U Pacova stříkají na dvě strany

Vzhledem k tomu, že čas pro optimální ošetření plodin bývá často jeden až dva dny, vzniká nutnost zvyšovat denní výkon postřikovačů. Toho výrobci dosahují především zvyšováním pojezdové rychlosti. Trysky pak musí v těchto podmínkách zajistit dostatečnou pokryvnost. Důležitou vlastností trysky je i schopnost aplikovat postřik při větrném počasí.

Současná zemědělská výroba se orientuje na maximalizaci výnosů při současném snižování nákladů. Kapalná hnojiva a chemická ochrana porostů tvoří významnou položku ve výdajích zemědělských podniků. Vhodným výběrem techniky lze docílit vysoké efektivnosti vynaložených prostředků, podstatné úspory aplikovaných látek i zlepšení půdních podmínek pro pěstování zemědělských plodin. Důležitá by měla být i šetrnost k životnímu prostředí.

Zemědělská výroba v družstvu
Nedaleko Pacova má sídlo VOD Jetřichovec, družstvo, hospodařící na středních půdách v nadmořské výšce 550 až 600 metrů. V tamní živočišné výrobě chovají 700 dojnic s průměrnou roční užitkovostí 8080 kg mléka, 350 býků a stejné množství jalovic. Skot je ještě zastoupen 250 telaty. Chov prasat zahrnuje 220 prasnic s tisícem selat a 1300 kusů je ve výkrmu.
Zemědělskou půdu, kterou obhospodařuje VOD Jetřichovec, tvoří převážně hnědozemě. Z 2128 ha je 325 ha trvalých travních porostů a 1803 ha orné půdy. Obilniny jsou v osevním postupu zastoupeny ozimou pšenicí (298 ha) s výnosem 6,5 t/ha, jarním (318 ha) a ozimým (12 ha) ječmenem s více než 5 t/ha a ovsem (27 ha) s průměrným výnosem 4,8 t/ha. Řepka na 177 ha dosáhla v loňském roce výnosu 3,2 t/ha. Brambory na téměř 200 ha poskytly v loňském roce výnos 32 t/ha. Na 367 ha pěstují v Jetřichovci kukuřici na siláž a na 400 ha pícniny na orné půdě pro potřeby živočišné výroby.

Precizní postřik Nároky na rychlost, přesnost a kvalitu postřiku vedly vedení družstva v roce 2007 k nákupu postřikovače Mamut z produkce firmy Agrio, který je v sestavě s traktorem New Holland 7040 o výkonu 190 koňských sil. Stroj má rozpětí ramen 24 metrů a je vybaven nádrží o objemu 6000 litrů a systémem navádění GPS. „Z ekonomických důvodů je důležité, abychom se vyvarovali prostřiků,“ říká agronom družstva Bc. Michal Pekař.
Nejdůležitější je však zvládnout agrotechnické termíny. „Na jaře musíme postříkat veškeré plochy obilnin, kukuřice a brambor najednou,“ pokračuje Michal Pekař. Času není nikdy nazbyt, výkonná technika, vyšší pojezdové rychlosti a možnost provádět postřiky i při větrném počasí jsou podmínkou včasné aplikace látek. Ke zvýšení výkonnosti přispívá i snížení dávky vody na hektar. Například u preemergentních přípravků snížili oproti původnímu postřikovači dávku vody ze 400 na 300 l/ha při zachování perfektní pokryvnosti. Postřikovač je vybaven počítačovým systémem s naváděním GPS, který zabraňuje překryvům a snímá důležitá data.
S Mamutem od počátku jezdí David Sláma, který v případě potřeby ošetří za den i 150 ha porostů a zvládá tak veškeré potřebné zásahy. To by se starším postřikovačem vybaveným standardními tryskami nebylo možné. Podle aplikované látky v Jetřichovci používají jednu ze dvou trysek TurboDrop HiSpeed. Menší pro dávky vody kolem 100 l/ha nebo větší pro dávky 200 až 300 l/ha. Na otázku, co pozitivního přineslo družstvu použití trysek HiSpeed, Michal Pekař odpovídá: „Především je to aplikace při rychlostech mezi 12 až 15 km/h s výbornou účinností a pokryvem. Dále je to schopnost trysek kvalitně pracovat i při větru, k tomu přispívá jejich konstrukce a injektorový systém. Díky těmto vlastnostem již není problém dodržovat všechny agrotechnické lhůty, což je například velmi důležité při aplikaci stimulátorů, kdy i malé zpoždění může mít za následek snížení výnosu. Zkrácení doby postřiků umožňuje využít traktor s obsluhou i při jiných činnostech, což zpětně vede ke snižování provozních nákladů a vyšší produktivitě práce. Nezanedbatelná je i skutečnost, že tyto trysky se téměř neucpávají a nevyžadují žádnou údržbu.“
Protože trysky TurboDrop HiSpeed svojí konstrukcí umožňují dokonalé využití účinku přípravků, byl tento postřikovač použit na provozní pokus v jarním ječmeni. Včasná aplikace Energen Aktivátoru přesně na konci odnožování rozdělí odnože v růstu na slabé a silné. Tím není ponechán prostor na snižování výnosu středními odnožemi bez vytvořeného klasu.

Injektorové dvojité štěrbinové trysky
Důsledkem potřeby větší denní výkonnosti jsou zvyšující se rychlosti postřikovačů. Zatímco dříve jezdily postřikovače rychlostí 6 km/h, dnes je požadavek na rychlost 15 km/h. Při vyšší rychlosti se mění úhel, pod kterým aplikovaná látka dopadá na rostlinu. Následkem toho jsou pak zadní části rostlin hůře ošetřené. Na tyto skutečnosti reagoval výrobce tryskou TurboDrop HiSpeed. Zúročil dlouholeté zkušenosti své i svých uživatelů a výsledky mnoholetých polních pokusů v Bayrischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Tato tryska má opět dvě štěrbiny, tentokrát však umístěné pod asymetrickým úhlem. Jedna štěrbina stříká pod velkým úhlem vzad, druhá pod malým úhlem vpřed. Nastavení úhlu trysek odpovídá pojezdové rychlosti 15 až 16 km/h. Výsledkem je rovnoměrně ošetřená přední i zadní část rostliny včetně klasů a šikmých listových ploch. Vhodná je pro aplikace fungicidů, insekticidů či postemergentních herbicidů.
Trysky TurboDrop HiSpeed jsou ideální volbou pro podniky, které potřebují aplikovat postřiky při vyšších rychlostech, při kterých je garantována špičková účinnost.
Na výběr je šest velikostí. Největší odpovídá dávka 250 až 300 l/ha. Čištění trysky usnadňuje bajonetový zámek.
Trysky TurboDrop HiSpeed mají řadu kladných vlastností:
 zajišťují oboustranné ošetření klasů i při vysoké pojezdové rychlosti,
 při ošetření porostu proti klasovým chorobám zůstává účinná látka tam, kde má, tedy v horní třetině porostu,
 umožňují aplikaci i za silného větru,
 díky snížené dávce vody se zvyšuje denní výkon a koncentrace přípravku,
 při ošetření cukrovky proti plevelům (od 4. listu) jsou přípravkem zasaženy i „zastíněné“ plevele,
 dosahují lepší účinnosti při aplikaci kontaktních insekticidů.

Klíčové informace:
• Dodržení vhodných agrotechnických termínů při postřiku vyžaduje aplikaci při vyšší pojezdové rychlosti či ve větru.
• Vyšším rychlostem musí být konstrukčně přizpůsobeny i trysky.
• Trysky TurboDrop HiSpeed pracují spolehlivě při rychlostech 12 až 15 km/h.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *