Grand Prix pro nejlepší exponáty

Během slavnostního zahájení brněnských veletrhů Techagro, Silva Regina a Animal Vetex byly nejlepším exponátům uděleny ceny Grand Prix. O tuto prestižní soutěž byl letos velký zájem. Mezinárodní komise pod vedením doc. Adolfa Rybky z České zemědělské univerzity vybírala z rekordního počtu 76 exponátů. Vesměs šlo o stroje, zařízení a výrobky, které svými parametry určují trendy v zemědělském a lesnickém oboru.

Odborná hodnotitelská komise udělila devět cen Grand Prix Techagro, dvě ceny Grand Prix Animal Vetex a dvě ocenění Grand Prix Silva Regina. Dva exponáty obržely další ocenění.

Grand Prix Techagro

Kategorie: Traktory a manipulační technika

Exponát: Čelní nakladač Quicke Dimension sovládacím systémem LCS(1)
Výrobce: firma ALO AB
Vystavovatel: MANATECH CZ, s. r. o.
Posudek komise: Originální řešení ovládání funkcí hydraulických okruhů nakladače je historicky poprvé konstruováno pro použití na čelních nakladačích určených pro zemědělské a lesnické traktory. Patentově chráněné řešení umožňuje citlivé proporcionální ovládání všech funkcí nezávisle a rovnoměrně při jakémkoliv zatížení nakladače břemenem. Další výhodou je možnost propojení vnějšího okruhu hydrauliky traktoru s nakladačem při chodu motoru a natlakovaných hydraulických okruzích.

Exponát: Kolový traktor Claas Xerion 4500/5000 (2)
Výrobce: CLAAS KGaA mbH
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika, a. s.
Posudek komise: Kolový traktor s výkonem motoru 385 kW má dobrou manévrovatelnost, včetně krabího chodu. Může být vybaven centrálním huštěním pneumatik přispívající ke zvýšení tahové síly při současném snížení prokluzu kol a spotřeby paliva. Plynulá převodovka, která je u této výkonové kategorie traktoru použita poprvé, společně s elektronickým řízením umožňuje maximální využití výkonu motoru.

Kategorie: Stroje a zařízení pro sklizeň pícnin a semenných plodin

Exponát: VariStream u samojízdné sklízecí řezačky Krone BiG X (3)
Výrobce: Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
Vystavovatel: Společná expozice dovozců strojů KRONE do České republiky a Slovenska
Posudek komise: VariStream je jednoduchý systém optimalizace toku řezanky dopravním kanálem sklízecích řezaček Krone BiG X. Odpružené dno řezacího bubnu a zadní stěna metače reagují na dopravované množství řezanky svým vychýlením, a tak se automaticky zvětšuje průřez dopravního kanálu. Představené technické řešení snižuje příkon stroje a zmenšuje opotřebení některých jeho dílů.

Exponát: Claas Auto Fill (4)
Výrobce: CLAAS KGaA mbH
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika, a. s.
Posudek komise: Claas Auto Fill je plně automatický systém plnění přepravních prostředků řezankou pro sklízečí řezačky Claas. Na základě údajů z vysokofrekvenční kamery lze určit objem, okamžitou polohu a stupeň naplnění přepravního prostředku. Podle toho je automaticky nastavována poloha odhazové koncovky sklízecí řezačky tak, aby plnění přepravního prostředku bylo optimální. Výrazně se tím ulehčuje práce obsluhy stroje a celá sklizňová linka je efektivnější.

Exponát: Encyklopedie ochrany rostlin (5)
Vydavatel: ProfiPress, s. r. o.
Vystavovatel: ProfiPress, s. r. o.
Posudek komise: Odborná encyklopedie ochrany rostlin je svým rozsahem, strukturou a názorným grafickým zpracováním ojedinělým souborným dílem, které popisuje problematiku ochrany rostlin v praxi. Celkový rozsah odborných údajů a obrazového materiálu s více než 2000 vlastních originálních obrázků nebyl doposud v České republice v takovém rozsahu publikován.

Exponát: Žlutý len, odrůda Amon(6)
Výrobce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.
Vystavovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.
Posudek komise: Odrůda Amon představuje novou generaci odrůd olejných lnů s kvalitou požadovanou potravinářským průmyslem. Má charakteristickou žlutou barvou semene, měkké osemení, nízký obsah kyseliny linoleové a vysoký obsah oleje v sušině. Složením mastných kyselin je odrůda Amon velmi vhodná pro potravinářský průmysl jako posypka pro pečivo nebo pro lisování jedlého oleje s parametry přibližujícími se slunečnicovému oleji.

Kategorie: Stroje pro zpracování půdy, zakládání a ošetřování porostů

Exponát: Robocrop InRow – robotizovaný okopávač zeleniny (7)
Výrobce: Garford Farm Machinery, Anglie
Vystavovatel: Agrovaria Export-import, s. r. o.
Posudek komise: Jde o novinku v mechanizaci pěstování zeleniny a léčivých rostlin. Automaticky řízená plečka kypří a odstraňuje plevele v meziřadí a mezi rostlinami v řádku. Počítač zpracovává obrazové informace snímané kamerovým systémem, které jsou následně využity k řízení směru jízdy a frekvence otáčení pracovních sekcí. Originalita systému spočívá v přizpůsobení se variabilitě vzdáleností mezi rostlinami v řádku.

Exponát: Nový technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin s využitím secích strojů Excelent Premium a hnojiva Urea stabil (8)
Výrobce a vystavovatel: Farmet, a. s.
Posudek komise: Jde o nový technologický postup zakládání porostů s integrovaným hnojením dusíkem. Při vývoji technologie bylo využito spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze – Ruzyni. Byla prokázána lepší vyrovnanost porostů, vyšší kvalita parametrů zrna a stabilita výnosů. Navrhovaná technologie snižuje náklady na založení a hnojení porostů plodin a snižuje ztráty dusíku z aplikovaných hnojiv.

Kategorie: Sstroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat

Exponát: DATA LOGGERY (záznamníky) pro monitoring mikroklimatu ve stájích prasat a drůbeže (9)
Výrobce a vystavovatel: BAUER TECHNICS, s. r. o.
Posudek komise: Záznamníky umožňují měření a záznam hodnot oxidu uhličitého a čpavku s dostatečnou přesností v životním prostoru chovaných zvířat. Jejich předností je univerzálnost použití, možnost bezdrátového přenosu dat a příznivá cena, která umožňuje dostupnost pro použití v běžné zemědělské praxi. Předností záznamníku je průběžná kontrola provozního stavu, automatická kalibrace a snadná výměna čidla čpavku po skončení jeho životnosti. V současné době není na trhu srovnatelný výrobek.

Grand Prix Animal Vetex (mezititulek)

Kategorie: Krmiva a dietetika

Exponát: Program Imuno (10)
Výrobce a vystavovatel: FIDES AGRO, spol. s r. o.
Posudek komise: Program Imuno spočívá v modulaci imunitního systému selat pomocí kombinace biologicky aktivních látek, enzymů, glutamanů a stopových prvků. Krmný doplněk zlepšuje zdravotní stav selat, jejich růst a konverzi krmiv.

Mimořádná cena:
Exponát: Biosprint® (11)
Výrobce: Prosol S. p. A.
Vystavovatel: Nutratech s. r. o.
Posudek komise: Biosprint je krmné aditivum obsahující živou kvasinkovou kulturu. Přípravek pozitivně ovlivňuje trávicí procesy v předžaludku, zvyšuje produkci a kvalitu mléka a zlepšuje zdravotní stav dojnic.

Grand Prix Silva Regina (mezititulek)

Kategorie: Stroje a zařízení pro těžbu a dopravu dříví

Exponát: John Deere 1110E (12)
Výrobce: John Deere Forestry, Finsko
Vystavovatel.: Merimex, s. r. o.
Posudek komise: Jde o nový koncept vyvážecího traktoru s optimalizovanou tažnou silou, s komfortním a snadným ovládáním. Z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce vyniká otočnou kabinou s vyrovnáváním polohy, se zlepšeným výhledem a sofistikovaným elektronickým řídicím systémem všech činností včetně autodiagnostiky.

Kategorie: Služby a pomůcky pro lesnictví

Exponát, služba: Prodej dříví NA PNI s oslovením konkurence (13)
Výrobce: FORESTA SG, a. s.
Vystavovatel: FORESTA SK, a. s.
Posudek komise: Jde o zcela novou službu pro vlastníky a správce lesa. Systém umožňuje prodat vyznačený těžební prvek s konkrétním počtem změřených stromů kupci, který nabídne nejvyšší cenu. Metoda je transparentní, objektivní, s vyřešenými právními aspekty jak na straně vlastníka, tak na straně kupce. Principem prodeje je postupné snižování ceny a prodej první nabídce. Metoda znemožňuje předběžnou dohodu zájemců (kupujících), která by znevýhodnila prodávajícího.

Mimořádná cena generálního ředitele a hodnotitelské komise:

Exponát: Larix H3-650 P (14)
Výrobce a vystavovatel: Mendelova univerzita v Brně, školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny
Posudek komise: Larix H3 je třílanová lesní lanovka s hydrostatickými pohony. Umožňuje dopravu dříví po rovině, po i proti svahu, v polozávěsu, nebo v plném závěsu. Jde o progresivní řešení s automatickým a programovatelným řízením rychlosti vozíku s nákladem i bez nákladu. Systém se vyznačuje posílenými bezpečnostními prvky, sníženou spotřebou energie zajištěnou rekuperací sil v lanech, automatickým dobržďováním tažného lana a rovněž automatickým dopínáním nosného lana a kotevních lan.

Mimořádné ocenění u příležitosti Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví
Exponát: Kolekce lesnických a mysliveckých stejnokrojů šlechtických rodů z Čech, Moravy a Slezska (15)
Výrobce a vystavovatel: Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil Sdružení podnikatelů registrované ochrannou známkou SILVAJAGD
Posudek komise: Jde o unikátní kolekci lesnických a mysliveckých stejnokrojů pro Českou republiku a zahraničí. Kolekce je doplněna sbírkou originálních dobových lesnických a mysliveckých oděvů z řady zemí a historických období od 17. do 21. století. Jedná se o dosud největší soubor stejnokrojů soustředěných pro představení široké veřejnosti na světě.

Ceny mediálních partnerů soutěží Grand Prix Techagro a Animal Vetex – časopisů vydavatelství ProfiPress
Během slavnostního zahájení byly také uděleny ceny časopisů vydavatelství ProfiPress, s. r. o., o nichž přineseme informace v příštích číslech týdeníku Zemědělec.

 Zemědělec
Exponát: Claas CEMOS
Výrobce: Claas KGaA mbH, Německo
Vystavovatel: Agrall zemědělská technika, a. s., Bantice

 Mechanizace zemědělství
Exponát: Kolový traktor New Holland NH2 a koncept energeticky nezávislé farmy
Výrobce: CNH Europe Holding, s. a.; Lucembursko
Vystavovatel: Agrotec, a. s.

 Farmář
Exponát: Čelně nesená žací lišta Krone Easy Cut 32 CV Float
Výrobce: Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH,
Vystavovatel: Společná expozice dovozců strojů KRONE do České republiky a Slovenska

 Náš chov
Exponát: Dojicí robot Lely Astronaut A3 Next
Výrobce: Lely Industries N.V
Vystavovatel: Agro-partners, s. r. o.

 Úroda
Exponát: Hnojivo Magnisul
Výrobce: Duslo, a. s., Šaľa, Slovenská republika,
Vystavovatel: AGROFERT HOLDING, a. s., Praha

 Rolnické noviny
Exponát: Case IH Puma CVX 225 ABS se satelitním řízením AccuGuide
Výrobce: NH Europe Holding s. a.; Lucembursko
Vystavovatel: AGRI CS, a. s.,

 Komunální technika
Exponát: Zařízení pro měření teplot kompostu
Výrobce: Ing. Tomáš Hamšík, CODET s. r. o., Brno
Vystavovatel: Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha

 Veterinářství
Exponát: AviBlue®
Výrobce: Lohman Animal Health
Vystavovatel: Lohman Animal health

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *