úvěr na stavbu BPS u GE Money Bank má obvykle tyto základní parametry:

– Dlužník: Nově založená firma anebo původní zemědělský podnik.

– Podklady pro posouzení úvěru: Ekonomika investora plus výhled, studie, proveditelnosti, rozpočet projektu a časový harmonogram, propočty vstupů a výstupů, energetický audit, ověření možnosti připojení k elektrické rozvodné síti, návrh smlouvy s dodavatelem a dotační dokumentace.

– Výše úvěru: Do 100 % nákladů projektu, dle finanční situace investora (v případě kvalitní ekonomiky investora je možné taky financovat DPH).

– Délka splatnosti: Do 12 let.

– Odklad začátku splácení: Do dvou let, začátek splácení po náběhu na plný výkon.

– Splátky: Pravidelné, měsíční.

– Úroková sazba a poplatky: Jsou stanoveny individuálně, na základě výše úvěru, délky

splatnosti a rizikovosti projektu.

– Čerpání úvěru: Üčelové, na účet dodavatele na základě Smlouvy o dílo a vystavených faktur.

– Zajištění úvěru: 1) zástava pozemku + BPS, 2) zástava pojistného plnění, 3) zástava pohledávek za ČEZ/EON, 4) ručení investora, 5) případné další zajištění dle dohody a finanční situace investora.

– Další podmínky: 1) jakékoliv další úvěry anebo leasing pro BPS

podléhají souhlasu banky, 2) omezení nakládání s obchodními podíly BPS, 3) v případě částečného financování z dotace může banka požadovat monitoring plnění dotačních

podmínek.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *