Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku

Transformace změnila významně vlastnické vztahy v zemědělství a umožnila vznik nových podnikatelských subjektů. Pro zajištění jejich konkurenceschopnosti je nezbytné modernizovat technickou základnu výroby. K racionálnímu rozhodování v této oblasti je třeba získat celou řadu technických a ekonomických podkladů.

Chybná rozhodnutí mohou negativně ovlivnit ekonomickou situaci zemědělského podniku na dlouhou dobu. Významnou úlohu tedy mají informační a expertní poradenské systémy.
Výzkumný ústav zemědělské techniky řešil informační a expertní systém pro zemědělskou techniku v rámci projektu podporovaného MZe ČR. Jedním z hlavních cílů tohoto výzkumného projektu bylo vytvoření informačního a expertního systému na podporu poradenství v oblasti doporučených strojů, souprav, technologických zařízení a systémů v zemědělské výrobě a ekonomiky jejich provozu. Projekt byl koncipován tak, že úzce navazuje na technologické výzkumné úkoly, využívá jejich výsledky a jeho vlastní náplní je hlavně sběr těchto informací, jejich vytřídění, úprava pro využití v praxi a poradenství, transfer informací k uživateli a řešení zpětné vazby požadavků praxe na výzkum.
V prvních letech řešení projektu bylo hlavní náplní stanovení koncepce systému. Po zvážení dosavadního vývoje zemědělského poradenství a situaci v informačních technologiích bylo rozhodnuto řešit informační a expertní systém pro zemědělskou techniku s využitím technických a softwarových prostředků sítě Internet. V současné době se již dá konstatovat, že to bylo rozhodnutí správné. Práce s počítačovou sítí se stává pro současnou generaci studentů běžnou součástí jejich vzdělání a rovněž značná část zemědělských podniků již využívá připojení na Internet.
Od roku 2000 je realizována Koncepce zemědělského poradenství MZe ČR. Bylo založeno Koordinační centrum pro poradenství při ÚZPI Praha. Jednou z jeho hlavních funkcí je budování informační sítě pro přístup uživatelů i poradců ke zdrojům informací. Tato informační síť je rovněž budována s využitím sítě Internet. Ve vybraných resortních výzkumných ústavech pracuje již více jak 30 poradců a naprostá většina z nich již má zajištěný přístup na Internet. Řeší tímto způsobem kontakt s Koordinačním centrem pro poradenství, ale i kontakt na ostatní zdroje informací (internetové stránky výzkumných pracovišť) a kontakt na uživatele (zákazníky).
Informační a poradenský systém pro zemědělskou techniku je provozován na Internetu. Výstupní informace jsou pro uživatele přístupné na adrese:
www.vuzt.cz
Nabízené informace jsou co nejvíce členěny do malých souborů. Uživatel si vybírá jen tu část informací, o kterou má bezprostřední zájem a ostatní data se tedy nepřenáší. To umožňuje poměrně rychlou odezvu.
Popis výstupních informací
Informační systém má několik částí, které se kromě obsahu informací liší způsobem výběru informací a způsobem komunikace klienta s informačním systémem.
Úvodní stránka informačního systému (viz obr.1)
Obsahuje – základní informace o VÚZT, struktura, adresa a kontakty
– možnost přímého spojení na E-mail adresu
– popis náplně činnosti jednotlivých odborů
– přímý přístup na speciální rubriky – poradenství
– zemědělská technika a služby
– expertní informační systémy
– služby VÚZT
– připomínky uživatelů
Poradenství
V této rubrice jsou postupně prezentovány výsledky výzkumných projektů formou vhodnou pro zemědělskou praxi. Rubrika se dále člení na jednotlivé oblasti výzkumu a je řešena jako soubor statických informačních stránek. Uživatel má možnost přes systém nabídek se dostat co nejrychleji k hledané informaci. Přístup je vyřešen jak z úvodní informační stránky, tak i z informačních stránek jednotlivých oddělení.
Hlavní části rubriky poradenství jsou:
– technicko-ekonomické normativy (provozní náklady strojů, provozní ukazatele souprav, náklady a ekonomická rentabilita vybraných druhů plodin v jednotlivých výrobních oblastech – příklady viz tabulka 1,2 a 3)
– metodiky (organizace a řízení zemědělského podniku, informační a řídící systémy v mechanizované rostlinné výrobě, optimalizace vybavení zemědělského podniku a ekonomické hodnocení strojních investic)
– technologická doporučení (doporučené pracovní postupy, stroje, soupravy a technologické systémy, provozní ukazatele, ekonomika) pro tyto oblasti výroby:

– zpracování půdy, setí, hnojení
– posklizňové ošetření a skladování zrnin (včetně modernizace stávajících skladových prostorů)
– využití biomasy k energetickým účelům (charakteristika a vlastnosti biopaliv, spalovací zařízení, emise při spalování, ekonomika)
– využití biomasy kompostováním (principy, technologie a stroje, technicko-ekonomické hodnocení)
– stáje pro skot a prasata (vzorová řešení modernizací vybraných stájí)
– osvětlování v zemědělství (požadavky zvířat na osvětlení, technická řešení)

Expertní systémy
Tato oblast je řešena s využitím programů pro dynamickou tvorbu informačních stránek. Umožňuje uživateli přímý přístup k vybraným modelovacím programům. Zatím jsou k dispozici 2 subsystémy:
Ekonomika zemědělské techniky – uživatel má přímý přístup k programu pro modelování a výpočet nákladů na provoz stroje. Postup uživatele je velmi jednoduchý:
– vybere z databáze druh stroje (třídu) a dále v této třídě konkrétní výrobní typ z nabídky (pokud v databázi není, lze doplnit nový stroj)
– zobrazí se technicko-ekonomické údaje vybraného typu, uživatel je může upravit podle vlastních podmínek a odeslat zadávací formulář ke zpracování
– pro uživatelem upravené (nebo nově zadané) vstupní údaje se na serveru provede výpočet provozních nákladů stroje a odešle zpět uživateli (příklad viz obr. 2)
Chemická ochrana zemědělských plodin – uživatel má přímý přístup k programu pro modelování a ekonomické hodnocení chemické ochrany rostlin. Program podle zadání uživatele nabízí tyto hlavní výstupy:
– výběr doporučených přípravků proti zadaným škodlivým činitelům (pro některé škůdce a je možno jejich zobrazení, pro plevele je zde vazba na atlas plevelů s jejich obrazovým i textovým popisem)
– výběr doporučených přípravků k ochraně proti hlavním škodlivým činitelům pro zadanou plodinu
– výpočet nákladů na chemickou ochranu v zemědělském podniku – základem vstupu uživatele je výběr plodin a zadání jejich výměry. Program podle modelů výskytu hlavních škůdců (uložených v databázi) provede výběr přípravků sestaví plán postřiků a vypočítá náklady na zajištění chemické ochrany za jednotlivé plodiny a celkem za podnik. Uživatel má dále možnost modely výskytu hlavních škůdců (uložené v databázi) upravit podle aktuálního výskytu škodlivého činitele a přizpůsobit tedy informační výstup lokálním podmínkám

Zemědělská technika a služby
Tato část informačního systému se snaží poskytnout základní informace o stavu a nabídce zemědělské techniky na trhu a o firmách, které se některou oblastí zemědělskou techniky nebo služeb zabývají. Má tyto hlavní části:
 katalog zemědělské techniky – podrobné technické a ekonomické parametry strojů, popis využití stroje, obrázek nebo schéma stroje, kontakt na prodejní místa (viz obr. 3)
 katalog výrobců, dovozců a prodejců techniky (viz obr. 4) – z katalogu lze vybírat informace podle zadaných podmínek:
– sortiment činnosti (výroba, obchod, služby apod.), druh strojů
– územní příslušnost (kraj, okres), název nebo jeho část
 služby v oblasti mechanizované rostlinné výroby – (opravy a udržování strojů, pronájem, mechanizované práce apod.) – přístupné uživatelům pro doplňování a aktualizaci
 dovoz zemědělské techniky – přehled o dovozech strojů (příklad viz obr. 5)

Připomínky uživatelů
Významnou součástí informačních systémů vytvářených pro využití v zemědělské praxi a poradenství je zajištění zpětné vazby. Z těchto důvodů byla na informační stránku zařazena i tato rubrika. V této rubrice lze přijímat, archivovat a vyhodnocovat připomínky uživatelů. Připomínky se mohou týkat jak aktuálního obsahu informačního systému, tak i požadavků na jeho další vývoj a aktualizaci.

Výzkumný projekt na řešení informačního a expertního systému pro poradenství byl sice již ukončen, ale VÚZT bude tento informační systém nadále udržovat, aktualizovat a vyvíjet. Jsme přesvědčeni, že se jedná o vhodnou, rychlou a uživatelům snadno dostupnou formu předávání výsledků výzkumu pro jejich využití v praxi a poradenství.

Ing. Zdeněk Abrham, CSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *