16.10.2001 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Legislativní změny podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích - pokračování

V předchozím příspěvku jsem se zabýval zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozi-del na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-jištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. V tomto příspěvku zaměřím pozornost na další nové právní předpisy v oblasti podmínek provozu vozidel na po-zemních komunikacích, kterými jsou:

- vyhláška MDS č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel;
- vyhláška MDS č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- vyhláška MDS č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.

Vyhláška MDS č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ze dne 29. 6. 2001, která nabyla účinnosti dnem vyhlášení, zrušuje vyhlášku č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů, a upravuje:
- způsob vedení registru silničních motorových vozidel a přípojných vozidel, zvláštních motorových vo-zidel (dále jen "registr silničních vozidel"), podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel, způsob vyznačování změn v registru silničních vozidel a vzory jednotlivých tiskopisů použí-vaných k registraci vozidel,
- vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla,
- vzor osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla,
- způsob, rozsah a lhůty pro předávání údajů okresními úřady a orgány uvedenými v § 4 odst. 6 záko-na (dále jen "registrační místo") do centrálního registru silničních vozidel a zvláštních motorových vozidel (dále jen "centrální registr silničních vozidel"), zveřejňování statistik o vozidlech registrova-ných v registru silničních vozidel,
- způsob provádění zápisů v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technickém průkazu zvláštního motorového vozidla okresním úřadem,
- postup v případě ztráty nebo zničení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojné-ho vozidla, technického průkazu zvláštního motorového vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla ne-bo registrační značky,
- formu, obsah a provedení registrační značky, druhy registračních značek a způsob jejich vydávání a nakládání s nimi; provedení tabulek registrační značky a způsob umístění tabulek registrační značky na silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo a zvláštní motorové vozidlo.
Vyhláška vymezuje nové pojmy:
- registrační značka (dříve SPZ) je zápis písmenných a číselných znaků vyznačených na tabulce re-gistrační značky. Registrační značku tvoří zápis nejméně pěti a nejvýše sedmi znaků, přičemž první písmeno v registrační značce je vždy kódem kraje, do jehož územního obvodu náleží registrační místo, které registrační značku přiděluje. Toto neplatí u diplomatických, cizineckých a zvláštních re-gistračních značek,
- tabulka registrační značky je deska rozměrů stanovených jednotlivými ustanoveními vyhlášky, která je vyrobena, pokud není v jednotlivých ustanoveních stanoveno jinak, z lehké slitiny, na níž je vyzna-čena registrační značka, a v případech stanovených jednotlivými ustanoveními vyhlášky i nálepka o ověření registrační značky a nálepka o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla a o prove-deném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla, pokud pravidelné technické prohlídce a měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla registrované vo-zidlo podléhá,
- technický průkaz zvláštního motorového vozidla je doklad, kterým se osvědčují schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích, údaje o vlastníkovi a provo-zovateli zvláštního vozidla, údaje o provedených technických změnách na vozidle a změnách v re-gistru silničních vozidel. Tento průkaz je veřejnou listinou. Vzor technického průkazu zvláštního mo-torového vozidla je uveden příloze č. 8 této vyhlášky,
- osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je povinný do-klad, kterým řidič při provozu zvláštního vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu zvláštního vozidla, základní technické údaje zvláštního vozidla, údaje o zaregistrování zvláštního vo-zidla a registrační značku přidělenou na zvláštní vozidlo. Vzor osvědčení o registraci zvláštního mo-torového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.
Způsob nakládání s tabulkami registračních značek:
- Vlastník a provozovatel vozidla musí udržovat tabulku registrační značky v řádném stavu tak, aby byla na vozidle v provozu na pozemních komunikacích zachována její čitelnost. Tabulku registrační značky není povoleno deformovat jinak než podle místa, na kterém je umístěna. Úpravou nesmí být změněna její čitelnost. Tabulka registrační značky musí být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.
- Vlastník a provozovatel vozidla je povinen chránit tabulku registrační značky proti zneužití. Dbá na to, aby tabulka registrační značky nebyla umístěna na vozidlo, na které nebyla přidělena.
Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle:
- Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla na vozidlo do místa určeného k umístění tabulky registrační značky takovým způsobem, aby nedošlo k její ztrátě při provozu na po-zemních komunikacích. Pro upevnění musí použít nýtů nebo šroubů. Místo pro umístění nýtů nebo šroubů musí být voleno tak, aby části nýtů a šroubů, které zůstávají na povrchu tabulky registrační značky, nenarušily čitelnost registrační značky nebo nezměnily jednotlivé znaky registrační značky. Tyto části nýtů a šroubů musí povrchově upravit tak, aby jejich barevné provedení bylo přibližně shodné s podkladem tabulky registrační značky, kde jsou umístěny.
- Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodo-rovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak.
- Tabulka registrační značky musí být umístěna na vozidle vpředu a vzadu, a to kolmo ke směru jízdy. Zvláštní motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed nebo vlevo a vzadu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na vozidle nesmí být výše než 1250 mm od roviny vozovky.
- Orgán schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích může pro ji-né umístění tabulky registrační značky povolit výjimku, kterou zapíše do schvalovací dokumentace k vozidlu, a registrační místo tuto skutečnost zapíše do technického průkazu vozidla.

Vyhláška MDS č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze dne 7. srpna 2001, která nabyla účinnosti dnem vy-hlášení, zrušuje vyhlášku č. 102/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V části druhé této vyhlášky jsou uvedeny podmínky pro:
- schvalování technické způsobilosti typu vozidla,
- schvalování technické způsobilosti typu systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatného technického celku vozidla,
- schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla:
Podmínky pro schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla:
- Podmínkou schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla i jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného zvláštního vozidla je splnění technických požadavků stanovených v předpisové základ-ně a vymezených v informačním dokumentu.
- Pro zvláštní vozidlo, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení zvláštního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení zvláštního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto osvědčení je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
Technické požadavky na konstrukci jednotlivých typů vozidel jsou uvedeny v části třetí této vyhlášky.
Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SP a pracovních strojů nesených:
(1) Pro vozidla kategorie SP určená k zapojení do jízdní soupravy s vozidly kategorie M nebo N platí technické požadavky stanovené pro vozidla kategorie O.
(2) Pracovní stroje nesené jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich po-jezdové ústrojí, pokud jsou jím vybaveny, není v přepravní poloze ve styku s vozovkou.
(3) Technické požadavky na vozidla a stroje uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou stanoveny v technických normách uvedených v předpisové základně vymezené v informačním dokumentu. Homologační předpisy a směrnice Evropských společenství, které tvoří předpisovou základnu pro vozidla katego-rie SS, jsou uvedeny v příloze č. 5 této vyhlášky.
V části páté je uvedena povinná výbava motorových a přípojných vozidel.
Závady na vozidle podle § 22 vyhlášky č. 301/2001 Sb., které ohrožují bezpečnost provozu na po-zemních komunikacích:
(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí (§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů).
(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,
a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,
b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,
c) způsobují-li světlomety oslnění,
d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící svět-lem jiné barvy než červené,
e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozi-dla.
(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy:
a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,
b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.
(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfuko-vého potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.
(5) Závadou podle odstavce 1 na karosérii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karosérie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bez-pečnost provozu na pozemních komunikacích.
(6) Závadou podle odstavce 1, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné uniká-ní paliva, oleje nebo mazacích tuků.
(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy:
a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,
b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ra-mene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,
c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.
(8) Závadou podle odstavce 1 je vždy zjevné překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo zjevné překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy.
(9) Závadou podle odstavce 1, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy zjevné porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.
(10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují nebo by mohly zne-možnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozem-ních komunikacích.

Na závěr jen připomenu novou vyhlášku MDS č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ze dne 7. srpna 2001, která nabyla účinnosti dnem vyhlášení. Uvedená vyhláška zru-šuje vyhlášku č. 103/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ve snaze napomoci podnikatelským subjektům, které se zabývají zemědělskou, lesnickou, staveb-ní, komunální, výrobní, servisní a opravárenskou činností, jsme vypracovali a průběžně aktuali-zujeme tři základní typy příruček pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Každá pří-ručka je vypracována k datu zadání požadavku zákazníka a v den vydání obsahuje platné právní a ostatní předpisy (včetně změn, oprav a novelizací). Novelizace již vydané příručky je prováděna podle požadavků zákazníka. V cenách příruček jsou zahrnuty dvě aktualizace, které budou provedeny do šesti měsíců od vydání příruček.
PŘÍRUČKA PRAKTICKÉHO RÁDCE se zaměřením na zaměstnavatele, bezpečnostní techniky (zá-stupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), techniky a preventisty požární ochrany a odborně způsobilé osoby v oblastech vyhrazených technických zařízení, nebezpečných látek, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.
ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNANCE A ŘÍDICÍ PRACOVNÍKY se zaměřením na provozní, vý-robní, servisní a opravárenskou činnost.
PŘÍRUČKY BOZP PRO OBSLUHY PRACOVNÍCH STROJŮ se zaměřením na zemědělskou, lesnic-kou, stavební, zemní a komunální techniku.
SPECIÁLNÍ PŘÍRUČKY se zaměřením na jednotlivé druhy pracovních činností podle požadavků zá-kazníka.

Ing. Luboš Skopal,
Konstrukční kancelář LS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down