Odborníci se sešli v Praze

Informovat se o probíhajícím výzkumu a jeho výsledcích, zhodnotit dosavadní spolupráci nebo navázat nové kontakty, to vše bylo součástí mezinárodní vědecké konference Agricultural Engeneering in the EU Competetive Enviroment.

Mezinárodní vědecká konference s názvem „Agricultural Engeneering in the EU Competetive Enviroment“ neboli „Zemědělská technika v konkurenčním prostředí EU“ proběhla ve dnech 10. a 11. června v prostorách Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Při příležitosti této konference proběhlo také setkání odborných kateder z oblasti zemědělských strojů, které se koná každý rok na jiné instituci a letos, se po pěti letech, vrátilo opět do Prahy.
Byly zde zastoupeny všechny tuzemské katedry a ústavy, kterých se problematika zemědělských strojů dotýká. Kromě těchto pracovišť se konference zúčastnili také pracovníci ústavů ze zahraničí, konkrétně z Polska a Slovenska. Garantem konference byly Katedra zemědělských strojů a Katedra využití strojů TF ČZU v Praze. Proto také úvodní slovo patřilo vedoucím těchto kateder a to doc. Ing. Adolfu Rybkovi, CSc. a prof. Ing. Miroslavu Kavkovi, DrSc. Po úvodním slovu přivítal účastníky na půdě ČZU děkan Technické fakulty prof. Ing. Jiří Klíma, CSc., který účastníky seznámil se situací na fakultě a počtech studentů v jednotlivých studijních oborech fakulty. Poté následovalo představení jednotlivých zúčastněných ústavů zakončené přednáškou dipl. ing. agr. Svena Dutziho z firmy Amazone BBG Leipzig zaměřenou na problematiku strojů pro konzervační zpracování půdy.
Odpolední blok přednášek byl zaměřen na současnou problematiku a ve velmi širokém záběru se postupně představily příspěvky od zaměření na setí a zakládání porostů přes hodnocení nákladovosti jednotlivých technologií a možností snižování spotřeby paliva na jednotlivé pracovní operace, využití leteckého snímkování pozemků a technologií GPS až po využití biomasy a kompostování. Po vyčerpávajícím bloku přednášek následoval společenský večer v menze ČZU, kde se dopodrobna probralo to, co se během odpoledního jednání nestihlo. Druhý den byl věnován setkání pracovníků na katedrách, domlouvání další spolupráce.
Ze všech příspěvků, kterých bylo více než 40, byl sestaven sborník. Závěrem nezbývá než poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu konference. Příští rok připadá pořádání konference na naše východní sousedy, tedy SPU v Nitře a za pět let opět nashledanou v Praze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *