Hotovo za šest dnů

V posledních deseti letech věnuje akciová společnost Rostěnice prvořadou pozornost zvyšování produktivity práce. Není proto divu, že do nových staveb, strojů a technologií investuje nemalé finační prostředky. Jen v loňském roce proinvestovala kolem osmdesáti milionů korun, z toho více než čtvrtinu v rostlinné výrobě. Šlo především o techniku pro půdoochrané technologie a dopravu.

Záměrně lehce předimenzovaná je podle předsedy představenstva Ing. Vítězslava Navrátila kategorie secích strojů. K secímu stroji GreatPlains s pracovním záběrem 6 m přibyl před třemi lety Lemken Solitair s šířkou záběru 12 metrů. „U tohoto typu bychom se nebránili ani záběru 18 metrů, problém by však byl asi s přítlakem botek, který je dán jejich počtem a hmotností stroje,“ uvažoval nahlas Ing. Navrátil. „Pro využití v půdoochranných technologiích by musel být Solitair robustnější, nebo bychom s ním museli sít jen do klasicky připravené půdy. My však upřednostňujeme minimalizaci. Investovali jsme také do setí cukrovky, přestože v této oblasti není z hlediska cukerního řádu růžová perspektiva. Před dvěma lety jsme koupili osmnáctiřádkový secí stroj, v letošním roce pak další model ještě o šest řádků širší. Kukuřici jsme do loňského roku seli dvěma osmiřádkovými secími stroji Kinze, letos jeden z nich nahradil nový šestnáctiřádkový model stejné značky. Náš cíl je jediný: bez ohledu na počasí zvládnout jaro, myslím tím setí každé plodiny, během šesti pracovních dnů.“

Až dvě stě hektarů za den
Uvedená technika umožňuje akciové společnosti zvládnout jarní osev na výměře přes 4000 ha v požadovaných agrotechnických lhůtách. A to i letos, kdy jaro přišlo pozdě a všechny plodiny se sely najednou.V době naší návštěvy končil práci nový šestnáctiřádkový model Kinze. Jak nám řekl předseda představenstva, tuto značku zvolili proto, že jde o kvalitní americké secí stroje, které se jim osvědčily. Spokojeni jsou také se servisem, který zajišťuje společnost P&L z Biskupic.
„V porovnání s osmiřádkovým modelem očekáváme od šestnáctiřádkového secího stroje Kinze více než stoprocentní nárůst produktivity práce,“ vrací se k přednostem Vítězslav Navrátil. „Starší osmiřádkový typ se při přejezdu z pole na jiný pozemek musel poměrně složitě skládat, naopak u nového modelu je složení do transportní polohy plně automatizované a trvá do dvou minut. Nový model má místo zásobníků na pevná hnojiva nádrže k přihnojování kapalnými hnojivy, takže i doba plnění je rychlejší. Pevná hnojiva sice umožňují kombinace více živin, ale plnění secího stroje je delší a pracnější. Uvedená technická vylepšení mají vliv na vyšší výkon stroje, a tím i kratší čas potřebný k zasetí. Sejeme dvacet hodin denně, výkon šestnáctiřádkového stroje se pohybuje kolem 140 hektarů, osmiřádkový udělá přibližně 60 hektarů, takže většinu plochy z 1100 hektarů zasejeme v optimálním čase. Pokud se nám podaří za pět či šest pracovních dnů zasít jakoukoli plodinu, výrazně tím ovlivníme i výnosy. Zejména v naší oblasti s výrazným vláhovým deficitem rozhoduje o jejich výši dodržení agrotechnických lhůt a jakékoli protažení jarních prací do pozdějšího období nám způsobuje značné ztráty. Rychlejším setím jsme si vytvořili také časový prostor pro služby.“

Roste zájem o velké záběry
„Přesné secí stroje Kinze s osvědčeným mechanickým výsevním ústrojím jsou světovou jedničkou, nezávislé testy potvrdily jejich prioritu pokud jde o přesnost setí a pracovní rychlost,“ tvrdí Ing. Otakar Koutný ze společnosti P&L. „K vysoké produktivitě práce pak přispívá i patentem chráněné skládání do přepravní či pracovní polohy prostřednictvím teleskopické oje. Nejsou třeba přepravní podvozky či přídavná kola, obsluha si jednoduše poradí sama. Dnes se tento podvozek dodává i k dvanáctiřádkovým, ale také k osmiřádkovým secím strojům Kinze. V letošním roce se jich prodalo nejvíce, zemědělci požadovali modely s většími záběry, výjimkou nebyly ani dvanáctiřádkové stroje.“
Přesné založení porostu kukuřice z pohledu počtu jedinců na hektar je vzhledem k cíli pěstování, což je vysoký výnos zrna, limitující. Nepřesné založení porostu kukuřice je proces nevratný a toto riziko je nutné maximálně eliminovat. „Technologie Kinze nabízí kontrolu setí počítačem KPM-II. Toto zařízení komplexně kontroluje setí s důrazem na počty jedinců na hektar, vzdálenost semen v řádku a poskytuje obsluze další potřebné informace o procesu setí. Pro obsluhu stroje je snad nejdůležitější to, že k nastaveným parametrům setí počítač doporučí maximální pojezdovou rychlost, za které jsou požadované parametry splněny. Je důležité stroj kontrolovat nejen v době setí, ale také před sezónou, zvláště pokud s ním bylo zaseto více než 1500 hektarů. Pro kontrolu výsevního ústrojí nabízí naše společnost jako jediná v České republice testování jednotek na speciální stolici. Předejde se tak nepřesnostem v setí vycházejících z běžného opotřebení stroje, které nemá obsluha možnost pouhým okem rozeznat,“ dodává Ing. Koutný.

Setí kukuřice do mulče
Společnost P&L je importéren techniky Kinze pro Českou a Slovenskou republiku a na tomto území zajišťuje technický a technologický servis pro takřka sto uživatelů. Vedle technických předností strojů Kinze jsou pro provozovatele velkým přínosem především technologické možnosti tohoto zařízení. „Současný vývoj ve zpracování půdy klade na secí stroje nové požadavky v porovnání s klasickými postupy,“ vysvětluje Ing. Antonín Šedek, technolog společnosti P&L. „Zvětšují se plochy kukuřic založených technologií setí do mulče či do redukovaně zpracované půdy, neboť právě kukuřice je k těmto postupům velice vhodná a tolerantní. Za těchto podmínek musí být ovšem porost založen kvalitně podle zásad správné agrotechniky. Při setí do mulče – meziplodiny je nutné odstranit rostlinné zbytky v místě uložení osiva. Proto je Kinze vybaven čisticími prstovými koly, které vytvoří pás půdy bez mulče. V tak připraveném pásu vytvoří speciálně konstruovaný krojící disk Koltr seťové lůžko pro uložení osiva.“
Především v postupech do nezpracované půdy nebo s redukovanou přípravou je tento postup pro správně založený porost limitující. Je totiž nutné zamezit kontaktu vzcházející rostliny s rozkládajícími se rostlinnými zbytky, a to jak na povrchu pole, tak i v půdě. V meziřádcích je naopak mulč přínosem a tvoří tu nejúčinnější ochranu proti erozi, neproduktivnímu výparu vláhy a růstu nové generace plevelů.

Úsporná výživa porostů
Podle A. Šedka poskytuje technologie setí Kinze uživatelům nový, precizní přístup k výživě porostů kukuřice. Jde o to, aby rostliny měly k dispozici optimální dávku živin v jednotlivých fázích organogeneze, avšak s cílem snížit celkovou dávku, a to nejen z důvodu ekonomických, ale především důvodů ekologických. Nižší dávka živin neznamená nižší výnos. Naopak. Díky tomu, že se hnojivo aplikuje při setí pod osivo, má porost pro svůj start dostatek živin a jsou vytvořeny podmínky pouze pro zaseté řádky a nikoliv pro prostor v meziřádcích s mulčem. V systémech půdoochranné technologie je pro úspěch hnojení limitující to, aby byl stroj schopen hnojivo uložit skutečně hlouběji než je uloženo osivo. Pokud není tento požadavek splněn, nemá kořenový systém možnost se k hnojivu dostat a tím může být velká část aplikovaného hnojiva doslova promarněna. Praktické zkušenosti již ukázaly, že byť jsou již některé secí stroje vybaveny aplikátory na hnojivo, většinou nejsou schopny v půdoochranných technologiích výše uvedené požadavky splnit. Potom je investice do adaptérů a hnojiva nevyužitelná. Správné uložení hnojiva pod osivo je v podstatě věc technická a souvisí především s konstrukcí stroje, s jeho celkovou hmotností a masivností aplikačních jednotek.
„Pro vegetační hnojení je nejúčinnější zónová aplikace do půdy kultivátorem PPL 8,“ tvrdí Ing. Šedek. „Tento stroj ukládá kapalné hnojivo – DAM mělce do půdy radličkou přímo do oblasti kořenového systému vzešlé kukuřice. Dávka dusíku se tímto sníží až o 40procent, nehnojí se prostory v meziřádku a nedochází k poškození porostu jako u plošné aplikace postřikovačem. Kultivátor PPL 8, který vyrábíme, bude letos poprvé nasazen také v akciové společnosti Rostěnice.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *