Růžová budoucnost zeleného čtyřlístku

„Firmu Pöttinger založil hodinář Franz Pöttinger v roce 1871, a tak není divu, že zemědělská technika se zeleným čtyřlístkem ve znaku šlape jako hodinky,“ řekl koncem května při slavnostním otevření nového výrobního závodu ve Vodňanech jeho pravnuk a spolumajitel Heinz Pöttinger. V letošním roce by se měl již vodňanský závod, který se nachází v blízkosti komunikace první třídy České Budějovice Praha, velkou měrou podílet na očekávaném obratu firmy Pöttinger ve výši 195 mil. eur.

Vedoucí pozice na světovém trhu v segmentu sběracích vozů, role průkopníka v oblasti čelních žacích strojů a rovněž tak dlouhodobá zkušenost v oblasti techniky pro zpracování půdy i setí slibují podle Heinze Pöttingera růžovou budoucnost.

Postupné kroky v České republice
Zakladatel rodinné firmy Franz Pöttinger měl s jednou ženou jedenáct dětí, z nichž Alois převzal podnik po otci v roce 1909. „Když dneska někdo tvrdí, že žijeme v těžkých dobách, tak musím oponovat,“ sdělil přítomným H. Pöttinger. „Těžké časy měl právě můj dědeček: zažil dvě světové války, kdy firmu dvakrát ztratil a pokaždé ji znovu postavil na nohy. Optimismus mu dávali tři synové Alois, Hans a Heinz, kteří v roce 1956 převzali zodpovědnost a s osobním nasazením vybudovali podnik s rodinným duchem. Právě ten je podle mého mínění základem dosaženého úspěchu. V roce 1991 jsme s bratrem Klausem, jako čtvrtá generace, převzali rodinný podnik od našeho otce Heinze Pöttingera, který zůstal předsedou představenstva.“
Firma Pöttinger má dnes čtyři výrobní závody, z nichž hlavní středisko se nachází v Grieskirchenu a na celém světě zaměstnává více než 1000 pracovníků. V hospodářském roce 2005/2006 dosáhla rekordního obratu ve výši 171,1 mil. euro s exportní kvótou 83 procent, což umocňuje její úspěšný kurz. Největším trhem podle obratu je Německo (26 %), pak Rakousko (17 % ), Francie (11 %), Česká republika a Slovensko (10 %), následuje Švýcarsko (7 %) a zbytek Evropy, Nový Zéland, Austrálie a Kanada. Asi 50 % z celkového obratu tvoří žací stroje, 34 % sběrací vozy, 14 % technika na zpracování půdy a setí, 9 % náhradní díly a 4 % lakované díly pro jiné výrobce.
„Začátek expanze v České republice se datuje do roku1995, kdy vznikla společnost Pöttinger, ČR,“ vrátil se k historii Heinz Pöttinger. „Vybudovali jsme odbytové oddělení, v němž velkou roli sehrál Ing. Zdeněk Bílý. Výrazným způsobem přispěl k tomu, že se firma Pöttinger stala v České republice pojmem. Dalším krokem byl pronájem výrobní haly ve Vodňanech, kde jsme začali vyrábět některé segmety zemědělských strojů pro ostatní montážní závody. Česká republika obsadila v loňském roce 5. místo mezi zeměmi s nejvyšším růstem obratu, což společně s příznivou vzdáleností k mateřské společnosti v Grieskirchenu v Rakousku a již zmíněným zájmem o naší techniku mezi českými zemědělci, významně přispělo k rozhodnutí vystavět nový závod právě v prostředí českého trhu. Dnes dodáváme do České republiky zboží za 12 milonů euro a z České republiky nakoupíme zboží za 9,7 milionu euro.“

Nejen výroba, ale také vývoj
Nové výrobní a technologické pracoviště ve Vodňanech bylo zprovozněno v květnu 2007. Výstavba byla zahájena v červenci 2006, hala byla dokončena v červnu 2007 a rodinný podnik Pöttinger vyšla na 7,8 mil. euro. Ve druhé etapě plánuje Pöttinger ve Vodňanech výstavbu kataforézní práškové lakovny a kalírny, stavba byla zahájena v červnu 2007, dokončena bude v březnu 2008 a investiční náklady činí téměř 14 miliónů euro. Uvedení do provozu je plánováno na podzim 2008. Nová výrobní hala zaujímá po první stavební etapě 5600 m² a kancelářská plocha 300 m2, uplatnění zde najde 150 pracovníků. Druhá stavební etapa vytvoří další prostor o rozloze 5600 m2.
„Nová hala slouží kromě výroby inovační zemědělské techniky také k vyhotovení sestav součástí pro mateřský závod Pöttinger v Grieskirchenu a secí techniku v Bernburgu,“ sdělil přítomným Klaus Pöttinger. „Proto se závod ve Vodňanech stane vývojovým a technologickým centrem. Druhá etapa výstavby ukončí koncepční záměr zřídit ve Vodňanech vývojové centrum pro obdělávání a zpracování půdy. Realizace projektu probíhala neobvyklým způsobem. Koncept budovy se nesl v duchu myšlenky integrované továrny, všechny kroky od výrobního nápadu až po uskutečnění se prováděly transparentně, kanceláře a výroba splynou v jeden celek. Do celého procesu byli ahrnuti i dodavatelé, kteří na partnerské bázi s firmou Pöttinger dlouhodobě spolupracují. Tento koncept nám umožní reagovat na rychle se měnící potřeby trhu.“

Na společné cestě k úspěchu
Pro rodinný podnik Pöttinger je důležité partnerství dané stiskem ruky. Sází na vzájemnou výhodnost, neboť pouze z ní může vzejít společný úspěch pro zemědělce, podniky služeb, odbytové partnery a samotnou firmu Pöttinger. Ta nabízí kvalitní stroje s dlouhou životností, odborný servisu, kompetenčnost a rychlé reakce při řešení problémů. Angažovaní spolupracovníci, kteří mají z velké části svoje kořeny v zemědělství, znají požadavky na zemědělské stroje z vlastní zkušenosti. Kombinace tohoto know-hov a neustálého získávání zkušeností a přání uživatelů je garantem řešení, která vyhovují jak zemědělcům, tak i trhu. S ohledem na další vývoji investuje Pöttinger do výzkumu a výstavby svého zkušebního centra nemalé investiční prostředky.
Pöttinger sází na výrobky, které konečnému zákazníkovi nabízejí přidanou hodnotu a podporují ho při jeho každodenní práci. „Jen díky důsledné orientaci na zákazníka a jeho potřeby se dají dlouhodobě vyvíjet produkty, které mají v praxi úspěch“, je přesvědčen Klaus Pöttinger. „Dlouhá životnost strojů, lehká a komfortní obsluha, možnost připojení za každý traktor a rovněž pracovní postup, který je šetrný k půdě i píci, přispívají podstatně k efektivnímu hospodářství. Z úspěchu pak mají užitek oba partneři – zákazník díky výborné sklizni a Pöttinger díky spokojeným zákazníkům.
„Inteligentní zemědělská technika, šetrnost k píci a půdě jakož i hospodárnost jsou pilíře, které dělají zemědělce úspěšným,“ doplňuje bratra Heinz Pöttinger. „A právě na tento clever farming sází celá výrobní paleta podniku. Nejužší spolupráce s vědou a praxí tvoří základnu pro neustálý vývoj. Ve spolupráci s různými univerzitami a vzdělávacími ústavy srovnává Pöttinger například hospodárnost různých pracovních řad. V oblasti techniky pro setí do mulče stojí v centru zájmu výzkumu a vývoje rovnoměrný výsev a uložení osiva. Naším úkolem je vyvíjet zemědělskou techniku, která podporuje ekologickou, hospodářskou a sociální stabilitu zemědělské produkce.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *