Sklizeň pícnin

Změna podmínek hospodaření našich zemědělských podniků po vstupu ČR do EU spolu se zlepšeným technologickým vybavením a s tím spojenou zvýšenou produktivitou práce a již existující vysoká koncentrace živočišné výroby mohou umožnit zemědělským podnikům ČR úspěšně se prosadit v konkurenčním prostředí zahraničního trhu s živočišnými výrobky. Lze tedy předpokládat, že rozsah živočišné výroby se proti současnému stavu nesníží, spíše je možné očekávat mírný nárůst.

Vzhledem k úspěšnému prosazování nových technologií při konzervaci pícnin (silážování do vaků a ve velkoobjemových balících) a při zvyšujícím se zastoupení konzervovaných krmiv v krmné dávce bude produkce pícnin a jejich využití v roce 2010 pravděpodobně odpovídat údajům uvedeným v tabulce.

Žací stroje

Je možno konstatovat, že téměř až do roku 1960 se používaly žací stroje založené na principu přímovratného pohybu nožů, tedy na principu střihu. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na výkonnost a na úsporu lidské práce, začaly se objevovat žací stoje pracující na principu rotačního pohybu nožů.
K masovému rozšíření rotačních žacích strojů napomohla vedle vyšší výkonnosti, nenáročnosti na údržbu i poměrně vysoká provozní spolehlivost. Tyto klady zastínily vyšší energetickou náročnost a vyšší pořizovací náklady rotačních žacích strojů.
Nedílnou součástí rotačních žacích strojů se staly kondicionéry, umožňující rychlejší zavadání. Převážná část nově vyráběných žacích strojů je kondicionéry vybavena nebo si je možno na přání objednat.
Z celkového počtu 16360 žacích strojů v zemědělských podnicích České republiky představuje počet rotačních žacích strojů 13656 tj. 82 %. Dosluhující žací mačkače jsou v linkách sklizně pícnin nahrazovány návěsnými žacími stroji.
Lze předpokládat, že rotační žací stroje vybavené kondicionéry budou i v dalším období při sečení pícnin převažovat. Trend jejich vývoje je zaměřen na zvětšování záběru a to na hranici 9 až 10 m. I když i v příštích letech budou převažovat žací stroje v soupravě s energetickým prostředkem, budou se ve velkých podnicích a podnicích služeb uplatňovat samojízdné žací stroje v současné době představované např. samojízdným žacím strojem BIG M firmy Krone o záběru 9,1 m.

Obraceče a shrnovače

V operacích obracení a shrnování je zřejmá orientace na rotorové obraceče a shrnovače. Jde o stroje s nuceným pohybem pracovních orgánů odvozeným od vývodového hřídele traktoru. Jsou konstruovány jako nesené nebo závěsné a některé po přestavění mohou vykonávat obě operace – obracení i shrnování. Pozornost pracovníků vývoje výrobních podniků je zaměřena na zlepšení kvality jejich práce především na nerovném terénu. Řada konstrukčních úprav vede k větším pracovním záběrům a tím k dosažení vyšší výkonnosti.
Výrobci i zemědělská praxe dávají přednost jednoúčelovým strojům před univerzálními a to zvláště tam, kde se vyžadují vysoké výkonnosti. Další vývoj směřuje k zvětšování pracovního záběru a pracovní rychlosti těchto strojů a k šetrnějšímu zacházení s posečeným materiálem.

Sklízecí řezačky

Intenzivní vývoj je zřejmý také u řezaček, ať již jako traktorových nebo samojízdných. Sklízecí řezačky jsou vybavovány bubnovým, méně často kolovým řezacím ústrojím. V současné době je z celkového počtu 6467 sklízecích řezaček v České republice 3270 sklízecích řezaček samojízdných. To znamená vyrovnaný poměr mezi traktorovými a samojízdnými řezačkami. Traktorové sklízecí řezačky se i nadále budou používat u podniků s menší výměrou zemědělské půdy nebo u podniků s malou koncentrací živočišné výroby. Tyto řezačky by měly dosahovat roční výkonnosti 200 až 300 ha. Naproti tomu ve větších zemědělských podnicích a v podnicích zajišťujících služby najdou uplatnění samojízdné řezačky, dosahující vysoké výkonnosti za rok (až 1500 ha). Samojízdné řezačky zůstanou i nadále rozhodujícím prostředkem při sklizni zavadlých tenkostébelných pícnin a jsou nezastupitelné při sklizni kukuřice.
Výkonnost a kvalita řezanky jsou hlavními požadavky na samojízdné sklízecí řezačky. Jejich další vývoj se zaměřuje na technická zlepšení jako je např. minimalizování nároků na seřizování a údržbu, zkrácení procesu ostření, zvýšení výkonu hydrostatického čerpadla, nová řešení přenosu síly přispívající k lepší průchodnosti těžkým terénem, komfortní vybavení kabiny s řadou přístrojů na kontrolu a vyhodnocení činnosti řezačky.

Sběrací návěsy

Období konce šedesátých let znamená významný nástup sběracích návěsů, které postupně nahrazovaly do té doby převažující řezačky se sběracím ústrojím. Bylo to zejména u suchých materiálů (sláma, seno), kdy sběrací vozy prokázaly šetrnější zacházení se sbíraným materiálem a nižší náklady na sklizeň a dopravu. Vedle sběru suchých materiálů, rozšiřuje se v současné době jejich používání i při sběru zavadlých pícnin, kdy řezací ústrojí o velkém počtu nožů se stává nutnou součástí výbavy sběracích vozů. Pro zvýšení výkonnosti sběracích vozů je zvětšován nejen ložný objem a užitečná hmotnost, ale jsou i konstrukčně upravovány pro vyšší přepravní rychlosti.

Lisy

Ve vývoji sklizně lisovaných objemných hmot dochází k postupnému nahrazování lisů na klasické hranolové balíky lisy na velkoobjemové balíky. Svoje uplatnění najdou lisy na klasické balíky nadále tam, kde je nutno manipulovat s balíky ručně tj. např. v malých podnicích s nízkým stavem skotu, při skladování do prostor nepřístupných mechanizaci, při zateplování apod.
U větších zemědělských podniků je třeba dát přednost sklizni objemných hmot pomocí lisů na velkoobjemové balíky. V přehledu je uvedeno početní a procentické rozdělení lisů v současné době v ČR a předpoklad do roku 2010.

Početní a procentické rozdělení lisů v současné době v ČR a předpoklad do roku 2010.
Použitý stroj Procentické zastoupení z celkového počtu (%)
v současné době předpoklad v roce 2010
Lisy na klasické balíky 63 20
Lisy na velkoobjemové válcové balíky 29 55
Lisy na velkoobjemové hranolové balíky 8 25

K zlepšení užitných vlastností lisů na velkoobjemové balíky přispělo řezací ústrojí. Jeho použití má řadu výhod. Umožňuje např. zvýšit objemovou hmotnost sklízeného materiálu, balíky z pořezaného materiálu se lépe rozebírají, pořezané pícniny popř. sláma jsou předpokladem pro kvalitní promíchání v krmné dávce, pořezaná sláma má lepší nasáklivost a hnůj z pořezané slámy se lépe rozmetá.
K standardnímu vybavení lisů patří vázací ústrojí pomocí provázků. U nových lisů na válcové balíky se začíná prosazovat vázání do sítě.
V druhé polovině 80tých let se začalo v zahraničí s výrobou balicích strojů pro velkoobjemové válcové balíky. Později byly vyvinuty balicí stroje na velkoobjemové hranolové balíky a univerzální balicí stroje pro válcové a hranolové velkoobjemové balíky. Balicí stroje umožnily konzervování lisované zavadlé píce bez potřeby skladovacích prostorů. Ve slisovaných balících, které jsou obaleny pružnou folií dochází ke stejnému procesu fermentace jako v silážních zařízeních.
Stroje na balení balíků do fólie se vyrábějí v mnoha provedeních a to jako stacionární nebo nesené na traktoru. K nejnovějším pak patří balicí zařízení umístěné přímo na podvozku lisu, bezprostředně za lisovací komorou, nebo balení přímo v lisovací komoře.

Ing. Věra Holubová, CSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *