16.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ZLATÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE NA Z HANNOVERU

V letošním roce bylo u příležitosti veletrhu Agritechnica uděleno celkem 17 stříbrných a tři zlaté medaile. Zde je výčet oceněných strojů a zařízení s jejich stručným popisem.

Zlaté medaile
John Deere: Aktivní sedadlo
Vedle pneumatického odpružení je pohyb sedadla řidiče aktivně ovlivňován hydraulickým válcem tak, aby řidič pociťoval méně vertikálních vibrací. Signály týkající se polohy a zrychlení jsou zpracovávány kontrolérem, který ovládá hydraulický válec pomocí elektrických regulačních ventilů. Omezení vlivu vibrací zvyšuje pohodlí řidiče a snižuje poškozování zdraví.

Grimme: Dokonalejší technologie sklizně brambor
Řízené vyorávání je zaměřeno na kvalitu práce a výkonnost a také na pružnost nasazení.
Toho se dosahuje:
 automatickým ovládáním prosévacích a separačních prvků, které je založeno na řadě parametrů
 kombinací horizontálních automaticky i řidičem ovládaných prosévacích dopravníků a
 plynulým nastavením vyorávacích těles pro řádky široké přes 0,75 m

John Deere: Odpružení kol traktorů systémem Quad
Modulární odpružení všech čtyř kol standardního traktoru tak aby tato kola vykonávala všechny své dřívější funkce. Jednotlivě odpružená kola nejenže zvyšují pohodlí řidiče a bezpečnost na silnici, ale také umožňují podstatně vyšší pracovní rychlosti se současným zlepšením tahových vlastností.

Stříbrné medaile
Aebi Maschinenfabrik: Stroj Terracut na úpravu travnatých ploch
V závislosti na úhlu řízení se počet otáček hydromotorů v jednotlivých kolech řídí tak, aby se i v zatáčce přenášel plný tahový výkon. V porovnání s konceptem s uzávěrkou diferenciálu, který se používal až dosud, tento princip vylučuje poškozování povrchu půdy (například trávníku) a zvyšuje bezpečnost řízení zejména na svazích.

Same-Deutz-Fahr/SLH: Vyrovnávání kabiny traktoru
Kabina je nesena na čtyřech hydraulických válcích a je permanentně a plně automaticky vyrovnávána až do náklonu 25 % jak v podélném tak i v příčném směru a neustále umožňuje řidiči udržovat zdravou polohu vzpřímeného sezení. Prostředí řidiče tak zůstává v optimální ergonomicky příznivé poloze.

Heinrichs-MerloTeleskoptechnik: Multifarmer
Multifarmer nejenom že má všechny funkční prvky teleskopického nakládače, ale rovněž splňuje klasickou roli univerzálního traktoru. Stroj, který toto umožňuje má:
 tříbodový hydraulický závěs
 zadní i přední vývodový hřídel
 výběr volného zavěšení přední nebo zadní nápravy
 maximální rychlost až 40 km. h-1

Amazonen-Werke: Centaur
Tato kombinace kypřiče a talířových bran je charakteristická vloženou sekcí pevných radlic, které mohou být hydraulickým válcem fixovány v horní nebo dolní poloze. Terminál přes počítač ovládá integrovaný hydraulický systém jehož činnost je založena na získávání informací algoritmickým způsobem ze vzorků půdy, vodivosti půdy, lokalizace reliéfu pole a celostátního průzkumu půdy. Kypřič je koncipován jako sériově vyráběný stroj pro aplikaci GPS, který se může nastavovat v průběhu zpracovávání půdy podle měnících se půdních podmínek a tak spořit palivo. Hlubší kypření se mění na mělčí jenom tam, kde je to třeba a naopak a jímavost půdy zlepšovat jen tam, kde je mělká kultivace dostačující.

Lemken GmbH: Automatické řízení pluhu
Vzdálenost mezi tělesem pluhu a krajem brázdy se snímá dvěma ultrazvukovými senzory. Získané informace se pak zpracovávají palubním počítačem traktoru, který pak vyvolá nastavení hydraulického válce v mezích předem nastavených limitů. Kontrolní terminál varuje řidiče jak daleko se může vzdálit od ideální přímky pohybu pluhu a vydává povely k potřebné korekci dráhy. Tato technika je podobná automatickému řízení. Získala ocenění stříbrnou medailí za svou podporu ochrany struktury půdy při orbě záhonové orbě, třebaže žádoucí by bylo použití vlastních elektronických operačních a informačních prvků pro ISO/LBS.

GKN Waltersheid GmbH: Pojistná spojka
Pojistná spojka v hnacím systému může být uvedena v činnost mechanicky, elektricky nebo hydraulicky a tak vyhovět požadavkům nouzového zastavení činnosti nebo automaticky zastavit stroj, jakmile je narušena bezpečnostní zóna činnosti zemědělského stroje.

Amazonen-Werke: Multifunkční přepínač trysek
Multifunkční držák trysek postřikovačů až se 4 tryskami, které mohou pracovat samostatně nebo v kombinaci, umožňuje aplikovat chemické přípravky až patnácti programy. To předurčuje postřikovače k aplikaci jak chemických přípravků na ochranu rostlin tak i k přihnojování tekutými průmyslovými hnojivy. Tento systém rovněž umožňuje rychlou výměnu trysek za trysky omezující úlet přípravku.

Landmaschinen Wienhoff: Automatický separátor pevných částic kejdy
Fekální cisterna této firmy s kompresorem byla významně zdokonalena instalací automatického sytému vyprazdňování. Do tohoto systému patří pomocné plnící zařízení, které zvyšuje výkonnost stroje a v případě potřeby slouží i k promíchávání obsahu cisterny. Je schopné aplikovat vysoké vyrovnané dávky dokonce i při vysokém tlaku. Nový systém má schopnost zvýšit zatížení závěsu při rozmetání pomocí pneumaticky regulovaného vyprazdňování dvoukomorové cisterny. Žádné pravidelné ruční vyprazdňování aplikátoru není třeba. Poškození kompresoru je vyloučeno. Vyšší výkonnost při plnění a vyprazdňování a vyšší tlaky při vyprazdňování; nákladově efektivní míchání; velice jednoduchá a účinná regulace zatížení závěsu.

Biso Schrattenecker: Nekonečně regulovatelný žací stůl
Univerzální žací stůl pro sklízecí mlátičky s permanentně instalovanými žacími lištami na děličích a s žací lištou, kterou lze vysouvat v podélném směru až o 70 cm. V těžkých a různorodých sklizňových podmínkách s ležícím porostem lze používat sklízecí mlátičku s aktivními děliči v činnosti. Úhel sklonu prstů na přiháněči lze nastavovat z kabiny. Tento žací stůl zkracuje na minimum ztrátové časy při přestavování stroje mezi obilninami a řepkou, dále odstraňuje problémy se zvedáním zrna a optimalizuje tok rostlinné hmoty do mláticího systému.

John Deere: Systém regulace výkonnosti a průtoku hmoty sklízecí mlátičkou
Regulaci výkonnosti axiální sklízecí mlátičky STS (Single Tine Separator) ovlivňuje řada parametrů sklízeného materiálů jako je hustota a vlhkost sklízené hmoty, rychlost jízdy, ztráty zrna, náklon stroje, hnací výkon na mláticím a separačním rotoru a požadavky na výkon motoru. Sklízecí mlátička je vybavena vkládacích rotorem a systémem, který rozděluje tok materiálu na tři proudy a tak zjednodušuje kritické změny směru postupu rostlinné hmoty axiálním rotorem. Regulace výkonnosti a průtoku optimalizuje průtok rostlinné hmoty a tak zvyšuje výkonnost sklízecí mlátičky.

John Deere: Senzor poškozovaných zrn při sklizni
Senzor zlomených zrn slouží k identifikaci poškozených zrn v proudu sklízeného materiálu. Tato technologie je založena na principu různé fluorescence obalu zrna (pericarp) a škrobového obsahu (endosperm). Signály od senzoru, které se zvyšují lineárně se zvyšujícím se množství poškozených zrn jsou vysílány řidiči na displej. Senzorový systém slouží jako další pomoc pro zvýšení kvality práce sklízecí mlátičky a prezentuje další regulovatelný parametr pro optimalizaci mlácení.

New Holland: Systém vedení žacího stolu sklízecí mlátičky
Řídící systém pro vedení žacího stolu sklízecích mlátiček New Holland CX. Systém je založen na principu elektronické regulace zvedání za použití tlaku oleje v hydraulickém válci jako kontrolní hodnoty. Kontrola tlaku v hydraulickém válci se týká i tlumiče vibrací. Systém zjednodušuje vedení žacího stolu v polehlém porostu a zlepšuje pohodlí řidiče nebo omezuje období maximálního stresu při rychlém otáčení nebo při přejíždění s těžkými žacími stoly jako jsou sklápěcí vály nebo adaptéry na sklizeň kukuřice.

Kverneland: Lis s balením balíků přímo v komoře
Spojování operace lisování a balení při produkci balíků už trvá několik let. V tomto stroji se tyto dvě operace slučují poprvé bez manipulace s balíkem k baličce. S tímto krátkým a kompaktním strojem se dosahuje další odpovídající výhody, spočívající ve vynikající pohyblivosti na svahovitých polích.

Maschinenfabrik Kemper: Adaptér na sklizeň kukuřice s rotujícími disky
Již dlouhou dobu existuje požadavek na užší řádky kukuřice. Konvenční vkládací řetězy jsou nahrazovány rotujícími prstovými disky. Ty přivádějí rostliny kukuřice k bubnům v daleko větším množství než řetězy. Tento koncept nabízí velký krok směrem k systémům nezávislým na šířce řádků.

Ricca Andrea: Hydraulický štípač dříví
Nohou ovládaný systém hydraulického štípače dříví řídí pohyb štípacího klínu. Používá bezpečný redukovaný tlak a uvolňuje obě ruce pracovníka. Tak lze bezpečně usadit i deformovaný špalek.

Bio-Ferm: Suchá fermentace ve vzduchotěsných fermentačních nádržích
Závod na suchou fermentaci Bioferm umožňuje fermentovat pevnou biomasu s obsahem až 60 % sušiny na produkci metanu v betonových plynotěsných kontejnerech. Závod pracuje téměř bez zápachu a bez prosakování vody. Množství bioplynu produkovaného tímto způsobem je téměř stejné jako při mokré fermentaci. Plnění a vyprazdňování lze provádět stroji dostupnými na zemědělských farmách.

Agrocom: Síť Agro-Net
Agro-Net zahrnuje polní mapování, mapy polí a řízení rostlinné výroby pomocí jednoho software, který je stejně vhodný jako tatáž báze pro všechny požadované administrativní a kontrolní funkce v rostlinné výrobě. Řízení je optimalizováno pomocí integrace individuálních komponentů software s novou funkčností. Informace v tabulkové a grafické formě jsou spojeny s programem. Soubory informací jsou testovány na důslednost pomocí Agro-net tak, aby příslušná data byla k dispozici pro všechny. Zvláště oceněn byl elektronický katalog. S grafickým spojením systém nabízí kontrolu pro zlepšení řízení a tím i cestu k preciznímu zemědělství.

Agco/Fendt: Dálkové monitorování, kontrola a služby pomocí rádia
Dálkové monitorování, kontrola a servis vestavěným nebo mobilním radiovým modulem je nastávajícím trendem. Jednotlivé systémy mají různý výkon. Data popisující podmínky práce stroje mohou být kontrolovány z kanceláře nebo servisní společností. Práce na stroji může být vedena přes dálkově ovládané spínače. Za jistých podmínek je rovněž možný automatický kontakt ze stroje. Dálková diagnostika vede k rychlejšímu odstraňování závad, ke snižování nákladů a zvyšování využití stroje.

Schmidt AG: Elektronické ošetření osiva
Osivo je ošetřováno nízkofrekvenčním bombardováním elektrony. Tato technologie neovlivňuje vzcházivost. Oceněný systém umožňuje vyloučit chemické moření. Maximální výkonnost je 30 t/h. Tímto způsobem ošetřené osivo lze používat i jako krmivo.

Land-Data: Integrovaný kontrolní systém
Odlišné softwarové komponenty a řešení palubním počítačem přináší tento systém spolu se systémem ICOS-Pflanze pro integrované řízení rostlinné výroby. ICOS-Pflanze umožňuje kompletní prezentaci všech činností prováděných stroji a také operací na personální bázi pro plánování, organizaci a hodnocení řízení výroby.
Ocenění medailí si všímá zejména flexibility prezentace dat. To umožňuje uživateli využívat různá média a komunikační metody a tak zahrnout všechna pracovní místa do prezentace dat. Zaznamenávání činností, míst (lokace) a času tak může být kompletně zautomatizováno v kombinaci s GPS. Pomocí aplikace ISO standard 11782 je systém k dispozici všem případným počítačovým systémům. Kvalitní řídící systém ICOS-Pflanze nabízí uživatelsky přátelský systém pro kompletní a jednoduché zaznamenávání a vyhodnocování dat.

Grimme Landmaschinenfabrik: Dopravníkový systém na brambory
Při dopravě brambor pásovými dopravníky se často stává, že brambory padají z prvního vykládacího dopravníku na válce pod pásem místo na druhý dopravník. Poranění hlíz lze minimalizovat zařízením firmy Grimme.

Milan Šťastný

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down