Základní provedení mulčovačů

S využitím mulčovací techniky se setkáváme v mnoha odvětvích, od zemědělské výroby přes lesnictví a práci v porostech trvalých kultur až po komunální sféru. Provedení jednotlivých strojů se od sebe liší zejména s ohledem na skutečnost, v jakém odvětví budou pracovat a také v závislosti na typu prováděných prací. V zemědělství se setkáme jak s velkoplošnými modely, tak s modely menších záběrů, které rovněž nacházejí uplatnění v komunální sféře a lesnictví. Podle konstrukce pracovních orgánů – rotorů můžeme mulčovače rozdělit na modely s horizontální a vertikální osou rotace. Mulčovače v zemědělství se využívají při hospodaření na orné půdě pro drcení strniště a dalších posklizňových zbytků, dále jsou součástí agrotechniky trvalých travních porostů na loukách a pastvinách a také se využívají při likvidaci náletových dřevin a bujné vegetace na okrajích zemědělsky využívaných ploch. Při údržbě pastevních areálů hrají mulčovače zásadní roli v odstraňování porostů kolem sloupků ohradníků. Ing. Filip Javorek, spolupracovník redakce Článek vyjde v 8. čísle Farmáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *