Jímkami a nádržemi všechno začalo

Stále častěji se při návštěvách zemědělských podniků setkáváme s produkty firmy WOLF SYSTEM. Tato společnost se sídlem v Horoměřicích je součástí evropského koncernu Wolf System Group. V České republice využívá veškeré poznatky a know-how daného oboru získané v zemích Evropské unie, ke své práci však používá z 95 % tuzemské suroviny a výrobky.

„Firma WOLF SYSTEM působí v České republice od roku 1992 a za tu dobu postavila více než tisíc objektů v zemědělství, průmyslu a v komunální sféře,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. René Kocourek, ředitel společnosti. „Jde zejména o nádrže na kejdu, sila k uskladnění rostlinné produkce, fermentory a skladovací nádrže bioplynových stanic, stájové objekty ale i řadu staveb pro sportovní či jiné využití. Známé jsou především nádrže z armovaného vodostavebního betonu. Zákazníci u nich oceňují širokou škálu konstrukčních velikostí zajišťující požadavky na ochranu životního prostředí. Další výhodou je jejich dlouhá životnost, která převyšuje padesát let a poté je lze dále sanovat a využívat. Uživatelé oceňují i dlouhodobou garanci a kvalitní servis.“

Kruhové železobetonové nádrže
Firma WOLF SYSTEM dodává skladové nádrže na kejdu v kompletním provedení, tj. s technologiemi čerpání, míchání (homogenizací) a řešením dopravních i výdejních cest včetně příslušenství. Konstrukční pevnost vylučuje provozní i následné ekologické havárie. Pro kejdovou koncovku se staví objekty s velkou kapacitou, od několika set až do několika tisíc krychlových metrů skladované hmoty. Součástí jsou i malé přečerpávací nebo stáčecí jímky. K výstavbě všech typů kruhových nádrží používá firma vlastní kovové systémové bednění. Monolitická železobetonová konstrukce umožňuje umístit různé technologie, které souvisejí s celým chodem skladového provozu včetně instalace zařízení pro separaci kejdy.
„V souladu s požadavky Evropské unie je pro zemědělské podniky v současné době zajímavé využití bioplynu,“ zapojuje se do hovoru Ing. Jiří Milich, jednatel společnosti. „Získávání elektrické energie z takzvaných obnovitelných zdrojů stojí stále více v popředí rozvoje energetiky a ochrany životního prostředí. V bioplynových stanicích lze velice dobře zhodnotit kejdu i ostatní rostlinnou produkci. Vzhledem k tomu, že je garantována v dlouhém časovém úseku odbytová cena takto získané elektrické energie, stávají se bioplynové stanice stabilizujícím prvkem řady zemědělských podniků. Fermentory, dofermentory a skladovací nádrže jsme jako subdodavatel v loňském roce stavěli u téměř dvaceti bioplynových stanic. Obnovitelnými zdroji energie se intenzívně zabýváme a nabízíme tyto nádrže dalším zemědělským podnikům a investorům podnikajícím v této oblasti.“
Železobetonové nádrže pro bioplynové stanice splňují požadavky konstrukční stability, nosnosti a vibrační odolnosti pro instalaci potřebných technologických prvků. Stavějí se podle typu technologie, požadovaného výkonu a optimálního stavebního uspořádání v provedení se stropní deskou, kruh v kruhu, otevřené nebo se zakrytím plachtou plnící funkci plynojemu, apod. Nezbytnou součástí je vnitřní ochrana betonu pomocí folie. Ta se vkládá přímo do kruhového bednění a v provozu chrání konstrukci před agresivními účinky metanu. Z důvodu omezení teplotních rozdílů na vnější a vnitřní straně stěny fermentoru se používá tepelná izolace extrudovaným polystyrenem, kterou lze též při zhotovování stěny vložit do bednění.

Skladové a stájové objekty
Pro řadu zemědělských podniků jsou ekonomicky zajímavá železobetonová sila včetně zařízení pro uskladnění obilnin či kukuřice jako jednoho z komponentů krmné směsi při výkrmu prasat s automatizovaným odběrem. Jde opět o železobetonové monolitické stavby postavené na samostatných betonových deskách zakryté betonovým stropem včetně potřebné technologie pro plnění a vybírání skladované hmoty. Kukuřičné zrno se skladuje o vlhkosti 30 až 35 %, odpadá tedy proces sušení. Stavby se v České republice osvědčily a jsou již řadu let v provozu.
V poslední době patří mezi důležité produkty horoměřické společnosti i objekty pro ustájení skotu a také různé sklady a haly. Zemědělské stájové objekty mají samonosnou rámovou konstrukci v provedení ocel – lepený vazník nebo betonový sloup – lepené dřevo, které jsou nejvhodnější i pro skladování obilí, brambor, či jiných komodit. Firma nabízí různé varianty provedení hal podle přání zákazníka a pro danou oblast plánované výstavby. Nosné konstrukce ve dřevě, oceli, betonu nebo v jejich kombinaci, sklon střechy, krytina, dřevěné či plechové opláštění, ale také masivní zdivo, to vše je konstruováno podle požadavků investorů.

Jízdárny a požární nádrže
Od doby svého založení dodává firma WOLF SYSTEM dva druhy staveb pro sportovní účely. Prvním typem rozšířeným v celé Evropě jsou jízdárny. Tyto objekty zajišťují rekreační i profesionální výcvik a další potřeby pro milovníky ježdění na koních. V jízdárnách se může provozovat také léčebná hypoterapie s cílem zlepšit zdravotní stav dětí i dospělých. Hypoterapie zároveň podporuje harmonický rozvoj a duševní zdraví osobnosti. Jízdárna je svou velikostí uzpůsobena tak, aby vyhovovala parkurovému skákání, výcviku začátečníků i pokročilých jezdců. Prostorově se dá doplnit lonžovacím kruhem, sedlovnou, tribunou pro diváky, ustájovacími boxy a dalšími s jízdárnou souvisejícími prvky. Tyto stavby jsou tvořeny zpravidla rámovou konstrukcí v kombinaci dřevo – ocel. Druhým typem sportovních staveb jsou zařízení pro akumulaci vody do sněžných děl na lyžařských svazích. Voda se většinou čerpá z okolních řek do vybudovaných nádrží, které se nacházejí i na zdánlivě nepřístupných místech. K akumulaci se může používat také voda z hlubinných vrtů, případně povrchová voda. V sousedství těchto nádrží jsou pak umístěna vodní děla pro umělé zasněžování.
Ve svém výrobním programu se firma zabývá též realizací výstavby sprinklerových, požárních a retenčních nádrží a vodojemů na pitnou vodu. Staví je jako podzemní a nadzemní, přitom splňují řadu podmínek z hlediska povrchového zatížení, nepropustnosti a odolnosti proti spodní a agresivní vodě. Tyto stavby mají výhodu v tom, že je lze vzhledem k nedostatku místa uložit pod vozovku, parkoviště kde pojíždějí těžké nákladní vozy, nebo přímo pod podlahu jiného objektu (haly apod.). V případě podzemních zastropených nádrží je železobetonová nádrž jednou z mála alternativ, kdy kruhový tvar je staticky a ekonomicky nejvýhodnější. Obdobně se realizují také nádrže pro čistírny odpadních vod obcí a měst.

Environmentální politika
„Wolf System se přihlásil k činnostem, které ovlivňují zlepšování životního prostředí v místě našich trvalých pracovišť i v místě realizovaných staveb,“ říká závěrem Ing. René Kocourek. „V nabídce máme stavby řešící skladování odpadů z dřevní hmoty v železobetonových silech, kde následně dochází k jejich přímému spalování a využívání tepla ve vlastním provozu. Praktické naplňování environmentální politiky vnímáme také jako svůj podíl na vytváření kladného přístupu svých zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků k životnímu prostředí.“
Mnohé možná překvapí, že pod obchodní značkou WOLF HAUS nabízí WOLF SYSTEM i širokou škálu rodinných domů – na bázi dřevostaveb podle nejmodernějších trendů ekologického a zdravého bydlení. Tyto nízkoenergetické domky mohou být na přání zákazníků v různých variantách dokončení. Pomocí systému dřevostaveb realizuje firma i objekty většího rozsahu jako administrativní budovy apod. Přitom nabízí všechny druhy systémů, které přispívají ke snížení spotřeby energií nebo i zařízení získávající tyto potřeby ze slunečního záření. Jedno z nich, fotovoltaickou elektrárnu, firma instalovala na své administrativní budově v Horoměřicích.

Klíčové informace
-Firma WOLF SYSTEM působí v České republice od roku 1992 a za tu dobu postavila více než tisíc objektů v zemědělství i v ostatních sférách hospodářství.
-Jde zejména o nádrže na kejdu, sila k uskladnění rostlinné produkce, fermentory a skladovací nádrže bioplynových stanic, stájové objekty ale i řadu staveb pro sportovní či jiné využití.
-Dosavadní uživatelé u nich oceňují vysokou kvalitu, širokou variabilnost velikostí, dlouhou životnost, dlouhodobou garanci a kvalitní servis.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *