Základní jarní práce v chmelnici

Co, jak, kdy a proč provést na jaře v chmelnici bylo předmětem Dne jarní techniky obdělávání chmelnic, který uspořádal Chmelařský institut, s. r. o., Žatec na své chmelnici účelového hospodářství Stekník třetího dubna. Návštěvníci akce se měli možnost seznámit s nasazením a seřízením běžně používané techniky, trendy v obdělávání chmelnic a také s nabídkou moderní techniky tuzemských i zahraničních výrobců.

Úvodem akce jednatel pořádající společnosti Ing. Jiří Kořen kromě přivítání účastníků a přednesení programu připomněl, že obdobné akce se právě na chmelnici ve Stekníku konaly již před patnácti lety. Na tuto tradici chce tímto Chmelařský institut navázat a pravidelně pěstitelům chmele přiblížit správné zásady, novinky a trendy v oblasti pěstování chmele. Své místo zde budou mít také dodavatelé moderní techniky, kterou bude možné vidět v činnosti.

Správné zásady
Za nejdůležitější první jarní operaci lze označit řez chmele. Jeho kvalita předurčuje následný vývoj rostliny a tím také výnos hlávek. Jak zdůraznil Ing. Jiří Kopecký, CSc., je pro správný mechanizovaný řez chmelových babek podstatné dokonalé urovnání meziřadí, aby kopírování terénu probíhalo bez problémů a stroj neměl problémy s kolísáním výšky řezu. První operací tedy bývá kultivace meziřadí pomocí radličkového kypřiče. Po částečném naschnutí zeminy následuje klasické vláčení a později další vláčení kruhovou branou tak, aby povrch meziřadí byl co možná nejrovnější.
Poté lze přistoupit k mechanizovanému řezu. Ten se poslední dobou provádí pomocí seřezávačů s dvojicí poháněných pilových kotoučů. Zde Ing. Kopecký zmínil, že čím vyšší počet zubů na kotouči, tím jemnější a kvalitnější práci stroj odvádí, avšak zároveň dochází k většímu opotřebení kotouče. Pro následné obrůstání rostliny je však jemnější řez příznivější. S tím zároveň souvisí pojezdová rychlost soupravy, protože čím nižší rychlost, tím jemnější řez vzniká. Na jeden zub totiž připadá menší množství materiálu. Doporučena byla co nejnižší pojezdová rychlost, aby řez byl kvalitní a nedošlo k potrhání pletiv rostliny.
Dalším faktorem kvalitního řezu je jeho výška. Správný ořez mladého dřeva od babky by měl vést těsně nad korunkou. To znamená maximálně přesné nastavení kopírovacích kol, které se ovšem musí odvalovat po upraveném rovném pozemku, jinak není možné dosáhnout správné výšky řezu. Při hlubším řezu je problém s pomalým obrůstáním a navíc se vystavujeme riziku odumření rostliny, naopak při nadsazené výšce řezu jsou rostliny, resp. staré dřevo odřezány špatně a dochází k potrhání pletiv, které jsou u povrchu špatně fixovány malou vrstvou zeminy. Základem strojního řezu je také správné rozmístění rostlin v přímé řadě po chmelnici, aby stroj odřízl výhony v celé šíři mateční rostliny.

Technika pro dobrou práci
Následovalo praktické předvedení techniky s podrobným komentářem Ing. Pavla Kozlovského o technice samotné, ale také o správném seřízení a termínech nasazení.
Jako první do chmelnice vyrazil traktor s radličkovým kypřičem. Ten zajistil stržení hrubé brázdy, nakypření a částečné urovnání pozemku. Radličkový kypřič s pevnými slupicemi byl totiž opatřen prutovým válcem k drcení hrud a částečnému urovnání a utužení povrchu. Po částečném naschnutí zeminy, tj. asi po 12 až 24 hodinách nastupuje do meziřadí druhá souprava, a to traktor s kruhovou branou.
Ošetření kruhovou branou se provádí vesměs dvakrát, a to vždy s odstupem pro proschnutí zeminy. Důležité je, aby půda nadměrně neuschla, protože by další zpracování bylo náročnější. Zajímavostí kruhové brány je právě možnost jejího otáčení, čímž se jednak dosáhne vyšší účinnosti práce oproti klasické vlečené bráně a navíc se díky pohybu hřebů posune zemina až těsně k následně seřezávaným řadám, resp. při nižší výšce řad dokonce dochází k navršení řad a lepšímu zafixování později seřezávané hmoty. Důležitá je dostatečná pojezdová rychlost, aby se brána dostatečně otáčela, a tím plnila svůj úkol. Technicky je otáčení brány umožněno vyosením uložení ze svislé roviny, tj. nakloněním vlastní brány z vodorovné roviny. Tím dochází k hlubšímu zaboření hřebů na jedné straně a to je důvodem k vyvolání kruhového pohybu. Obecně po letošní mírné zimě, kdy hroudy zůstaly kompaktní, bude zpracování meziřadí náročnější a při zachování běžných standardů bude vyžadovat více pohonných hmot.
Dále byl již prostor pro vlastní seřezávače. Ještě před jejich praktickou ukázkou padla zmínka o správných termínech a správné výšce řezu. Co se týče termínů, platí hned několik zásad současně. První je, že řez by měl započít poslední týden v březnu a dokončen během prvních dvou tří týdnů dubna. Zároveň by přednost měly dostat starší výsadby, neboť ty oproti mladým obrůstají pomaleji. Obecně by dříve na řadu měly přijít novodobé odrůdy, žatecký poloranný červeňák později. Výška řezu je také rozdílná a řídí se odrůdou. Žatecký poloraný červeňák se řeže hlouběji, mělčeji pak moderní odrůdy a hybridy. Rozdíl činí asi čtyři centimetry.
Řez běžných řad je po dokonalém urovnání půdy relativně snadný, stačí už jen seřídit správnou hloubku podle odrůdy. Díky tomu, že běžné řady se řežou strojem pevně upevněným v tříbodovém závěsu, jezdí traktor obkročmo řádku, takže nedochází ani k kolíbání a stroj dobře kopíruje terén a udržuje výšku. Horší je situace u sloupových řad, kde je třeba použít ořezávač uložený na paralelogramu, aby bylo možné vyhýbat se sloupům při zachování přímé jízdy traktoru. Zde se často naráží na problém širokého podřadku, který pilové kotouče v celé šíři nezvládnou. Pro tento případ byl předveden klasický kultivátor s úpravou, která spočívala v rozšíření stroje o jedno pero, které pracuje právě v oblasti okraji řádku. Díky průjezdu kultivátoru tak dojde k jeho zúžení a ořezávač pracuje bez problémů. Hrana kultivátoru je opatřena chráničem z profilovaného materiálu tak, aby nemohlo dojít k zachycení podpěrných sloupů.
Vlastní ořezávač do běžných řad je tvořen rámem pro zavěšení do tříbodového závěsu s dvěma opěrnými koly. Na rámu najdeme převodovku s připojením ke kloubovému traktoru a uložení dvou hřídelí pro ořezávací pilové kotouče. Ty jsou uloženy s přesahem a točí se opačným směrem od sebe. Součástí stroje jsou ještě dva odřezávací a odhrnovací talíře. Ty předchází práci ořezávacích kotoučů a ořezávají řádek ze stran a částečně odsunují zeminu stranou. Zároveň dochází k ořezu bočních výhonů.
Víceméně obdobně pracuje ořezávač sloupových řad s tím, že mezi rám pro zavěšení do TBZ a rám uložení převodovek a kotoučů je vložen paralelogram, jehož pohyb je ovládán hydraulicky. Impulzy pro hydrauliku, tj. pro zatažení se do profilu traktoru před sloupem a vyosení se za sloupem pro ořez mohou být podle provedení vydávány manuálně obsluhou z kabiny traktoru nebo prostřednictvím hmatače automaticky. Konstrukce hmatače je velice jednoduchá a stroj spolehlivě po přiblížení se ke sloupu vybočí a po jeho objetí se hned vrátí do záběru. Samozřejmostí těchto strojů jsou také kopírovací kola, avšak díky boční práci je třeba věnovat hloubkovému nastavení vyšší pozornost.

Prezentace novinek
Nové moderní stroje nejen do chmelnic na akci prezentovalo hned několik společností. Jednou z nich byla firma Chmelařství družstvo Žatec, která stacionárně i v akci předvedla hned několik strojů pro pěstování chmele. Nejprve to byly ořezávače chmele pro běžné i sloupové řady, které návštěvníci viděli i při práci. K tomu zástupce společnosti prohlásil, že došlo k inovaci a zesílení součástí převodové skříně, což by mělo být zárukou zvýšení její životnosti. Stacionárně si bylo možné prohlédnout plečku, talířový kypřič, či boční nosič nářadí instalovaný přímo na traktoru. Na tento nosič lze instalovat různá nářadí, ve Stekníku bylo představeno aktivní nářadí v podobě kruhové brány a přiorávacího/odorávacího talíře. Nářadí je aktivně poháněné díky vlastnímu okruhu hydrauliky, jehož pohon je odvozen od vývodového hřídele, což je zárukou možnosti použití na starších modelech traktorů. Dále se firma prezentovala se dvěma rosiči Unigreen.
Další společností byl Žáček AG, s. r. o., která předvedla traktor Massey Ferguson 5455 se speciální chmelařskou úpravou. Tou je především výbava speciální úzké kabiny firmy Fischer, která jednak zajišťuje možnost vjíždět do úzkých šikmých řad a zároveň neochuzuje obsluhu o komfort a čisté prostředí především při postřikování. Traktor je vybaven čelní hydraulikou, ochrannými prvky proti drátům, výkonnou hydraulikou, atd. Dále je možná výbava bočním rámem a širokou škálou nářadí.
Své dva traktory nabídla také společnost Pekass, a. s. Jednalo se o traktory John Deere řady 5020 a 6020. Nižší výkonová třída traktorů prochází úpravou až v rámci tohoto dodavatele, kdy dojde ke zúžení kabiny a blatníků a zároveň k přesunutí filtrů klimatizace na střechu. Traktor je také opatřen ochrannými rámy. Silnější provedení bylo osazeno kabinou Reith, což je výrobce přímo spolupracující s výrobním závodem. Výhodou traktorů je rámová konstrukce, kdy je na rám možné uchytit jakékoli boční nářadí a také spodní ukončení výfuku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *