Novela zákona o hnojivech

Podmínky pro uvádění do oběhu a pro používání hnojiv, agrotechnické zkoušení zemědělských půd, zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a působnost orgánů odborného dozoru stanovuje zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. (účinnost 1. ledna 2001 s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou části první čl. I bodů 5 a 14, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii).

Výčet nejdůležitějších změn provedených novelou:

– Zákon se nyní vztahuje i na směsi hnojiv.
– Hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty byly doplněny o statková hnojiva.
– Do oběhu smějí výrobce, dovozci a dodavatelé uvádět pouze hnojiva, která
a) jsou registrována podle tohoto zákona; to neplatí, pokud jde o hnojivo splňující podmínky tohoto zákona, které odpovídá typu hnojiva uvedenému ve vyhlášce, o kterém vyhláška stanoví, že je hnojivem ES, a které je slovy „HNOJIVO ES“ označeno,
b) neohrožují úrodnost půdy ani zdraví lidí nebo zvířat,
c) nepoškozují životní prostředí,
d) splňují požadavky na jejich označování, balení a skladování, stanovené tímto zákonem,
e) nejsou znehodnocena.
– Jestliže ústav vydává rozhodnutí o zrušení registrace hnojiva podle odstavce 4 písm. b), zároveň může stanovit, že hnojivo musí být staženo z oběhu.
– Hnojiva splňující podmínky tohoto zákona, která odpovídají typu uvedenému ve vyhlášce a o kterých vyhláška stanoví, že jsou hnojivy ES, se označují slovy „HNOJIVO ES“.
– Povinnosti fyzických a právnických osob při používání a skladování hnojiv byly rozšířeny na vlastníky lesních pozemků hospodařících na těchto pozemcích.
– Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích:
a) pokud způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku,
b) na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm,
c) způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku.

Dalšími významnými legislativními změnami v oblasti hnojiv od 1. 1. 2001 jsou:
– vyhláška MZ č. 475/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv;
– vyhláška MZ č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv;
– vyhláška MZ č. 477/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků;
– vyhláška MZ č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva;
– zrušení vyhlášky MZ č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

Ing. Luboš Skopal, Konstrukční kancelář LS
Tel.: 05/47212645, fax: 05/47212464
e-mail: skopal@mbox.vol.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *