20.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Traktorové dopravní systémy s výměnnými nástavbami

Je obecně známou skutečností, že zvýšeným počtem hodin provozního nasazení technických prostředků se snižují celkové přímé náklady na jimi odpracovanou hodinu a tím i jednotkové náklady s vazbou na vykonanou práci, tj. např. zoraný nebo sklízený hektar pozemku, přepravené množství materiálu apod.

Zvýšení počtu hodin provozního nasazení a tím i snížení dopravních nákladů v zemědělství mají zajistit dopravní systémy s výměnnými nástavbami.

Dopravní park zemědělských podniků tvoří, vedle univerzálních vozidel určených pro přepravu většiny materiálů, řada speciálních dopravních prostředků určených většinou nejen pro přepravu, ale i pro nakládku materiálu (sběrací návěsy, cisterny), dávkování materiálu (krmné vozy, krmné sběrací návěsy, krmné míchací vozy) nebo jeho aplikaci (rozmetadla statkových a průmyslových hnojiv, aplikátory kejdy apod.).
Zatímco u univerzálních dopravních prostředků a některých speciálních prostředků (krmných vozů, krmných míchacích a dávkovacích vozů) se předpokládá využití v průběhu celého roku nebo v jeho převážné části, je možno jiné speciální dopravní prostředky využívat jenom menší část roku, protože jejich nasazení je vázáno na sezónní operace probíhající ve vymezených agrotechnických lhůtách. Tyto lhůty determinují dobu nasazení řádově od sta do několika set hodin.

Výměnné nástavby

Snaha o snížení nákladů na hodinu provozního nasazení vozidla vedla k myšlence oddělit podvozek vozidla od účelových nástaveb. Univerzální podvozek, vybavený zařízením pro výměnu a uchycení nástaveb, je pak využíván během roku s různými nástavbami tak, jak probíhají sezónní práce nebo podle požadavků na dopravu různých materiálů.
To umožní, vzhledem k vysokému využití univerzálního podvozku, výrazné snížení nákladů na hodinu jeho provozního nasazení. Dokládá to obecně platný průběh relativní změny jednotkových přímých nákladů na hodinu provozního nasazení nosiče účelových nástaveb v závislosti na počtu hodin nasazení uvedený na obrázku 1. Z grafu je zřejmé, že zvýší-li se počet hodin nasazení z 500 na více jak 1650, sníží se jednotkové náklady (Kč/h) méně než na polovinu.
Tato skutečnost je podstatou ekonomické výhodnosti využívání dopravních prostředků výměnnými nástavbami.
Systém výměnných nástaveb byl použit u zemědělského nákladního automobilu Tatra 815 Agro. Jednotný podvozek byl doplněn dvoustrannou sklápěcí nástavbou, rozmetadlem hnoje, rozmetadlem průmyslových hnojiv, fekální cisternou a přepravní a aplikační cisternou na vápno.
Stejná koncepce je uplatněna i u traktorového návěsového podvozku s výměnnými nástavbami. Schéma univerzálního traktorového podvozku s výměnnými nástavbami je na obrázku 2. Podobně jako u automobilového systému výměnných nástaveb používají se i u traktorového systému nástavby: sklápěcí korba (dvoustranná a třístranná, popř. dozadu sklápěná korba) doplněná velkoobjemovou nástavbou nebo zařízením na překládku obilí, rozmetadlo hnoje, aplikátor kejdy, rozmetadlo tuhých průmyslových hnojiv a cisterna.
Použití traktorového univerzálního podvozku s účelovými nástavbami je ekonomicky efektivní zejména tehdy, je-li intenzivně využíván a to alespoň 1500 hodin ročně. Pak se výrazně projeví snížení přímých nákladů na hodinu jeho provozního nasazení.
Porovnání přímých nákladů na hodinu provozního nasazení obvyklých dopravních prostředků s těmito náklady stanovenými pro univerzální podvozek vybavený příslušnými nástavbami uvádí obrázek 3.
Hodnoty uvedené na tomto obrázku platí pro vozidla s užitečnou hmotností 15 tun. Doba nasazení univerzálního podvozku je 1500 hodin za rok, doba nasazení dopravních prostředků a účelových nástaveb je u sklápěčů 450 hodin. u ostatních 350 hodin.
V současné době jsou uživatelům v ČR k dispozici výrobky českých firem ZDT s.r.o. Nové Veselí a STRO.M Export s.r.o. Praha a produkty německého výrobce dopravní techniky Annaburger dovážené firmou CRS Marketing Čížkovice.
Z bohatého sortimentu podvozků a různého provedení nástaveb může si uživatel vybrat takové provedení a konfiguraci nástaveb, které jsou pro jeho podmínky optimální.

Do rámku

Při jeho volbě traktorového podvozku a výměnných nástaveb je třeba brát zřetel na:
 požadavky na dopravu vycházející z výrobního zaměření podniku a průběhu výrobního procesu (časové vymezení požadavků na dopravu materiálů v průběhu roku a to podle druhu materiálu, jeho užití a předpokládaného množství); stanovení požadavků na dopravu umožní určit vhodné nástavby,
 přepravní podmínky, ve kterých bude podvozek využíván (přepravní vzdálenosti, jízdní podmínky); přepravní podmínky ovlivní spolu s požadovanou dopravní výkonností volbu užitečné hmotnosti podvozku,
 složení dopravního parku zemědělského podniku; korekce volby účelových nástaveb vzhledem k stávajícímu dopravníku parku,
 disponibilní traktory; pro zvolenou užitečnou hmotnost podvozku musí být k dispozici traktor vhodný jak výkonem motoru, tak i hmotností (která musí odpovídat § 24, odst. 14 vyhl. 102/95 Sb.),
 způsoby nakládky a vykládky materiálu; provedení nástaveb musí umožnit použití nakládací (sklizňové) techniky zemědělského podniku a to především z hlediska nakládací výšky,
 cenové relace mezi nabízenými výrobky.

Konec rámu

Závěr

Jednou z možností jak snížit náklady na dopravu v zemědělském podniku je použití univerzálního podvozku s výměnnými nástavbami. Ekonomická efektivnost tohoto dopravního systému se projeví především při vysokém využití univerzálního podvozku, což lze ve většině podniků zajistit.
Předpokladem úspěchu je však správná volba užitečné hmotnosti podvozku a vhodná skladba účelových nástaveb, které vycházejí z podrobné analýzy požadavků zemědělského podniku na dopravu a z konkrétních přepravních podmínek.

Ing. Otakar Syrový, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down