Rozmetadla v zemědělské dopravě

Článek se zabývá problematikou aplikace organických hnojiv, prioritně kompostu, pomocí rozmetadel. Hlavní sledovanou operací je doprava, která tvoří z hlediska spotřeby energie a práce dominantní podíl. Při sledovaných dopravních vzdálenostech (3 až 5 km) bylo na dopravu spotřebováno asi 3/4 času (tedy práce) a více než 2/3 z celkové spotřeby motorové nafty. Uvážíme-li, že střední dopravní vzdálenost v zemědělských podnicích se nejčastěji pohybuje okolo 5 km, lze podíl na spotřebě práce i PHM ve prospěch dopravy ještě navýšit.

Většina zemědělských surovin je označována jako velkoobjemová. To nesnižuje jejich společenskou hodnotu, ale znamená to obecně vysokou náročnost dopravních operací v zemědělství. Z logistického hlediska je doprava strojů a surovin nutnou součástí prakticky všech operací od přípravy půdy až po sklizeň a finální zpracování produktů. Velmi důležitou roli hraje doprava i při zajištění výživy rostlin. Náklady na práci, energii a provoz strojů při dopravě hnojiv tvoří významný podíl v celkových nákladech na hnojení. To platí v případě minerálních hnojiv a zejména hnojiv organických, která mají nižší procentický obsah živin. To znamená, že při jejich dopravě je nutné přepravit i větší množství balastního materiálu, hlavně vody.

V rámci polních pokusů bylo realizováno měření provozních a energetických parametrů aplikace kompostu na ornou půdu a trvalé travní porosty. Zmíněné polní pokusy byly zaměřeny na problematiku dodání deficitních prvků do půdy ve formě organického hnojiva vyrobeného ,,na míru“ na základě výsledků půdních rozborů.

 Použitá zařízení a metody měření

Vlastní měření byla realizována při aplikaci kompostů. V roce 2015 byla aplikace provedena v jarním období. V roce 2016 byly komposty aplikovány na podzim. Kompost byl aplikován na ornou půdu s následným zapravením pomocí kombinátoru v rámci předseťové přípravy. Dále byl kompost aplikován v podzimním období na trvalých travních porostech, přičemž byl ponechán na porostu.

Pro pořízení objektivních časových snímků a lokalizace techniky byla do strojů nainstalována GPS s automatickým záznamem hodnot o zeměpisných souřadnicích, směru a rychlosti pohybu, nadmořské výšce a časových údajů. Spotřeba motorové nafty byla stanovena odečtem z palubních počítačů. Na základě naměřených údajů byl sestaven časový snímek a vypočteny sledované parametry. Měřen byl celý cyklus, tedy nakládka kompostu, doprava a aplikace na pozemek.

 K aplikaci a přepravě kompostů bylo použito rozmetadlo Western 12 DS v soupravě s traktorem John Deere 6190 R. Šířka pracovního záběru při aplikaci se pohybovala v rozmezí 6,3 až 10,2 m.

Jiří Souček, Radek Pražan, Petr Plíva, Amitava Roy, Martin Dědina, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Martin Dubský, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Rostislav Pilný, Regent Plus Žlutice, spol. s r. o.

Výsledky měření najdete v Mechanizaci zemědělství 6/2017.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *