Vědí, co potřebují bioplynové stanice

Nejen špičkovou zemědělskou techniku světových značek mohli vidět návštěvníci, kteří přijeli počátkem jara na Den otevřených dveří do areálu společnosti HZT Technik, s. r. o., v Kostelci nad Vltavou. Podstatná část doprovodného programu totiž byla věnovaná také výstavbě, provozu a zejména ekonomice bioplynových stanic, které se již dnes staly pro řadu zemědělských podniků podstatným zdrojem tržeb.

Možnosti v této oblasti představil v Kostelci zástupce firmy MWK Bioplyn, s. r. o., Ing. Petr Dlouhý, který je současně jednatelem HZT Technik. Problematiku bioplynových stanic v České republice shrnul hned v úvodní obsáhlé přednášce.
Společnost MWK Bioplyn, s. r. o, která byla založena v roce 2006 jako dceřiná společnost německé firmy MWK Biogasanlage GmBH., komplexně zajišťuje výstavbu bioplynových stanic na klíč, včetně veškerého poradenství, projekce a následného servisu, a to jak u zemědělských bioplynových stanic, které zpracovávají biomasu a odpady ze zemědělských provozů, tak i komunálních bioplynových stanic. Firma působí u nás i na Slovensku

Maximalizovat výkon „V současné době jsme už v České republice instalovali v bioplynových stanicích zhruba 4,6 MW hodinového výkonu a dalších 6,5 MW je připraveno k instalaci v letošním roce. V přepočtu na počet vybudovaných bioplynových stanic jich budeme mít na konci letošního roku dvanáct. Nicméně vypovídající není počet stanic, ale jejich výkon. Naše firma nechce řešit malé bioplynové stanice. Pro nás je základním stupněm bioplynová stanice o hodinovém výkonu nejméně 530 kW, přičemž horní hranice výkonu není omezena. V současné době například připravujeme dva projekty, každý o průměrném výkonu 3 MW. Jeden z nich bude realizován v Čechách nedaleko Prahy a druhý na Slovensku u Nových Zámků,“ říká Ing. Dlouhý s tím, že na výstavbě bioplynové stanice včetně technologie se podílejí vesměs německé společnosti, které mají zkušenosti nejen z Německa ale i z jiných zemí. Zhruba kolem 30 procent veškerých prací pak zajišťují domácí specialisté.
Při úvahách o pořízení bioplynové stanice je podle Ing.Dlouhého důležité, aby si potenciální investoři uvědomili, že je lépe zvolit vyšší výkon a už v projektu počítat s možností rozšíření stanice. Když totiž ze začátku rozsah výstavby podcení, budou mít do budoucna velké problémy s provozními náklady, například jim vzhledem k výkonu vzrostou náklady na suroviny či budou častější odstávky na údržbu, a v důsledku toho budou mít také nižší profit. „Nedávno jsme provedli takový malý průzkum a ze sedmi provozovatelů bioplynových stanic jich chce pět výkon stanice navyšovat. Přitom jde o investory, kteří stanice provozují teprve několik měsíců a již zjistili, že jejich možnosti provozovat větší výkon BPS je reálný a bez problémů zvládnutelný,“ vysvětluje Ing. Dlouhý. Podle jeho slov je vhodné při výstavbě maximalizovat výbavu bioplynové stanice, protože její technologická výbava ovlivňuje přímé provozní náklady. „Zkrátka , co je levné, je nakonec drahé,“ konstatuje.

Rizikové faktory Hlavním rizikovým faktorem je, jak už bylo řečeno, správná volba velikosti bioplynové stanice. Dalším rizikem při investičních úvahách je možnost připojení stanice do distribuční sítě, a samozřejmě dostatečný vlastní zdroj a produkce vstupních surovin. Následně je třeba zvážit vhodnost lokality pro umístění stanice, možnost využití odpadního tepla či uplatnění fugátu jako hnojiva na pozemky. Vstupní studii využití biomasy, která pomůže eliminovat část zmíněných rizik, zpracuje investorovi společnost MWK Bioplyn, s. r. o., zdarma.
Rozhodujícím krokem k úspěšné investici je však předprojektová příprava, které zahrnuje například souhlas obce s výstavbou, získání všech nezbytných povolení stanovených zákonem, vypracování studie proveditelnosti, studie vlivu na životní prostředí a dalších studií. Podle Ing. Dlouhého může tato zásadní fáze zabrat několik měsíců až třeba dva roky a teprve potom lze přistoupit k vlastní realizaci.
Současná legislativa České republiky budování bioplynových stanic podporuje a stát dnes garantuje odběr elektrické energie po dobu 15 let od uvedení do provozu za stálou výkupní cenu. Ta je pro letošní rok stanovena u zemědělské bioplynové stanice na 4,12 Kč/kW, přičemž investor může využít až třicetiprocentní dotace a garantovaný odběr za stanovenou výkupní cenu není omezen výkonem bioplynové stanice. Navíc banky jsou dnes celkem ochotny poskytnout úvěr na celou investici do bioplynové stanice. Firma MWK Bioplyn, s. r. o., spolupracuje s několika bankovními ústavy v ČR a SR.

Ekonomika na prvním místě
Velikost bioplynové stanice určuje především dostupnost vlastní suroviny, tedy výměra, na níž lze surovinu vypěstovat. „Podnik, který obhospodařuje zhruba tisíc hektarů by měl uvažovat o stanici minimálně s výkonem 630 kW/hod a podnik s výměrou kolem dvou tisíc hektarů už by měl mít alespoň výkon 1000 kW/hod,“ říká Ing. Dlouhý. Například stanice o výkonu 630 KW má podle něj roční spotřebu suroviny kolem 9500 tun což představuje pro tento účel využití zhruba 230 hektarů zemědělské půdy průměrné bonity. Celkové roční tržby za elektřinu u takové stanice dosahují asi 20,8 milionu korun. V případě instalace průměrného výkonu 995 kW činí spotřeba suroviny 16 tisíc tun, předpokládá výměru zhruba 360 hektarů a roční tržby se budou pohybovat kolem 32,9 milionu korun.
Podle propočtů MVK Bioplyn, s. r. o., je zřejmé, že s rostoucím výkonem bioplynové stanice klesají investiční náklady na jednotku instalovaného výkonu. V případě stanice o výkonu 530 kW přijde investora instalace 1 kW na 105 tisíc korun, u výkonu 830 kW je to už jen 85 tis. Kč/kW a u stanice s výkonem 1160 kW klesnou náklady na jednotku instalovaného výkonu o více než čtvrtinu na 75 tisíc korun. Návratnost celkové investice je vždy pro investora velmi zajímavá s ohledem na jistotu odbytu surovin a jistotu garantovaných tržeb.
Technologie společnosti MKW Bioplyn využívá dvojstupňový systém s recyklací materiálu a dobou zdržení ve fermentačním prostoru až 120 dnů. Konstrukce BPS s primárním a sekundárním fermentorem které jsou kryty betonovým stropem s dostatečnou statickou nosností, což umožňuje uložit fermentor do jakékoli hloubky. Díky tomu má fermentor jednoduché ukotvení míchadel, která jsou na rozdíl od jiných technologií unifikovaná, takže na celé bioplynové stanici je používán jeden typ. Dále tento typ konstrukce míchání fermentorů umožňuje jednoduché a rychlé míchání a také jednoduchý a rychlý způsob oprav míchadel bez omezení provozu BPS. Současně umístění fermentoru pod úroveň okolní krajiny dovoluje jeho plnění shora, což přináší značné úspory provozních nákladů .
Důležitým ekonomickým aspektem je také dostatečné využití odpadního tepla z kogenerační jednotky. Při sušení komodit je z něj využíváno pouze 25 procent, při vytápění bytů zhruba 40 procent, ale použijeme-li ho na výrobu dodatečné elektrické energie, je jeho využití podle Ing. Dlouhého až 90 procent. K tomu slouží nový termogenerátor OKTUPUS, který je například u kogenerační jednotky s hodinovým výkonem 995 kW schopen dodat dalších 192 kW z odpadního tepla, a zvýšit tak celkový výkon stroje na 1187 kW.
„Toto zařízení je u nás novinkou a věřím, že bude mít velký ohlas u provozovatelů bioplynových stanic. Navíc jde o kontainerový systém, který lze připojit v podstatě ke každé kogenerační jednotce a nezáleží na tom, kdo původní technologii dodával,“ informuje Ing. Dlouhý a dodává, že návratnost investice do termogenerátoru OKTUPUS se pohybuje kolem 5,5 roku.

Účelné spojení Při realizaci a zejména při samotném provoz bioplynových stanic se firmy MWK Bioplyn s. r. o., a HZT Technik, s. r. o., velmi dobře doplňují. Kostelecká společnost totiž zajišťuje pro provozovatele bioplynových stanic dodávky kompletního programu strojů pro manipulaci a pro obslužné a pomocné práce spojené s provozem stanice. „V současné době jsme schopni nabídnout veškerý manipulační strojový park k bioplynovým stanicím. S našimi partnerskými výrobními závody jsme projednali výbavy strojů, které bioplynové sanice potřebují, a zařadili jsme je do prodejního programu. Novinkou na trhu je velkoobjemový vykusovač biomasy TRIOLIET, který dokáže manipulovat na jedno vykousnutí až s 2,8 tuny materiálu (viz foto).
Další novinkou je otevření oblasti služeb pro bioplynové stanice, kde firma od letošního roku provozuje speciální sklizňovou techniku pro tyto stanice upravenou, která umožňuje výrobu a sklizeň biomasy přesně dle požadavků bioplynových stanic.
Novinku je sklízecí řezačka KRONE, která je vybavena i na přímou sklizeň obilovin metodou GPS s úpravou bioplynového bubnu a drhlíkového dna, což umožňuje sklizeň hmoty o délce řezanky od 1,8 mm do 60 mm (viz foto).
„Těmito stroji poskytujeme provozovatelům bioplynových stanic služby, takže zákazník má možnost vidět je přímo při práci a sám může zvážit, zda se mu vyplatí do této techniky investovat. Samozřejmě tyto stroje, jako řezačky či manipulátory mají variabilní použití, takže je lze po jednoduchém přenastavení využít i jinde, například v živočišné výrobě,“ dodává Ing. Dlouhý.
Kromě strojů však společnost disponuje i samostatným týmem vyškolených techniků, který provádí kompletní servis bioplynových stanic. Jde o specialisty na biologii bioplynových stanic a dále o techniky, kteří jsou proškoleni na práci s plynovým zařízením a technologií stanic. Novinkou je bezdemontážní diagnostika opotřebení dávkovacích zařízení na bioplynových stanicích, kde se prevencí předejde nuceným odstávkám stanice. Tuto službu nabízí firma všem provozovatelům bioplynových stanic u nás i na Slovensku.
„Technici HZT Technik, s. r. o., jsou samostatně proškoleni u výrobce motorů GE Jenbacher na kvalifikaci kategorie III, což umožňuje provádění servisu na kogeneračních jednotkách až do generálních oprav bez omezení. V případě dotazů a diskuse o problematice provozu a ekonomiky bioplynových stanic je ve firmě tým odborníků, kteří jsou připraveni řešit problematiku provozu stanice.“ uzavírá Ing. Dlouhý.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *