Nová sila sloužila už letošní žně

I přes dostatek stávajících skladovacích prostor se zemědělský podnik Rostěnice, a. s., rozhodl investovat do nových moderních skladovacích kapacit, jejichž důležitou součástí je moderní posklizňová linka zahrnující příjem, čištění, sušení a expedici. Mimo jiného tento krok podniku přinesl výrazné zefektivnění výroby, kdy se o 16 000 tun zrnin od příjmu po expedici postará jediný zaměstnanec.

Rostěnice, a. s., hospodaří v řepařské a kukuřičné oblasti ve 20 katastrech na výměře téměř 9000 ha zemědělské půdy. Základem je rostlinná výroba. Více než 50 % výměry zaujímají klasické obilniny, 10 % ještě kukuřice. Zbytek je přibližně rovnoměrně rozdělen mezi cukrovku, jejíž výměra však postupně klesá, dále pak mák a sóju. Doplňkem je slunečnice či osivová hořčice. Na celé výměře je uplatňováno bezorebné zpracování půdy.
Živočišná výroba produkuje 2000 t drůbežího a 1000 t vepřového masa ročně. Asi polovina vepřového masa projde vlastní zpracovnou, mimoto má podnik vlastní malou pekárnu. Pro potřeby živočišné je podnik vybaven také míchárnou krmných směsí.

Nové sklady přinesly výhody
Jak hned v úvodu našeho rozhovoru zdůraznil předseda představenstva Rostěnice, a. s., Ing. Vítězslav Navrátil, nebudovali nová sila z důvodu, že by neměli kde skladovat úrodu, případně že by chtěli skladovat pro SZIF. Bylo to proto, že některé skladovací kapacity podniku nebyly vyhovující. Jedná se především o halové sklady. Některé z nich jsou i v současnosti nadále využívané, ovšem naskladňování, manipulace i vyskladňování jsou podstatně pracnější, než v moderních skladovacích prostorách, tzn. podstatně méně efektivní.
Novou linku se sily snadno zvládne podle slov předsedy jeden zaměstnanec, naproti tomu při manipulaci v halových skladech bylo třeba několika zaměstnanců a těžké techniky. Navíc je díky snadné manipulaci a možnosti přepouštění zrna možné komodity podle kvality jednotlivých šarží oddělit nebo naopak smíchat a dosáhnout požadovaných hodnot. S tím samozřejmě souvisí zajištění kvality skladovaného zrna po dlouhou dobu.

Rozhodnutí stavět
Vybudování nové skladovací kapacity v Rostěnicích zdaleka nesouviselo se současným neutěšených stavem v oblasti skladování zrna, neboť jak už jsme zdůraznili, byl podnik i do současnosti v oblasti skladování víceméně soběstačný. Výstavba nové linky byla podle slov předsedy součástí plánu modernizace podniku.
Abychom si lépe představili přínos nové posklizňové linky a hlavně nových sil, uvedl nám předseda situaci, která by v podniku nastala. Pro uskladnění takovéto kapacity by bylo nutné mít připravené tři halové sklady, v každém skladu naskladňovací pás s obsluhou min. dvou pracovníků. Při vyprazdňování se auto v hale zdrží téměř 20 minut, což znamená nasazení většího počtu odvozních prostředků. Další nárůst potřeby práce by pak přišla při vyskladňování nehledě na komfort, který ve všech oblastech nová sila přináší.
Možnost nabídnout skladování komodity pro SZIF bere předseda jako přechodný přínos, neboť je přesvědčen, že je třeba najít takového odběratele, od nějž zemědělec obdrží vyšší cenu. Proto mít vlastní skladovací kapacity, v nichž je možné snadno udržet špičkovou kvalitu je důležité mít právě pro obchod, kdy není podnik takříkajíc tlačen do kouta právě proto, že své jakkoli kvalitní zboží nemá kam uložit.

Dodání v předtermínu
Vybudování posklizňové linky včetně skladovacích sil je velice časově náročné. Nejedná se tak ani o vlastní stavbu, jako o její přípravu v oblasti stavebního a jiných potřebných povolení. Protože s výstavbou Rostěnice, a. s., počítaly již dříve, proběhly přípravné práce bez větších problémů. I tak to však zabralo téměř celý rok. Tomu však předcházelo výběrové řízení na dodavatele technologie. V něm zvítězila firma Pawlica, s. r. o., která zajistila dodávku a instalaci technologie.
Stavební povolení podnik obdržel v prosinci 2004, hned v zápětí byl dokončen projekt. Během ledna se rozběhlo vrtání děr pro výstavbu nosných pilotů pod obilní sila. Během jara se pak podařilo dokončit veškeré základní betonářské práce tak, aby bylo možné začít s instalací vlastního zařízení. K předání celé stavby došlo 12. července 2005, což bylo v předstihu před původním termínem harmonogramu.
Tato skutečnost přinesla podniku možnost se dobře připravit na sezónu, a to zaškolením obsluhy a prověřením funkčnosti zařízení. To vše proběhlo mimo tlak hlavní sezóny, kdy je třeba, aby zařízení pracovalo na 100 %.
Důvod, proč si podnik zvolil společnost Pawlica byl podle slov Vítězslava Navrátila čistě ekonomický, ovšem nejednalo se o nejlevnější nabídku, ale o nabídku s nejvyšší užitnou hodnotou ve vztahu k nabídnuté technologii. Jak předseda uvedl, neměli během zkušebního provozu, ani během vlastních žní s linkou žádné podstatné problémy. K tomu dodal jednatel společnosti Pawlica, s. r. o., Ing. Rudolf Pawlica, CSc., že se technologické vybavení posklizňové linky je od renomovaných firem – dopravní cesty švédské firmy Skandia Elevator, čistička Schmidt a sušička Stela mají původ v Bavorsku, sila jsou americká značky Brock. České je know-how uspořádání linky, celá elektrická a elektronická část včetně procesního software řídícího systému. Česká je také montážní práce – např. veškeré konstrukce jsou v pozinku.

Rostěnická linka
Koncepce se přizpůsobila prostorovým dispozicím areálu – podélné konfiguraci. Základem koncepce jsou čtyři sila seřazena do řady. Uprostřed je elevátorová věž pro dva elevátory se schodištěm na horní lávky sil. V podzemní chodbě pod sily jsou vyprazdňovací redlery, zaústěné do hlavních elevátorů. Volitelným křížením cest je zajištěna libovolná manipulace uvnitř skladu, plnění, přepouštění,expedování. Asi polovinu obsahu sila lze vypustit bočním výtokem přímo na kamion.
Posklizňová linka je ke skladu připojena dvěma samostatnými okruhy: na jednu větev je paralelně připojen příjem s čištěním, na druhou větev je paralelně připojen okruh s předzásobníkem a sušičkou. Blok expedic je třetím výstupem centrálních elevátorů. Linka tak v době sklizně umožňuje současně přijímat do sil a expedovat z podjezdových zásobníků, nebo přijímat vlhké zrno, čistit a současně kontinuelně sušit s výstupem do sil nebo expedice.
U linky „Rostěnice“ je poprvé použit příjmový žlab se zídkami z obou stran. Je 16 m dlouhý pro boční i zadní sklápění a co auta vyklopí, to zmizí ve žlabu bez přihrnování. Na stejnou trasu je situována řada expedičních podjezdových zásobníků.
Klapky a rozbočky jsou vybaveny lieárními servopohony a jsou dálkově ovládány podle programu. Řídicí systém využívá PC s vizualizaci na monitoru. Ovládání je myší na grafice programu.

Parametry linky
Výkonnost dopravních cest v příjmové, plnicí a expediční části je 120 t/h. Průchodnost linky lze plynule snižovat, např. při potřebě intenzivního čištění. Paralelní okruh sušení je napojen na dopravní trasu s průchodností 60 t/h.
Čistička typu TAS 204 A-4 má maximální výkonnost 160 t/h. Při náročnějším osazení sít dokáže průtokem 120 t/h pracovat s vyšším čisticím efektem, takže jednou operaci při příjmu lze sklizený materiál připravit do obchodní kvality. Aspirační odpady a propady sít „B“ jsou svedeny jako nezužitkovatelné odpady do uzavřené kobky. Přepady sít „A“ jsou jako zužitovatelné krmivo ukládány do podjezdového zásobníku.
Sušička Stela je nového typu s rozšířenou šachtou – označení MDB-XN 1/12 S. Její výkonnost na kukuřici (28 % – 14 %) je 20 t/h. Na pšenici při odsušování z 18 % činí výkonnost 50 t/h. Je vybavena automatickou regulaci vlhkosti FRA 450. Má recirkulační okruh pro aktivní rekuperaci tepla. Součástí je moderní odprašňovací zařízení, tzv. centroodlučovač. Provoz je poloautomatický s ovládáním pomocí dotykové obrazovky.
Skladovací silo Brock, typu 85-06024, má průměr 18,29 m, výšku 24,28 m a obsah 5407 m3. Při uskladnění pšenice o objemové hmotnosti 780 kg/m3 pojme 4217 t. Kapacita skladu čtyř sil je tedy 16 868 t. Tři sila mají podlahové větrací kanály Brock o šířce 900 mm a jedno silo, určené především pro sladovnické ječmeny, má celoplošné větrání.
Tři expediční zásobníky 4 x 4 m s výškou podjezdu 4,5 m tvoří blok a jejich celková kapacita činí 120 t. Předzásobní silo k sušičce má průměr 6,4 m, výšku 12 m a pojme 190 t.
Uspořádání linky umožňuje skladovací kapacitu bez problémů zdvojnásobit bez nutnosti budování nového příjmu. Problém předseda nevidí ani v přechodech na jinou komoditu, neboť jsou schopni jej vyčistit, resp. připravit na jinou komoditu během 20 minut. Prakticky to v Rostěnicích probíhá tak, že koš a dopravní cesty „propláchnou“ novou komoditou, onen proplach je pak určen ke zkrmení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *