Jarní předseťová příprava půdy stroji firmy Lemken

Při jarním předseťovém zpracování půdy jde především o dobré zachování zimní vláhy a kvalitní přípravu osivového lůžka pro osivo jařin. Půda na jaře je většinou dostatečně kyprá a prakticky nevyžaduje intenzivnější zásah. Proto by se při jarním zpracování půdy mělo vycházet ze zásady minimalizace vstupů do pole s cílem zabránit zhutnění půdy hlavně v oblasti kolejových stop.

Škody vzniklé na jaře v důsledku poškození struktury půdy přejezdy techniky se už velmi těžko odstraňují a podle výsledků experimentálních měření mohou způsobit snížení úrody některých jařin až o 10 %.
Také volba termínu jarní přípravy půdy je důležitá. Brzký termín při zvýšené vlhkosti půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín znamená často snížení zásob vody v půdě přirozeným výparem. Důležité je také dodržet zásadu, že půda by se neměla prokypřit hlouběji než do oblasti osivového lůžka. Pro zachování dostatečné zásoby vody pro vyklíčení osiva by měla platit další zásada – uskutečnit setí okamžitě po předcházející přípravě osivového lůžku.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro vykonání kvalitní předseťové přípravy půdy a vlastního setí může často být využitelný velmi krátký časový úsek, v rámci kterého se rozhoduje o tom, zda pro budoucí úrodu vytvoříme kvalitní podmínky nebo je naopak pokazíme.
Pro tradiční předseťovou přípravu půdy bylo charakteristické provádění více oddělených operací, které byly spojené s opakovanými přejezdy po poli: smykování, vláčení, kypření, válcování. Protože však přejezdy po nakypřené půdě způsobují také její nepříznivé zhutnění, je snahou zabezpečit předseťovou přípravu půdy s co nejmenším počtem přejezdů po pozemku nejraději tak, aby se požadovaná kvalita přípravy zabezpečila při jednom přejezdu. To je navíc zdůvodňované úsporou pracovního času a motorové nafty. Především při časně vysévaných jařinách jsou, na rozdíl od tradiční předseťové přípravy s oddělenými pracovními operacemi, při jednorázové předseťové přípravě půdy často ještě spojené se setím dosahované příznivé výsledky.
V moderních pěstebních postupech se využívají v rámci předseťové přípravy půdy kombinované stroje s pasivními nebo aktivními pracovními orgány, které dokáží při jednom přejezdu po poli vykonat celý soubor výše uvedených operací.
Firma LEMKEN patří k popředním výrobcům kombinovaných strojů na předseťovou přípravu půdy jak s pasivními, tak s aktivními pracovními orgány. Už od roku 1987 vyrábí firma LEMKEN známý KOMPAKTOR, který je typickým představitelem kombinovaných strojů s pasivními pracovními orgány na našem trhu. Spojení velkého pracovního záběru s vyšší pracovní rychlosti, optimum je 8 – 10 km/hod, je hlavní předností kompaktorů. Vysoká výkonnost ve spojení s výkonnými traktory přináší úsporu pracovního času a umožňuje vykonat předseťovou přípravu půdy v optimálním termínu. Pokud je však půda hůře zpracovatelná a zvýšená tvorba hůře rozdrobitelných hrud vyžaduje opakovat přejezdy pasivního nářadí, je vhodnější při předseťové přípravě půdy použít stroje s rotačními pracovními nástroji, jejichž pohon je odvozený od vývodového hřídele traktoru.
Při užití těchto strojů je možné měnit otáčky rotorů změnou převodového stupně v jejich převodovce nebo alespoň výměnou ozubených kol, což umožňuje dobře přizpůsobit intenzitu mechanického působení na půdu. Dále je možné měnit pojezdovou rychlost soupravy a to také řazením převodových stupňů v převodovce traktoru pod zatížením.
Pracovní nástroje těchto strojů vykonávají vzhledem k půdě jednak souhlasný pohyb s pohybem traktoru, jednak pohyb odvozený od vývodové hřídele traktoru. Obvodová rychlost nožů nebo zubů těchto strojů je vždy větší než pojezdová rychlost soupravy. Obvodová rychlost poháněných nástrojů se pohybuje v rozpětí 4,5 až 7 m/s. Při použití půdních fréz až 10 m/s. Nárazová rychlost pracovních nástrojů, pasivních kombinátorů a dalších strojů s nepoháněnými pracovními prvky je oproti tomu dána jen pojezdovou rychlostí soupravy a pohybuje se zpravidla v rozpětí 2,2 až 3,3 m/s. Tyto rozdíly předurčují stroje s poháněnými pracovními nástroji přednostně využívat na hůře zpracovatelných půdách, kde jejich práce může nahradit několikrát opakovanou přípravu půdy stroji s pasivními pracovními nástroji.
Také v oblasti výroby a prodeji aktivních pracovních nářadí má firma LEMKEN co nabídnout. Už od roku 1993 je výrobcem rotačních bran s typovým označením LEMKEN Zirkon, které dodnes tvoří důležitou součást jejího výrobního programu.
Firma LEMKEN v červnu minulého roku při představování novinek mimo jiné předvedla také kombinaci rotačních bran LEMKEN Zirkon 9, zásobní skříně secího stroje LEMKEN Solitair 9 s plnicím šnekem a dávkovací jednotkou průmyslových hnojiv a systémem jejich zapravení do půdy a výsevních jednotek Kleine, Gaspardo, případně Monosem na společném rámu a podvozku. Tímto řešením se firma posunula o další kus dopředu v oblasti spojování operací předseťové přípravy půdy a setí s další důležitou operací, kterou je hnojení.
Jak je zřejmé z obrázků, představovaná kombinovaná souprava tvoří kompaktní celek umožňující při jednom přejezdu připravit kvalitní osivové lůžko, do jeho blízkosti za pomoci dvojkotoučové patky umístit startovací dávku hnojiva pro osivo, které je následně při tomtéž přejezdu po poli vyseto.
Použití uvedené kombinace před setím, hnojením a vlastním setím přináší následující výhody:
– snížení počtu přejezdů po pozemků,
– snížení zhutňování půdy,
– snížení nákladů na vykonané práce,
– snížení rizika vlivu špatného počasí při vykonávání operací,
– snížení pracovních špiček,
– snížení spotřeby pracovního času a energie,
– snížení spotřeby průmyslových hnojiv a jejich efektivní využití rostlinami.

Závěr
Nové trendy ve zpracování půdy v mnohých případech zjednodušují pracovní postupy. Stále však platí, že toto zjednodušení klade vyšší nároky na kvalifikovanou volbu pracovních operací a respektování struktury půdy. Neoddělitelnou součástí nových technologií zpracování půdy se stává také aspekt ekonomický a ekologický. Ekonomicky výhodné a ekologicky přijatelné technologie zpracování půdy jsou důležitou součástí integrovaných systémů hospodaření. Při použití těchto technologií má svoje nezastupitelné postavení také kombinované nářadí, které na našem trhu nabízí firma LEMKEN.

Hromadný dovozce v SR:
LEMKEN SLOVAKIA, s. r. o.
Ružindol 22 SK-919 61 Ružindol
Tel.: 0905/787796 Fax: 033/5549401

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *