19.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Setí

Vývojové trendy v oblasti setí jsou ovlivňovány vývojem technologií zpracování půdy. Největší změny lze zaznamenat u secích strojů určených pro setí do minimálně zpracované a do nezpracované půdy.

Přítomnost rostlinných zbytků na povrchu půdy nebo v povrchové vrstvě v době setí a časté velké rozdílnosti v mechanických vlastnostech povrchové vrstvy půdy při uplatňování postupů bez orby vedou k soustředění úsilí na spolehlivé ukládání osiva do půdy i při těchto relativně ztížených podmínkách.
Při setí v technologiích s minimálním nebo půdoochranným zpracováním půdy se spojuje požadavek na spolehlivé uložení osiva do půdy při dodržení rovnoměrné hloubky setí s požadavkem na vysokou plošnou výkonnost souprav při setí. Kromě zvětšování pracovních záběrů secích strojů a snižování podílu času na plnění secích strojů osivem se požaduje relativně vysoká pojezdová rychlost při setí. Při pojezdové rychlost přes 10 km . h-1 je nutná nová kvalita vedení secích botek v půdě, zvláště při ztížených podmínkách pro ukládání osiva do půdy v postupech bez orby.

Různé způsoby setí

Při setí obilnin a dalších zrnin v podmínkách se zvýšeným množstvím rostlinných zbytků na povrchu půdy a v povrchové vrstvě ornice se v poslední době prosadily následující způsoby setí.
- Ukládání osiva do řádků jednokotoučovými nebo dvoukotoučovými secími botkami. Jednokotoučové botky jsou postaveny šikmo ke směru řádků, čímž se dosahuje odsunutí části rostlinných zbytků s povrchu půdy stranou a snížení rizika zatlačování rostlinných zbytků, zejména slámy, pod osivo. Alternativou je použití prořezávacích kotoučů, rýhovaných nebo na obvodu zvlněných, předřazených dvoukotoučovým botkám. Toto řešení je určeno pro přímé setí do nezpracované půdy, při setí po mělkém kypření půdy lze předřazené prořezávací kotouče vyřadit.
- Rozprostírání osiva do pásů pod zdviženou zeminu a rostlinné zbytky. Používají se šípovité řezné radličky s ostrým úhlem vnikání do půdy, uspořádané ve více řadách. Osivo je pneumaticky dopravováno a ukládáno na rovné lůžko pod proud zeminy nadzdvižené radličkami. Zavlačovače a válce upraví zeminu a rostlinné zbytky nad osivem.
- Ukládání osiva do rýh vytvářených dlátovými secími botkami na paralelogramovém závěsu. Opěrná a zahrnovací kola zajišťují dodržení nastavené hloubky setí a zakrývají osivo zeminou.
V systémech zpracování půdy bez orby se využívá dále spojení strojů na zpracování půdy s poháněnými pracovními nástroji a secích strojů. Plošná výkonnost těchto strojů je snížena, je limitována nižší pojezdovou rychlostí i omezeným pracovním záběrem strojů na zpracování půdy.

Setí a rostlinné zbytky

Rizikem při zakládání porostů je uložení osiva na slámu, která byla ve větším množství zapravena do povrchové vrstvy ornice. K tomu může dojít při mělkém zpracování půdy po nekvalitně rozptýlené podrcené slámě nebo při výskytu shluků slámy a plev. Přímý kontakt osiva se slámou je nepříznivý nejen z hlediska zhoršeného přívodu vody k osivu, ale i z důvodu nepříznivého vlivu meziproduktů rozkladu slámy s inhibičním účinkem na klíčení osiva.
Kromě problémů s nedostatečně rozptýlenou slámou předplodin jsou při setí v systémech bez orby časté problémy s výdrolem předplodiny. Jedná se o jeden z příkladů vzájemné podmíněnosti kvality pracovních operací v pěstitelských technologiích – v tomto případě je podmínkou kvalitního založení porostů plodin kvalita sklizně předplodin sklízecími mlátičkami.

Setí a zapravování hnojiv

Při setí do nezpracované půdy, ale i při setí po mělkém kypření půdy, jsou kladeny nové požadavky na zapravování průmyslových hnojiv do půdy. Jestliže se zpracování půdy minimalizuje, případně zpracování půdy odpadá (při setí do nezpracované půdy), jsou omezené možnosti zapravení hnojiv do půdy při předseťové přípravě půdy, případně tato možnost vůbec není. Proto se využívá ukládání průmyslových hnojiv (tuhých, kapalných) pod lůžko osiva současně se setím – pro tento způsob spojení setí a hnojení se vžilo označení podkořenové hnojení. Mezi osivem v půdě a hnojivem je několikacentimetrová vrstva půdy. Alternativou je zapravování průmyslových hnojiv při setí do půdy mezi řádky osiva. V obou případech hnojivo nepřichází v půdě do styku s osivem, ale je k dispozici rostlinám od raných vývojových fází porostu.
Předmětem inovací jsou dále secí botky, kterými může být zaseto osivo jak po konvenčním zpracování půdy s orbou, tak po minimálním zpracování půdy, bez rizika zvýšené nerovnoměrnosti hloubky setí. Využívají se omezovače hloubky setí a systém regulace přítlaku na botky. Samozřejmostí je vybavení secích strojů pro tvorbu kolejových meziřádků.
Moderní secí stroje určené pro plynulý výsev splňují požadavky na regulaci měrného výsevku v širokém rozmezí i požadavky na rovnoměrnost výsevu. U větších pracovních záběrů secích strojů se využívají známé přednosti pneumatického výsevního ústrojí nad výsevními ústrojími s gravitační dopravou osiva do půdy.

Přesné secí stroje

Přesné setí cukrové řepy, kukuřice i dalších plodin je po technické stránce v současné době dobře zajištěno. V souvislosti s uplatněním setí těchto plodin do mulče, zejména do mulče z vymrzajících meziplodin, se požaduje spolehlivé ukládání osiva do půdy a uzavírání rýhy pro osivo i při ztížených podmínkách s rostlinnými zbytky na povrchu půdy. Protože při tomto způsobu zakládání porostů nelze zapravit průmyslová hnojiva do půdy při předseťové přípravě půdy na jaře, spojuje se přesné setí s podpovrchovým zapravením tuhých, ale i kapalných průmyslových hnojiv do půdy. U širokořádkových plodin se průmyslová hnojiva zapravují do řádků stranově posunutých proti řádkům s osivem.
U technologií setí s plynulým výsevem lze v blízké budoucnosti očekávat další zvýšení rovnoměrnosti dodržování hloubky setí i při různorodých podmínkách pro ukládání osiva do půdy a při zvýšené pojezdové rychlosti. Lze předpokládat, že budou dominovat pneumatická výsevní ústrojí, na velkých pozemcích v rovinách nebude výjimkou pracovní záběr secích strojů 9 m nebo dokonce 12 m.

Prostorově proměnlivé setí

Otázkou zůstává využívání možnosti plynulé změny měrného výsevku při práci secího stroje na základě aplikační mapy. Po technické stránce je toto řešení k dispozici, problémem jsou vstupní údaje a kriteria rozhodování, na jejichž základě lze proměnlivý měrný výsevek aplikovat. Při zapravování průmyslových hnojiv současně se setím má perspektivu lokálně diferencované dávkování těchto hnojiv.
Široký sortiment strojů na zpracování půdy a setí dále zlepší podmínky pro přizpůsobení používaných technologií půdním, pěstitelským a ekonomickým podmínkám zemědělských podniků. Výběr z mnoha variant technologií předpokládá kvalifikované rozhodování s dostatkem objektivních informací. V tomto směru má důležitou úlohu nezávislý technologický výzkum s návazností na výzkumné řešení souvisejících problémů a otevřených otázek.

Ing. Josef Hůla, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down