Studium na Agronomické fakultě láká

Počátek roku je obdobím, kdy se většina studentů středních škol rozhoduje o tom, na které vysoké škole se bude ucházet o své další studium. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně proto již s několikaměsíčním předstihem před termínem podávání přihlášek ke studiu uspořádala Den otevřených dveří. Zájemci se mohli seznámit se studijními obory pro letošní rok a možnostech uplatnění v praxi.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU v Brně) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v naší zemi. Byla založena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem fungovala až do roku 1994. Za dobu své existence si vybudovala významné postavení mezi univerzitami u nás i v zahraničí, a její učitelé připravili pro život v praxi tisíce zemědělských, zahradnických, lesnických i ekonomických inženýrů.
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně tvoří čtyři fakulty: Agronomická fakulta (AF), Lesnická a dřevařská fakulta (LDF), Provozně ekonomická fakulta (PEF) a Zahradnická fakulta (ZF). Součástí MZLU v Brně je i Institut celoživotního vzdělávání, který poskytuje zájemcům vzdělání ve studijním programu Specializace v pedagogice, zajišťuje rekvalifikace a zároveň organizuje Univerzitu třetího věku jako zájmové studium pro seniory. Rektorem univerzity je v současnosti prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Formy studia
Od akademického roku 2003/2004 uplatňuje AF MZLU v Brně systém třístupňového vzdělání. Od tohoto data jsou všichni uchazeči přijímáni ke studiu nejdříve do tříletých bakalářských studijních programů, jejichž studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou, včetně obhajoby bakalářské práce. Absolventi získávají titul Bc. Na bakalářské studijní programy navazují dvouleté magisterské studijní programy, které jsou ukončeny státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům je udělen titul Ing. Studenti všech oborů bakalářského studia musí za tři roky získat 180 kreditů a za dvouleté magisterské dalších 120 kreditů. Po úspěšném absolvování magisterského studia mohou nejlepší absolventi pokračovat v doktorských studijních programech a po jejich ukončení získat titul Ph.D.

Zájem o studium na Agronomické fakultě roste
Jak prozradila studijní referentka přijímacího řízení Ing. Simona Viktorinová, počet uchazečů o studium na Agronomické fakultě MZLU v Brně každý rok přibývá. Svědčí o tom zejména zvyšující se počet podaných přihlášek. Zatímco v roce 2002 mělo o bakalářské studium zájem 1284 uchazečů, v roce 2006 se tento počet vyšplhal na více než dvojnásobek. Do bakalářského studia bylo podáno 2745 přihlášek a do navazujícího magisterského studia 432.
Zvyšující se zájem o studium na AF MZLU v Brně souvisí i s rostoucím počtem nabízených studijních oborů v rámci jednotlivých studijních programů. V přijímacím řízení v roce 2002/2003 se uchazeči mohli hlásit do deseti studijních oborů v rámci pěti studijních programů. Podle informací Ing. Viktorinové je však v probíhajícím akademickém roce 2006/2007 pro bakalářské studium k dispozici již deset studijních oborů v šesti studijních programech a patnáct studijních oborů v šesti studijních programech navazujícího magisterského studia.
Hojné účasti se těšily také Dny otevřených dveří, které agronomická fakulta (AF) uspořádala 1. prosince minulého roku a znovu letos 12. ledna. Během těchto dvou dnů univerzitu navštívilo kolem šesti set uchazečů o studium. Informace o konání těchto dnů byly zveřejněny na webových stránkách a v informativních letácích o fakultě, které byly rozesílány na střední školy. Zájemci o studium v rámci Dnů otevřených dveří měli možnost si prohlédnout i pracoviště jednotlivých ústavů AF a případné dotazy konzultovat s garanty oborů.
Jak prozradila proděkanka AF pro studijní záležitosti doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., na tříletý bakalářský stupeň jsou středoškoláci přijímání bez přijímacích zkoušek, pouze na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu za tři a půl roku studia na střední škole. Za svůj prospěch mají možnost získat maximálně 100 bodů. O přijetí přitom rozhoduje pořadí, na kterém se uchazeč umístí a limit přijímaných studentů.
Na magisterské studium jsou studenti většinou přijímání na základě výsledků předchozího bakalářského studia a výsledků testů z předmětů státní závěrečné zkoušky. Šanci dostat se na magisterské studium na MZLU v Brně ale mají i studenti z jiných vysokých škol. Ti ovšem musí podstoupit písemný test. Stejné podmínky platí rovněž pro studenty, kteří se v magisterském studiu rozhodnout studovat jiný obor než v předchozím bakalářském studiu.
Přihlášku k bakalářskému studiu v akademickém roce 2007/2008 je možné posílat elektronickou nebo písemnou formou ještě do konce března tohoto roku a pro magisterské studium až do konce dubna.

Agronomická fakulta otevírá nové atraktivní obory
Agronomická fakulta MZLU v Brně v současné době nabízí velké množství studijních oborů v rámci jednotlivých studijních programů. V akademickém roce 2007/2008 si mohou studenti nastupující do bakalářského studia vybrat z jedenácti studijních oborů – Odpadového hospodářství, Technologie potravin, Fytotechniky, Biotechnologie rostlin, Všeobecného zemědělství, Zootechniky, Rostlinolékařství, Agroekologie, Provozu techniky, Pozemkových úprav, ochrany a využití půdního fondu a také nově akreditovaného univerzitního oboru Podnikání v agrobyznysu.
Navazující magisterské studium, ve kterém se mohou studenti hlouběji specializovat, nabízí osmnáct studijních oborů, mezi nimiž je v nabídce i několik nově akreditovaných oborů – Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, Chov koní a agroturistika a Informační systémy venkovských regionů a zemědělství.
Pro akademický rok 2007/2008 jsou v nabídce kombinované formy bakalářského studia (dálkově studující) obor Odpadové hospodářství a obor Všeobecné zemědělství. Pro kombinované formy navazujícího magisterského studia byl zaveden obor Zemědělské inženýrství a obor Živočišné biotechnologie.
Podle informací Ing. Viktorinové bylo v minulém roce nejvíce přihlášek podáno do bakalářského oboru Agroekologie, Technologie potravin, Zootechnika a Odpadové hospodářství.

Studium v zahraničí láká
Studenti Agronomické fakulty brněnské MZLU v Brně mají možnost si po ukončení prvního ročníku vyzkoušet také studium na některé z mnoha zahraničních univerzit. „Naši studenti mohou jezdit na zahraniční pobyty v rámci programu Sokrates – Erasmus, anebo v rámci bilaterálních dohod.
Agrární fakulta spolupracuje asi se čtyřiceti, převážně evropskými univerzitami, na kterých mohou zájemci studovat jeden nebo dva semestry. MZLU přitom prostřednictvím stipendia hradí částečné náklady na tento pobyt,“ sděluje odborná referentka Marie Bělušová. Studenti mají opravdu z čeho vybírat. V nabídce je Švédsko, Finsko, Norsko, Belgie, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Litva a další.
Výuka na univerzitách probíhá většinou v angličtině, na některých ale také v německém jazyce. „Velkou výhodou programu Sokrates je, že v něm platí jednotný kreditní systém ECTS. To znamená, že kredity získané za zkoušky z volitelných předmětů, které studenti složí v zahraničí, se jim na mateřské univerzitě započítají do postupu do dalšího semestru,“ informuje Bělušová a dodává, že zájem o zahraniční studium neustále roste. V rámci celé MZLU ročně vycestuje kolem dvou set studentů. Současně se ale také zvyšuje počet zahraničních studentů, kteří mají zájem o studijní pobyt na MZLU v Brně.

Zázemí školy se rozšiřuje
Studenti Agronomické fakulty MZLU v Brně mají k dispozici ubytování na nedávno rekonstruovaných Tauferových kolejích a Kolejích J. A. Komenského, které zajišťují dostatečnou lůžkovou kapacitu. Koleje jsou velmi dobře dostupné a jejich vybavenost je na dobré úrovni. Všichni zájemci mají také možnost stravovat se ve vysokoškolské menze. Tělovýchovné a sportovní vyžití je studentům umožněno v rámci fakultativní tělesné výchovy a prostřednictvím vysokoškolského sportovního klubu univerzity.
Potřebám praktické výuky studentů, řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Výuka rovněž probíhá v Botanické zahradě a arboretu. Studentům je v areálu školy k dispozici rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderní informační a počítačové centrum jako součásti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb.
Před několika roky byla postavena nová budova s dalším rozsáhlým informačním centrem a perfektně vybavenými laboratořemi. Do budoucna se ještě plánuje výstavba objektu s technologickým zázemím pro studijní program Chemie a technologie potravin. Jeho součástí by měly být poloprovozy, kde by si studenti mohli v rámci výuky vyrábět vlastní potravinářské výrobky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *