24.09.2001 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kam směřuje vývoj informačních technologií v zemědělství a lesnictví?

Tento rok již po sedmé přivítala Seč u Chrudimi zájemce o informační technologie a systémy. Konala se zde tradiční konference pořádaná firmou Help Service – Education, s.r.o. nazvaná „ Informační systémy v zemědělství a lesnictví“. Významnost této akce dokládá záštita Ministerstva zemědělství ČR.

Spolupořadateli byla Česká asociace pro Geoinformace, Topol Pro, ÚHÚL a Intergraph. Konference se také těší zájmu významných zahraničních hostů. Třídenní konference nabízela bohatý program. Jednání bylo rozděleno do pěti sekcí:
 Informace z Evropy
 Lesní plánování a inventarizace
 Zemědělské problematiky
 Využití GIS a DPZ (dálkový průzkum Země)
 Informatika v lesnictví
Vedle hlavního programu probíhala řada odborných seminářů, diskusí a předváděcích akcí. V prostorách budov byla pro návštěvníky připravena výstavní expozice zúčastněných firem.
Program konference zahájila sekce Informace z Evropy. Hlavní téma se ubíralo směrem řešení otázky využití informačních technologií a rozvoji podnikatelských aktivit v této oblasti na venkově. Přednášející se shodli na tom, že v naší republice není zatím taková podpora rozvoje jako v zemích EU, kde existuje řada podpůrných programů, ale objevují se zde už první možnosti. Zmínili jednak možnosti zavedení obchodu a služeb pomocí komunikace na bázi Internetu, ale také možnosti vniku nových pracovních míst a podnikatelských aktivit na venkově, včetně tzv. práce doma. Tím by se mohl zastavit odchod mladých lidí za tímto druhem práce do měst. Navíc příchodem firem na venkov by se vytvořily zajímavé pracovní příležitosti. Zdá se totiž že otázka nedostatečného pokrytí komunikativní sítí na venkově je pouze dočasná. Nabízí se také možnost řešení pomocí mobilních komunikačních prostředků. V této souvislosti byl představen projekt WirelessInfo o kterém se ještě zmíníme.
Tradiční precizní zemědělství
Zemědělská sekce se již tradičně týkala problematiky precizního zemědělství ale své významné slovo měli také krajinní inženýři. Ti připomněli zejména nedostatky v legislativě, zejména v souladu s právními předpisy EU v oblasti zajištění trvale udržitelného rozvoje a ochrany krajiny, přírody a životního prostředí. Byly představeny návrhy na úpravu právních předpisů a ucelenou koncepci řešení krajinného plánování. V souvislosti s touto problematikou byly představeny výukové programy zabývající se úzce problematikou současného stavu krajiny, ale také pro návrhy změn v krajině s modelováním dlouhodobého vývoje.
Oblast precizního zemědělství se týkala především novinek z oblasti výzkumu a vývoje. Za povšimnutí jistě stál příspěvek týkající se možnosti mapování výnosu při sklizni pícnin a využívání modelů letadel pro snímkování pozemků.
V této sekci opět zazněly požadavky pro rychlé zavádění informačních technologií do zemědělství. Ve stejném duchu se poté odvíjela i sekce Lesní plánování a inventarizace a Využití GIS a DPZ a Informatika v lesnictví. Rozvoji všech těchto oblastí jistě výrazně přispělo vypnutí záměrně vnášené chyby do signálu GPS a tím pádem výraznému zvýšení přesnosti polohy, udávané přijímačem.
Nástroje GIS (geografické informační systémy) jsou dnes již samozřejmosti při mapování, plánování, aktualizaci a prezentaci dat. V současné době je stále mnoho údajů v analogové formě. Tento stav samozřejmě nevyhovuje požadavku na rychlou výměnu informací, jejich přenos, sdílení dat moderními komunikačními prostředky apod. Velice intenzivně se tedy pracuje na převádění dat do digitální podoby. Proto můžeme pozorovat značné rozšíření nástrojů pro GIS. Ukazuje se, a mnohé příspěvky to dokazovaly, že jedním z takových nástrojů muže být fotografie pozemku pořízená z družice, letadla nebo modelu letadla. Takto pořízené snímky mají uplatnění jak v oblasti precizního zemědělství a geografie, ale také jako nástroj kontroly. V zemích západní Evropy je již několik let využívána družicová fotografie pro účely kontroly dodržování závazků spojených například s přidělením dotací apod. Je jen otázka času, kdy se začne podobný princip kontrol uplatňovat u nás.
Lepší přístup k datům
O zavádění informačních technologií a problémech s tím spojenými se jednalo v obou doprovodných programech. Jednak byl představen program WirelessInfo a program GEOMEDIA od firmy Intergraph ČR s.r.o.
Cílem projektu WirelessInfo je zlepšit přístup k existujícím datům z oblasti zemědělství a lesnictví jak ze strany vládních organizací tak ze strany soukromého sektoru, nevládních organizací a veřejnosti. V současné době je navrhován vhodný formát dat pro přenos a testování rozdílných způsobů přenosu dat, včetně bezdrátových.
Pod názvem GeoMedia se skrývá moderní univerzální GIS klient, který je schopen zobrazovat, slučovat a analyzovat více datových formátů různých výrobců technologií GIS a mapování na jediném počítači. Umožňuje tato data z různých datových zdrojů zobrazit v jediné mapě. Časy, kdy se nemohlo přistupovat k cizím datům, protože byly vytvořeny v jiném programu, jsou tedy pryč.
Zaměření témat příspěvků a doprovodných programů na informační technologie jistě nebylo náhodné. Předpokládá se, že v blízkosti několika let bude většina informací podávána v digitální podobě, vhodné pro sdílení moderními komunikačními prostředky, o jejichž bouřlivém rozvoji není třeba příliš dlouho diskutovat. Co se v této oblasti změní se jistě dozvíme nejen za rok v Seči.
Milan Kroulík
ČZU v Praze

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down