Jak ekonomicky jezdit s traktory

Ve znamení témat o výkonu, výkonnosti a spotřebě traktorů proběhlo školení prodejců firmy Agrotec. Akce New Holland Camp se konala čtyři dny v Hustopečích proto, aby se na ní pohodlně vystřídali všichni prodejci traktorů New Holland. Školení se skládalo z teoretické a praktické části, takže také z důvodu, že si všichni mohli traktory vyzkoušet přímo při práci na poli a přitom uplatnili teoretické poznatky.

Školení vedl Zoltán Fuzesi, což je zaměstnanec CNH, kde působí jako technický specialista.

Správné dotížení traktoru

Při dotěžování traktoru pomocí závaží musíme respektovat limit nejvyšší dovolené hmotnosti, což se zdá logické, ale v praxi tomu nezřídka bývá jinak. Není tedy radno si brát příklad ze soutěže Traktor silák, kde traktory bývají mnohdy přetěžovány. Že to zvládnou, je věc jiná, je třeba si také uvědomit, že se se zátěží pohybují malou rychlostí a pak platí, čím pomalejší rychlost, tím větší zátěž traktor vydrží. Ale ponechme tyto úvahy o tom, kolik toho vydrží přetížený traktor stranou, a berme v úvahu, že nejvyšší povolená hmotnost je základním omezujícím limitem. Maximální hmotnosti však není nutné vždy plně využít – pro jistotu. Jak ale najít správnou hodnotu a jak rozdělit poměr hmotnosti na jednotlivé nápravy?

Tři provedení kolových traktorů

Kolové traktory se vyskytují ve třech základních provedeních. Jednak s pohonem pouze kol zadní nápravy (2k4), s asistovaným pohonem přední nápravy (vypínatelný pohon přední nápravy, kdy přední kola jsou menší než zadní – většina v současnosti prodávaných traktorů) a poslední možností jsou kloubové traktory, které mají kola přední zadní nápravy stejně velká.
Podle toho, do jaké kategorie traktor patří, se volí poměrné zatížení náprav.
 Provedení 2k4 zadní kola větší
U těchto traktorů má přední náprava funkci pouze řídicí, takže její zatížení je limitováno ohledem na bezpečnost jízdy. Přední kola tedy musí být v kontaktu s podložkou, aby se dal traktor řídit. Obvyklý poměr hmotností je pak 20/80, tedy 20 % zátěže na přední nápravu a zbytek na zadní.
 Provedení 4k4 asistovaný pohon
U této nerozšířenější kategorie traktorů volíme poměr hmotností 40 až 45 % na nápravu přední a 55 až 60 % na nápravu zadní. Zadní kola tedy musí být vždy více zatížena, protože mají větší průměr, tedy větší obvod a obvykle i širší pneumatiky.
 Provedení 4k4 – stejná velikost kol
Kloubové traktory mají stejně velká kola na obou nápravách, takže jejich dotěžování je snadnější. Při jízdě traktoru by měla být všechna jeho kola zatížena stejnou hmotností. To je ideální. Správné rozložení hmotností u stojícího traktoru však není 50/50 ale asi 55 až 60 % vpředu a 45 až 40 % vzadu. Tedy přesně obráceně než u traktoru s asistovaným pohonem přední nápravy. Proč? Při jízdě totiž vždy odlehčuje přední náprava, a to tím více, čím větší síla se přenáší na podložku. Část hmotnosti se pak tímto způsobem přenáší na kola zadní nápravy a hmotnosti, respektive zatížení náprav se vyrovnají.

Kolik kilogramů zatížit?

Z výsledků měření Zoltána Fuzesi vyplývá jednoduché rozdělení zatížení pod dosahované pojezdové rychlosti a podle odebíraného výkonu. Tedy čím větší výkon se přenáší na podložku a čím nižší je pojezdová rychlost, tím větší je potřeba dotížení traktoru. Při rychlosti nad 9 km/h by mělo stačit 67 kg/kW výkonu, při rychlostech okolo 8 km/h asi 73 kg/kW a při rychlostech pod 6 km/h zhruba 79 kg/kW (jde o výkony měřené na PTO, takže při relaci s výkonovými údaji na motoru je třeba kalkulovat se ztrátou 10 až 15 %).
Jako příklad lze využít traktor New Holland T 8050. Při nejvyšším zatížení traktoru má naměřený výkon na PTO 205 kW při jmenovitých otáčkách. Pokud se bude pohybovat rychlostí pod 6 km/h, vynásobíme tento údaj hodnotou 79, dostaneme se na hmotnost 16 tun, což je nejvyšší dovolené zatížení traktoru povolené výrobcem. Jak vidno, výrobce to už částečně řeší za nás.
Při plném zatížení traktoru, kdy pracuje s motorem využitým na hodnotě blízké 100 %, neuděláme chybu, pokud jej na polní práce při rychlostech pod 6 km/h dotížíme na nejvyšší povolenou hmotnost. V praxi to však znamená jedinou agregaci, a to pluh. Pro ostatní nářadí požadující vyšší pojezdovou rychlost můžeme traktor odlehčit asi na 14 tun a tuto hmotnost bychom neměli nikdy překračovat při nasazení v dopravě.

Jaký tlak v pneumatikách?

Při volbě husticího tlaku se samozřejmě držíme předpisů výrobce a nevybočujeme z povoleného rozsahu. Při nasazení na silnici pak volíme tlak vyšší, aby nebyl zbytečně vysoký valivý odpor, a při použití čelního nakladače nebude chybou, když dohustíme pneumatiky přední nápravy na nejvyšší povolený tlak.
Podle doporučení Zoltána Fuzesi by měl být tlak v předních pneumatikách asi 100 kPa a v zadních 180 kPa, při nasazení traktoru v dopravě, při polním využití pak 80 kPa vpředu a 120 kPa vzadu a při transportu s nářadím 80 kPa vpředu a 160 vzadu (platí pro přední pneumatiky s rozměrem 600/65 R28 a zadní 710/70 R 38 – u jiných rozměrů se tlaky mírně liší). Zvýšení husticího tlaku při transportu s nářadím je dáno tím, že po jeho zvednutí se téměř všechna jeho hmotnost přenáší jen na zadní nápravu a tlak v pneumatikách předních kol není třeba upravovat.
Jde však o orientační hodnoty a podle aktuálního zatížení a rychlosti je pak třeba tlak vzduchu měnit, přičemž platí pravidlo: čím nižší rychlost jízdy, tím nižší může být tlak, a naopak se zvyšujícím se zatížením je třeba tlak zvyšovat. Výrobce pneumatik k tomu obvykle udává tabulku husticích tlaků pro jednotlivá zatížení a rychlosti jízdy, takže pokud známe zatížení jednotlivých náprav, je snadné správný tlak zvolit.

Styl jízdy

Je obecně známo, že styl jízdy rozhoduje o spotřebě paliva. Ne všichni se nad tím dostatečně zamýšlejí, ale přitom je to celkem prosté a dobře viditelné z otáčkové charakteristiky motoru. Když si vezmeme jako příklad motor z oblíbeného traktoru New Holland T 7050 a podíváme se do grafu otáčkové charakteristiky (měřeno přes PTO), je vidět že křivka točivého momentu od jmenovitých otáček 2200 za minutu s otáčkami klesajícími stále stoupá. Jak tedy klesají otáčky motoru, tak se točivý moment zvyšuje. Proto nepřekvapí relativně plochá křivka výkonu (lidově řečeno: co se ztratí otáčkami, to dorovná vyšší točivý moment). A protože od točivého momentu se odvíjejí všechny charakteristiky motoru, tak je dobře vidět, že jak hodinová, tak měrná spotřeba paliva mají nejnižší hodnotu v oblasti, kde je naměřen nejvyšší točivý moment. To nejsou žádné novinky, v praxi se na ně ale příliš nehledí. Obsluha by měla vždy uvážit, jaké má za traktorem nářadí, a tomu přizpůsobit volbu převodového stupně a otáček motoru.
Velmi dobře je to vidět z tabulky 1, v níž jsou Nebraska testy traktoru New Holland T 7050 při plné dodávce paliva a při řazení různých převodových stupňů. Z tabulky je dobře vidět, jak správným řazením dojde k většímu zatížení motoru traktoru, a v režimu nižších otáček je příznivější spotřeba paliva.
Velmi zajímavý je sloupec hodinové spotřeby paliva, která je stále stejná, kolem 41 litrů za hodinu. Se zvyšujícím se zařazeným převodovým stupněm ale roste tahový výkon, klesá tahová síla, klesá prokluz a snižuje se měrná spotřeba paliva. Zvyšuje se rychlost jízdy a tedy i výkonnost a z dodaného výkonu se více přenáší na kola traktoru. A rozdíly jsou značné, protože prokluz je nižší o dvě třetiny a pojezdová rychlost je více než dvojnásobná. To znamená i dvojnásobnou výkonnost při nižší spotřebě paliva. Pokud tedy motor traktoru dostatečně nezatížíme, nelze se nikdy dostat na příznivé výkonnostní parametry.
Zajímavá je též tabulka 2. V ní jsou uvedeny obdobné charakteristiky jako v tabulce 1, nicméně nedochází k řazení převodových stupňů, ale ke změně zátěže. Pokud snížíme zátěž, tahový výkon klesne, stejně tak tažná síla, rychlost traktoru se však změní jen nepatrně, protože a významně se nesníží ani prokluz hnacích kol, motor se dostane do oblasti maximálních otáček a regulátor otáček sníží dodávku paliva. Proto klesne hodnota hodinové spotřeby paliva. Na druhé straně se ale tím výkonnostní parametry zhorší. Pokud snížíme zátěž traktoru o 50 %, je to jako bychom použili místo šestiradličného pluh tříradličný. Rychlost jízdy se takřka nezmění, obdělaná plocha však klesne na polovinu. Za hodinu tak kupříkladu místo dvou hektarů, se zorá jeden hektar s tím, že za tuto dobu spotřebujeme místo 42 litrů nikoli polovinu, tedy 21 litrů, ale ve skutečnosti 28 litrů nafty. Výkonnost se tedy sníží o polovinu, spotřeba na hektar klesne o čtvrtinu. Pokud se ovšem přeřadí z 9 na 10 při zatížení 75 %, což je rovněž aplikovatelné při agregaci slabšího nářadí a silného traktoru – otáčky dolů, výkon nahoru, hodinová spotřeba jde dolů a výkonnost se zvýší.
Je to názorná ukázka známé skutečnosti, že pro ekonomiku provozu je vždy výhodnější souprava s větším záběrem a zatíženým motorem. A to se nebere v úvahu pojezdová rychlost, kdy je opět výhodnější nižší, protože tím je i nižší tření na pracovních orgánech a tedy i menší celkový pracovní odpor nářadí. To platí za předpokladu, že nemusíme respektovat pracovní rychlost potřebnou pro správnou funkci nářadí, kdy zejména u kypřičů se posunuje stále výš, což pro ekonomiku provozu není příznivé.

Praktické zkoušky

Poté, co si účastnící New Holland Campu vyslechli teorii, mohli se přesunout na pole k praktickým zkouškám. Tam pro ně byly připraveny tři traktory. Jednak New Holland T 8050 agregovaný se šestimetrovým talířovým podmítačem Lemken Rubin, dále NH T 7050 s pětimetrovým talířovým odmítačem Kuhn Discover a poslední soupravou byl New Holland T 6070 se čtyřradličným otočným pluhem Kuhn.
Soupravy byly vhodně zvolené. Protože všechny traktory měly výkonnostní monitory, bylo možné sledovat zatížení motoru traktoru, hodinovou či hektarovou spotřebu paliva nebo prokluz. Traktory byly i vhodně dotíženy s poměrem hmotností uvedených v předchozím textu, tedy jak co se týká rozložené hmotnosti na nápravy, tak celkového dotížení traktoru. Pouze výkonově nejslabší model T 6070 byl vpředu o něco přetížen z důvodu zvedání těžkého neseného pluhu, aby se při této operaci nezvedala kola přední nápravy.
Pro všechny traktory platilo, že žádný z nich při jízdě neposkakoval, takže bylo vidět, že výše uvedená pravidla pro rozložení hmotnosti v praxi platí.

Závěrem

Cílem tohoto článku bylo nastínit jednouchý postup, jak správně dotížit traktor, jaké zvolit nářadí a styl jízdy, aby se dosáhlo co nejlepší ekonomiky provozu. Je jisté, že v konkrétních podmínkách provozu se budou výše uvedené hodnoty lišit, avšak jistě ne významně a popisované principy se s největší pravděpodobností lišit nebudou vůbec. Uživatelé traktoru, které zajímá, jak obdělat co nejvíce hektarů v krátkém čase a s příznivou spotřebou paliva, by měli získat základní návod, jak na to.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *